PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 25 Zeszyt Naukowy Katedry Socjologii i Psychologii | 75--118
Tytuł artykułu

Środki masowego przekazu a kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w Katowicach w opiniach mieszkańców

Warianty tytułu
Means of Mass Communication vs. Creating the Sense of Safety in the Opinion of Katowice Inhabitants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie prezentowane opracowanie jest drugim fragmentem syntezy wyników, zakrojonych na dużą skalę, badań w Katowicach oraz próbą ich podsumowania i udzielenia odpowiedzi na pytania, co do różnic w poglądach i opiniach pomiędzy maturzystami i dorosłymi przedstawicielami mieszkańców Katowic w zakresie oceny miejsca i roli środków masowego przekazu w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Katowic na początku XXI wieku. Pierwszą grupę stanowili najmłodsi obywatele stolicy województwa śląskiego - 773 maturzystów z roku 2001, a drugą - wylosowani proporcjonalnie pełnoletni mieszkańcy z 22 dzielnic miasta Katowice - 2 447 - w wieku produkcyjnym, tj. ze zbiorowości 260 300 osób. W systemie tworzenia bezpiecznego miasta oraz podnoszenia poziomu poczucia bezpieczeństwa istotną rolę oraz udział mają środki masowego przekazu. W analizie czynników sprzyjających tworzeniu się tego poczucia lub jego braku nie można było pominąć udziału środków masowego przekazu i to o zasięgu ogólnopolskim, jak też regionalnym. Badanie miało też wskazać, czy, a jeśli tak, to jaką rolę odegrały ogólnie media, oraz które z nich: telewizja, radio, prasa, w szczególności przyczyniły się do ukształtowania indywidualnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Katowic w 2000 roku. Uzyskanie odpowiedzi odnośnie do tej kwestii miało być osiągnięte poprzez bloki szczegółowych pytań dotyczących środków masowego komunikowania, jak też poszczególnych stacji telewizyjnych i rozgłośni radiowych oraz konkretnych, wskazanych przez respondentów, tytułów prasy ogólnopolskiej i regionalnej. Te szczegółowe bloki pytań dotyczyły: liczby informacji o stanie bezpieczeństwa i zagrożeniach w mieście Katowice, w 2000 roku, w poszczególnych środkach masowego komunikowania; rzetelności przekazu informacji o zagrożeniach i bezpieczeństwie w mieście w emitowanych programach i audycjach oraz artykułach; stopnia zachęcania mieszkańców miasta do udziału w programach zwiększających ich bezpieczeństwo; bezpośredniego wpływu określonego środka masowego komunikowania na indywidualne poczucie bezpieczeństwa respondentów - mieszkańców Katowic w 2000 roku. Oprócz telewizji publicznej szczebla centralnego w ankietach zapytano o udział Telewizji Katowice w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Wśród stacji radiowych, o które pytano obydwie grupy respondentów odnośnie do analizowanej problematyki znalazły się takie radia, jak: Katowice, RMF FM, Karolina, Flash, TOP, Rezonans. Wśród czasopism wskazanych przez uczestniczących w badaniu mieszkańców Katowic dominuje prasa regionalna lub regionalne wkładki do prasy ogólnopolskiej. Tytuły lokalnych mediów prasowych, wskazanych przez respondentów, jako mających istotny i bezpośredni wpływ na kształtowanie się poczucia bezpieczeństwa, to przede wszystkim: "Dziennik Zachodni", "Gazeta Wyborcza" oraz "Trybuna Śląska". (abstrakt oryginalny)
EN
Presented below elaboration makes the second part of the research results synthesis conducted in Katowice. It is also an attempt to making sum ups and giving answers for questions referring to differences in views and opinions between graduates from secondary schools and adults. Those views and opinions are connected with evaluation of the meaning and role of means of mass communication in creating the sense of safety among Katowice inhabitants at the beginning of XXI century. The first research group consisted of 773 graduates from secondary schools in 2001, another one of proportionally drawn 2447 adolescent inhabitants, at productive age, of 22 districts of Katowice city, it means from a collectivity of 260 300 people. Means of mass communication, both nation-wide and local, play a significant role in a system of creating a safe city and decreasing a level of the sense of safety. This fact could not have been omitted in an analysis of factors influencing an existence of such sense or its lack. The research was to show what kind of media especially contributed to creation of an individual sense of safety among Katowice inhabitants in 2000. Answers for those requests were to be obtained by blocks of detailed questions referring to means of mass media communication as well as particular TV or radio stations, and titles of nation-wide and local press, indicated by respondents. Those detailed questions referred to: an amount of information on a condition of security and threats in the city in 2000 in each mean of mass communication; reliability of information on security and threats transmission in programmes, broadcasts and articles; degree of encouraging inhabitants of the city to participate in programmes increasing their security; direct influence of given mean of mass communication on an individual feeling of safety among Katowice inhabitants. People were asked not only about TV at central level but also about a role of TV Katowice played in creating the sense of safety. Among examined radio stations were: RADIO KATOWICE, RMF FM, KAROLINA, FLASH, TOP, REZONANS. Inhabitants of Katowice who took place in the research indicated mainly local titles and local supplements to nation-wide press. According to them "Dziennik Zachodni", "Gazeta Wyborcza" and "Trybuna Śląska" have influence, in the most significant and direct way, their sense of safety. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Auleytner J., Głąbicka K.: Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, Warszawa 2001.
 • Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, J. Czapska, J. Widawski (red.), Warszawa 2000.
 • Castells M.: Kwestia miejska, Warszawa 1982.
 • Czekaj K.: Badania społeczne w służbie praktyki okresu transformacji - od diagnozy przestępczości do tworzenia strategii bezpieczeństwa, w: Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Rola powiatów, gmin i miast, M. Wróbel (red.), Katowice 2001.
 • Czekaj K.: Mapy problemów społecznych jako narzędzie badawcze ekologii humanistycznej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, w: Zagrożenia ekologiczne. Warunki życia. Wizje przyszłości, J. Wódz (red.), Katowice 1993.
 • Czekaj K.: Obszary zagrożone dezorganizacją społeczną w przestrzeni miasta. Powrót zapomnianej metody, w: Przestrzeń znacząca. Studia socjologiczne, J. Wódz (red.), Katowice 1989.
 • Czekaj K.: W cieniu zagrożenia terroryzmem w mieście. Bezpieczeństwo w Katowicach w opiniach mieszkańcem, w: Zeszyt Naukowy Katedry Socjologii i Psychologii, pod red. J. Sztumskiego, Wydawnictwo GWSH. Katowice 2003.
 • Czekaj K., Wódz J.: Miasto - Ekologia społeczna - Patologia społeczna, Katowice 1991.
 • Czekaj K., Niesporek A.: Atlas problemów alkoholowych miasta Katowice: 1997, T. 1-2: Badania społeczne.
 • Monitoring alkoholowy, instytucje społeczne zajmujące się problemami alkoholowymi. Raport badawczy z mapami. Katowice 1998.
 • Europejska Deklaracja Praw Miejskich, wywodząca się z Europejskiej Karty Miejskiej przyjętej przez Stałą Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) przy Radzie Europy. Europejska Karta Miejska. Związek Miast Polskich. Poznań 2002.
 • Golinowska S.: Polityka społeczna. Koncepcje, instytucje, koszty, Warszawa 2000.
 • Hołyst B.: Kryminologia, Warszawa 1999.
 • New Strategies and the Criminal Justice System, Strasbourg 1994.
 • Socjologia miasta. Wybór tekstów, wybór i redakcja M. Malikowski, S. Solecki, Rzeszów 1999.
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, Katowice 2000.
 • Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995.
 • Urban B.: Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 1998.
 • Wódz J., Czekaj K.: Patologia społeczna w aglomeracji miejskiej regionu Górnego Śląska. Specyfika zjawiska w regionie poddanym restrukturyzacji gospodarki, Warszawa 1993.
 • Zmiana społeczna. Teoria i doświadczenia polskie, J. Kurczewska (red.), Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171397711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.