PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 2, t. 312 Sektor usług wobec starzenia się społeczeństwa | 73--93
Tytuł artykułu

Usługi opiekuńcze w postaci pomocy osobistej w Polsce i innych krajach

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Personal Assistance as a Form of Care Services in Poland and Other Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy pomocy osobistej dla osób ciężko niepełnosprawnych, czyli instrumentu umożliwiającego im samodzielne i aktywne życie, prowadzone według własnego wyboru. Jest to rodzaj usług świadczonych od lat osiemdziesiątych XX wieku według wzorców Międzynarodowego Ruchu Independent Living - najpierw w USA, następnie w wielu krajach europejskich, Australii i Kanadzie. Jest to alternatywa dla tradycyjnych usług opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczną w środowisku zamieszkania, która wymaga jednakże rozwoju świadomości zarówno odbiorców usług, jak i świadczeniodawców, a także właściwego skomponowania ich z innymi instrumentami zabezpieczenia społecznego i zatrudnienia. W artykule omówiono funkcjonowanie osobistej asystencji w kilku wybranych krajach europejskich. Zaproponowano instrumenty polityki społecznej mogące przyczynić się do uruchomienia tych usług w Polsce, scharakteryzowano proponowane nowe rozwiązania zawarte w ustawie o pomocy społecznej i projekcie ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses personal assistance services for persons with severe disabilities as a solution allowing them to have independent and active lives of their choice. This type of services has been provided within the format developed by the International Independent Living Movement since 1980s, first in the USA and then in many countries in Europe, Australia and Canada. An alternative to traditional, residential care services, personal assistance requires a change in the thinking of its users and providers, as well as being fitted to other social insurance and employment instruments. Personal assistance services are practically unavailable in Poland. It is possible, however, that the situation will change with the new social welfare act to become effective in 2015 and because of the draft act on assistance for dependent persons. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Balcerzak-Paradowska B. (2013), Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania, IPiSS, Warszawa.
 • Barnes C., Mercer G. (2008), Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic! Warszawa.
 • Barr N. (2010), Państwo dobrobytu jako skarbonka. Informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Dom Wyd. Elipsa, Warszawa.
 • Czarnecki P. S. (2014), Praca socjalna, Difin, Warszawa.
 • Czeputis-Rutkowska Z. (2010), Opieka długoterminowa - doświadczenia innych krajów, [w:] Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, Warszawa.
 • Daley J. G. (2010), Postępy w pracy socjalnej, WSP TWP, Warszawa.
 • Danecka M. (2014), Partycypacja wykluczonych. Wyzwania dla polityki społecznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Developing Services for People with Disabilities: A Synthesis Paper summarizing the key of learning experiences in selected jurisdiction as atOctober 2010, NDA Ireland Report, October 2010, http: www.nda.ie/cntmgmtnew.nsf/ (dostęp 10.12. 2014 ), za M. Grewiński, K. Geletta, Dostępność i użyteczność usług komercyjnych dla osób niepełnosprawnych w Polsce oraz w krajach UE i EFTA, materiały powielane.
 • Dzienisiuk D. (2014), Świadczenia przysługujące pracownikowi w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, [w:] A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne, Difin, Warszawa, s.274- 286 .
 • Esping-Andersen G. (2010), Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa.
 • Firlit-Fesnak G. (2012), Sociale Integration als Herausforderung fur die Sozialarbeit, IPS, Warszawa;
 • Jaroszyńska E. (2012), Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i polityki socjalnej, IPS, Warszawa. (wersja polska)
 • Galbraith J. K. (2005), Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, PTE, Warszawa.
 • Garbat M. (2011), Usługi społeczne i aktywizacja studentów z niepełnosprawnością, [w:] J. Plak (red.), Osoby niepełnosprawne. Szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, Warszawa, s133-144 .
 • Garbat M. (2012), Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Garbat M. (2014), Proponowane zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością w Polsce. " Polityka społeczna", nr 1, s.9- 15
 • Gazon J. (2008), Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomii realizacji, PWN, Warszawa.
 • Giedrewicz-Niewińska A., Szabłowska-Juckiewicz M. (red.) (2014), Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne, Difin, Warszawa.
 • Golinowska S. (red.) (2012), Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, IPiSS, Warszawa.
 • Golinowska S., Kocot E. (2013), Spójność społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych, Scholar, Warszawa.
 • Grewiński M., Skrzypczak B. (2014), Superwizja pracy socjalnej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej c.a.l, WSZP TWP, Warszawa.
 • http://www.asystent.warszawa.pl (dostęp 10.12.2014)
 • http://www.bialystok.pl (dostęp 10.09.2014)
 • http://www.disabilityrights.uk.org (dostęp 20.11.2014)
 • http://www.forsorgingskassen.se/w (dostęp 20.11.2014)
 • http://www.gov.uk/employment -support - allowance (dostęp 10.12.2014)
 • http://www.gov.uk/government (dostęp 10.12.2014)
 • http://www.mpips.gov.pl (dostęp 10.12.2014)
 • http://www.respitenow.org.ue (dostęp 10.12.2014)
 • http://www.Socialstyrelsen.se/SwedishDisabilityPolicies (dostęp 10.12.2014)
 • Informations broschure zur Organisation von Personlicher Assistenz in Form des Arbeit geberlennen Modells mit Hilfe eines Persónlischen Budgest. Arbiets gemeinschaft fur selbs bestimmtes Lebensch werbehinderten Menschen, http://www.asl-berlin.de (dostęp 10.12.2014)
 • Kaczmarek G., Karlińska B., Kruczek A., Płatek I., Polak M., Sobkowiak M., Standard pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, http:// www. wrzos.org.pl /projekt 1.18/download/SPS_ On2601.pdf. (dostęp 10.12.2014)
 • Kalbarczyk A. (2013), Wizje biedy i wykluczenia społecznego w praktyce polskiego systemu pomocy społecznej, [w:] E. Tarkowska (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, IFiS, Warszawa.
 • Karwacki A. (2010), Papierowe skrzydła, Toruń.
 • Koczur W. (2010), Restytucja zdolności do pracy w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kołaczek B. (2011), Usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne. Debata publiczna, IPiSS, "Polityka Społeczna", nr 8, s.14-34.
 • Kołaczek B. (2014a), Proponowane kierunki zmian dotychczasowego systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, "Polityka społeczna", nr 8, s. 38-43.
 • Kołaczek B. (2014b), Świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych - funkcje społeczne i ekonomiczne, "Polityka Społeczna", nr 4, s. 26-30.
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, http://www.mpips.gov.pl (dostęp 10.12.2014)
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 25października 2012, poz. 1169), http://www.sejm.gov.pl (dostęp 27.11.2014).
 • Kowalczyk O. (1990), O czynną rehabilitację osób niepełnosprawnych, "Polityka Społeczna", nr 3, s. 19-22.
 • Kowalczyk O. (1993), Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - nowe rozwiązania, ORPHA, Wrocław, s. 131-156.
 • Kowalczyk O. (2003), Rola pomocy osobistej w integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach, wyd. AE, Wrocław.
 • Kowalczyk O. (2012), Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym - diagnoza i problemy do rozwiązania, [w:] O. Kowalczyk, K. Gilga, Ł. Jurek, Aktywność społeczna i poziom życia osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku, Wrocław, s. 43- 86.
 • Kryńska E., Pater K. (2013), Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - perspektywy wzrostu, Warszawa, http://www.IPiSS.com (dostęp 10.12.2014).
 • Kubów A. (2010), Szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy - doświadczenia polskie i zagraniczne, [w:] B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek (red.), Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze, IPiSS, Warszawa, s. 206-209
 • Łabędzka M., Zalewska N. H. (2014), Renta szkoleniowa a aktywizacja zawodowa, [w:] G. Uścińska, A. Wilmowska-Pietruszyńska (red.), Rehabilitacja Zawodowa - stan aktualny i proponowane zmiany, IPiSS, Warszawa, s. 94-104
 • Officer A. (2012), Światowy Raport o Niepełnosprawności, [w:] W. Skiba, A. Perchki-Włosik (red.), "Niepełnosprawność. Zagadnienia, problemy, rozwiązania", "PEFRON" IV/ (5), s. 32-39 .
 • Perek-Białas J., Stypińska J. (2010), Łączenie pracy i opieki nad osobami starszymi, [w:] D. Kałuża, P. Szukalski (red), Jakość życia seniorów w XXI w. Ku aktywności. Łódź, s. 146-158
 • Projekt ustawy o osobach niesamodzielnych, http://www.senat.gov.pl (dostęp 10.12.2014)
 • Projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, http://www.niepełnosprawni.pl (dostęp 10.12.2014).
 • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, http://www.mpips.gov.pl/ (dostęp 10.12.2014 )
 • Ruggeberg A. (1985), Autonom Leben. Gemeindenahe Formen von Beratung, Hilfe und Pflege zum selbstandingen Leben von und fur Menschen mit Behinderungen, W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart.
 • Rymsza M. (2012), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą a urzędem, Warszawa.
 • Rymsza M. (2014), Pracownicy socjalni, służby społeczne - profesjonalizacja i rozwój zawodowy, "Polityka Społeczna", nr 3, s. 38-41.
 • Sen A. (2000), Nierówności. Dalsze rozważania, Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", Kraków.
 • Gałęziak J. (2004), Sprawni w pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, "Integracja", http:// www.integracja.org.pl (dostęp 10.12.2014)
 • Swain J., Finkenstein V., French S., Oliver M. (1993), Disabling Barriers - Enabling Environments, SAGE Publication, London.
 • Szarfenberg R. (red.) (2011), Krajowy Raport Badawczy - pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup - diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, Warszawa, http://wrzos.org.pl (dostęp10.12.2014 ).
 • Tarkowska E. (2013), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, IFiS, Warszawa.
 • Towards a Barrier Free Europe for People with Disabilities. Communication from the commission to the council the European Parliament. Brussels: The Economic and Social Committee and The Committee of the Regions. 15.02.2000.
 • Trafiałek E. (2008), Kształcenie asystentów osób niepełnosprawnych, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa, s.175- 188 .
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2004 r., Nr 64, poz. 593).
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r., Nr 123, poz. 776, z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 254, poz. 1700).
 • Uścińska G., Wilmowska-Pietruszyńskiej A. (2014), Rehabilitacja Zawodowa. Stan i proponowane zmiany, IPiSS, Warszawa.
 • Waldschmidt A. (2009), ANED country report on the implementation of policies supporing independent living for disabled people - Germany, ANED -Academic Network of European Disability experts, Cologne.
 • Więckowska B., Szwałkiewicz E. (2011), Usługi społeczne w opiece długoterminowej, [w:] M. Grewiński, B. Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, Dom wyd. "Elipsa" Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.
 • Boguszewska K., Dunaj M., Dziurla R., Fiedorowicz M., Majewski T., Oleksiak E., Rymsza A., Woźniak Szymańska A., Zakrzewska M. (2011), Zatrudnienie wspomagane. Materiały konferencyjne, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa, http://www.pfron.gov.pl (dostęp 10.12.2014)
 • Hasse J. (red.) (2012), Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością: pozyskiwanie utalentowanych pracowników i ich adaptacja w środowisku pracy, Oficyna a Walters Kluwer business, (przekł. M. Shaw), Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.