PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 4, t. 315 Różnorodność spojrzenia na starość i starzenie się ludności | 29--41
Tytuł artykułu

Niepełnosprawność osób starszych jako czynnik determinujący korzystanie z usług pomocy społecznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Disability of the Elderly as a Factor Determining the Use of Social Assistance Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Naturalną konsekwencją wielu chorób przewlekłych jest pojawiająca się z czasem niepełnosprawność. Celem niniejszej pracy była ocena częstości niepełnosprawności osób starszych korzystających z pomocy społecznej. Badanie przeprowadzono w okresie od września 2011 roku do lutego 2012 roku wśród starszych (65 lat i więcej) podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łódź-Polesie. Narzędziem badania był kwestionariusz wywiadu zawierający m.in. pytania dotyczące sytuacji zdrowotnej osób badanych, w tym niepełnosprawności, jej przyczyn i pytania dotyczące trudności w wykonywaniu wybranych czynności dnia codziennego. W analizie statystycznej danych zastosowano wskaźniki struktury i miary położenia dla cech mierzalnych. Oceny zależności pomiędzy zmiennymi dokonano za pomocą testu niezależności χ2. Podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) częściej były kobiety (77,9%). Badani najczęściej byli owdowiali (43,7% mężczyzn, 73,9% badanych kobiet). Najczęstszą przyczyną wystąpienia z wnioskiem o pomoc była choroba przewlekła (73,4%). 42,9% wniosków umotywowanych było niepełnosprawnością badanych. 240 osób (51,5 % badanych) miało orzeczony stopień niepełnosprawności. W związku z niepełnosprawnością 191 osób badanych (41,0% ogółu; 79,6% badanych z orzeczoną niepełnosprawnością) wymagało stałej opieki. Najczęściej opiekę nad osobami niepełnosprawnymi sprawowała opiekunka społeczna. Postępująca z wiekiem niesprawność fizyczna osób starszych stwarza częstą konieczność korzystania z pomocy instytucji opiekuńczych i leczniczych, co stwarza potrzebę wdrażania w systemie opieki zdrowotnej i społecznej działań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób starszych w domu, jak również w instytucjach opieki długoterminowej zajmujących się opieką nad takimi pacjentami. (abstrakt oryginalny)
EN
The natural consequence of many chronic diseases is appearing the time disability. The aim of this study was to evaluate the incidence of disability of older people benefiting from social assistance. The study was conducted between 2011 and 2012 in a group of elderly (65 and over) people who were looked after the Municipal Social Welfare Centre, Łódź-Polesie. The study tool was survey questionnaire consisting questions regarding the health condition of subjects, including disability, its causes and questions about difficulty in performing selected activities of daily living. The following statistics measures were used: ratios of the structure and measures the position of the measurable characteristics. The relationships between the variables were evaluated using the χ2 test. Most beneficiaries were women (77.9%). The respondents were mostly widows (73.9%) or widowers (43.7%). A chronic disease was the most common cause of the application for help (73.4%). 42.9% of applications were motivated by disability respondents. 240 people (51.5% of respondents) had a pronounced degree of disability. In connection with disability 191 subjects (41.0% of the total, 79.6% of patients with pronounced disabilities) require constant care. The most common care of the disabled exercised social worker. Advanced age of the elderly physical disability creates a frequent need of assistance and medical care institutions, which creates the need for the implementation of the health care system and social action to improve the functioning of the elderly at home, as well as at long-term care institutions involved in the care of such patients. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Bibliografia
 • Beck U., Beck-Gernsheim E. (2002), Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, Sage, London.
 • Beekman A., van Balkom A., Deeg D. et al. (2000), Anxiety and depression in later life: Cooccurrence and communality of risk factors, "American Journal of Psychiatry" vol. 157, no. 1, p. 89-95.
 • Bełtowska K. (2008), Reakcje emocjonalne opiekunów osób z demencją - potrzeba pomocy społecznej, "Przegląd Lekarski", tom 65, nr 6 s. 304-307.
 • Bień B. (2000), Miejsce człowieka starszego w systemie opieki zdrowotnej i społecznej w Polsce, [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno-demograficzny. Materiały na ogólnopolskie seminarium naukowe, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bień B., Wojszel B., Wilmańska J. i in.(1999), Epidemiologiczna ocena rozpowszechnienia niesprawności funkcjonalnej u osób w późnej starości a świadczenie opieki, "Gerontologia Polska", tom 7, nr 2, s. 42-47.
 • Bronnum-Hansen H., Baadsgaard M. (2007), Increasing social inequality in life expectancy in Denmark, "European Journal of Public Health", vol. 17, no. 6, p. 585-586.
 • Bryła M., Burzyńska M., Maniecka-Bryła I. (2013), Self-rated quality of life of city-dwelling elderly people benefitting from social help: results of a cross-sectional study, "Health Quality of Life Outcomes", vol. 11, p. 181-191.
 • Czapiński J., Panek T. (2009), Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego. Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (2011), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego. Warszawa.
 • Dudek D., Zięba-Wróbel A. i in. (2000), Zaburzenia depresyjne a jakość życia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, "Psychiatria Polska", tom 1, nr 1, s. 73-80.
 • Gabryś T.(2008), Sprawność funkcjonalna u osób w wieku podeszłym w domach pomocy społecznej, "Problemy Higieny i Epidemiologii", tom 89, nr 1, s. 62-66.
 • Karwat I., Krawczyk A. (2004), Kategorie zdrowotnych i społecznych problemów osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na wsi, [w:] L. Soleckiego (red.), Problemy ludzi starych i niepełnosprawnych w rolnictwie, Instytut Medycyny Wsi. Lublin.
 • Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna (2002), GUS, Warszawa.
 • Maniecka-Bryła I., Gajewska O., Burzyńska M., Bryła M. (2013), Factors associated with selfrated health (SRH) of a University of the Third Age (U3A) class participants, "Archives of Gerontology Geriatrics", vol. 57, no. 2, p. 156-161.
 • Maniecka-Bryła I, Pikala M, Bryła M. (2013), Life years lost due to cardiovascular diseases, "Kardiologia Polska", vol. 71, no. 10, p. 1065-1072.
 • Miller M., Gębska-Kuczerowska A. (1998), Ocena stanu zdrowia ludzi w starszym wieku w Polsce, "Gerontologia Polska", tom 6, nr 3-4, s. 19-23.
 • Park H. L., O'Connell J. E., Thomson R. G. (2003), A systematic review of cognitive decline in the general elderly population, International "Journal of Geriatric Psychiatry", vol. 18 no. 12, p. 1121-1134.
 • Pichot V., Roche F., Denis C. et al. (2005), Interval training in elderly men increases both heart rate variability and baroreflex activity, "Clinical Autonomic Research", vol. 15, no. 2, p. 107-115.
 • Raport z wyników. Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011, (2011), GUS, Warszawa.
 • Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r. (2007), GUS, Warszawa.
 • Szczerbińska K. (2006), Problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa, [w:] . K. Szczerbińska (red.), Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (2012), Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.