PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2(8) Inżynieria Systemów Technicznych | 240--251
Tytuł artykułu

Człowiek jako eksploatator środków technicznych - aktualny stan wiedzy oraz perspektywy badawcze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Human as Exploiter of Technical Means - State of Art and Research Perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę dokonania przeglądu aktualnego stanu wiedzy o człowieku, jako użytkowniku oraz obsługującym środki techniczne. Przedstawia ponadto perspektywy badawcze, które należałoby podjąć w ramach dyscyplin: budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria produkcji, ze względu na aktualne i ważne problemy dotyczące człowieka, funkcjonującego w systemie antropotechnicznym. Szczególną uwagę zwrócono na eksploatowanie środków technicznych przez osoby starsze. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to review actual state of art on human as user and maintainer of technical means. Moreover it presents research perspectives, which should be undertake within building-and-exploitation-of-machines (mechanical-engineering) and production-engineering disciplines for the sake of actual and important problems concerning human functioning in human engineering system. A particular attention should be paid to exploiting technical means by older persons. (original abstract)
Rocznik
Strony
240--251
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Bee H.: Psychologia rozwoju człowieka. Zysk i S - ka Wydawnictwo, Poznań 2004.
 • Błaszak M., Przybylski Ł.: Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.
 • Boniewa M.: Problem niezawodności człowieka. [w:] Psychologia inżynieryjna w ZSRR i USA. KiW, Warszawa 1969.
 • Brzeziński M., Chylak E.: Eksploatacja w logistyce wojskowej. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2005.
 • Bucior J.: Podstawy teorii i inżynierii niezawodności. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004.
 • Bujacz A., Skrzypska N., Zielińska A.M.: Publiczna przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład Poznania. "Gerontologia Polska", t. 20, nr 2/2012, s. 73 - 80.
 • Campbell J. D., Jardine A. K. S., McGlynn J.: Asset management excellence. Optimizing Equipment Life - Cycle Decisions. CRC Press - Taylor & Francis Group, Boca Raton - London - New York 2011.
 • Chaciński J., Jędrzejewski Z.: Zaplecze techniczne transportu samochodowego. WKiŁ, Warszawa 1972.
 • Dąbrowski T. M.: Diagnostyczne wnioskowanie użytkowe w oparciu o charakterystyki potencjałowo-efektowe. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. 2002, Vol. 37, nr 1, s. 183 - 195.
 • Dąbrowski T. M.: Efekt i potencjał jako funkcje właściwości systemu antropotechnicznego. Część 2. 2001, Vol. 36, nr 1, 211-234.
 • Dietrych J.: System i konstrukcja. WNT, Warszawa 1978.
 • Downarowicz O.: System eksploatacji. Zarządzanie zasobami techniki. Biblioteka Problemów Techniki. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Gdańsk - Radom 2000.
 • Gasiński L.: Przewidywany rozwój nauki o eksploatacji. Instytut Maszyn Roboczych Politechniki Poznańskiej, Poznań 1990 (maszynopis).
 • Gołąbek A.: Niezawodność autobusów. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993.
 • Gołąbek A.: Metoda określania struktury systemu obsługi pojazdu samochodowego. "Zagadnienia Eksploatacji Maszyn", 1982, z. 3 - 4, vol. 59 - 60, s. 501 - 515.
 • Hempel L.: Człowiek i maszyna. Model techniczny współdziałania. WKiŁ, Warszawa 1984.
 • Horst W. M., Horst N.: Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracy. T. 1 - 4. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 • Janecki J., Kott K.: Organizacja eksploatacji pojazdów samochodowych. WKiŁ, Warszawa 1986.
 • Jaźwiński J.: Metoda oceny czasu przebywania obiektu w podsystemie napraw. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 1980, z. 3(43), s. 327 - 333.
 • Legutko S. Eksploatacja maszyn. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 • Levitt J.: The handbook of maintenance management. Industrial Press Inc., New York 1997.
 • Lewitowicz J. i inni: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Tom: 1 - 6. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa.
 • Lidley R., Higgins P. E.: Maintenance Engineering Handbook. McGraw - Hill Book Company, New - York.
 • Kaźmierczak J.: Eksploatacja systemów technicznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
 • Knapp G. M., Mahajan M.: Optimization of maintenance organization and manpower in process industries. "Journal of Quality in Maintenance Engineering", vol. 4, nr 3/1998, s. 168 - 183.
 • Konieczny J., Olearczuk E., Żelazowski W.: Elementy nauki o eksploatacji. WNT, Warszawa 1969.
 • Konieczny J.: Sterowanie eksploatacją urządzeń. PWN, Warszawa 1975.
 • Konieczny J.: Wstęp do teorii eksploatacji urządzeń. WNT, Warszawa 1971.
 • Konieczny J.: Podstawy eksploatacji urządzeń. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1975.
 • Kramarenko G. W. i inni: Techniczna eksploatacja samochodów. WKiŁ, Warszawa 1989.
 • Legutko S.: Eksploatacja maszyn. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 • Leszczyńska - Rejchert A.: Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn 2010.
 • Loska A.: Wybrane aspekty komputerowego wspomagania zarządzaniem eksploatacją i utrzymaniem ruchu. Monografia. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcja, Opole 2012.
 • McLean S.: Manpower planning models and their estimation. "European Journal of Operational Research", nr 51/1991, s. 179 - 187.
 • Migdalski J. i inni: Inżynieria niezawodności. Poradnik. Wydawnictwo Akademii Techniczno - Rolniczej - ZETOM Bydgoszcz - Warszawa
 • Monieta J., Kołodziejski Ł.: O potrzebie uwzględniania niezawodności człowieka w okrętowych systemach antropotechnicznych. Materiały XXXIII Zimowej Szkoły Niezawodności: "Metody badań przyczyn i skutków uszkodzeń", Szczyrk 2005, s. 358 - 366
 • Moubray J.: RCM II. Elsevier, Oxford 2007.
 • Niebylicyn T.: Psychologia inżynieryjna w ZSRR i USA. KiW, Warszawa 1969.
 • Niziński S., Michalski R.: Utrzymanie pojazdów i maszyn. Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, Radom 2007.
 • Nyman D., Levitt J.: Maintenance Planning & Scheduling Coordination. Industrial Press, Inc., New York 2001.
 • Okręglicki W., Łopuszyński B.: Użytkowanie urządzeń mechanicznych. Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 1980.
 • Orłowski C., Lipski J., Loska A.: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Oziemski S.: Efektywność eksploatacji maszyn. Podstawy techniczno - ekonomiczne. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1999.
 • Piasecki S.: Optymalizacja systemów obsługi technicznej. WNT, Warszawa 1982.
 • Piasecki S.: Zagadnienia użytkowania maszyn i środków transportowych. Polskie Naukowo - Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne - Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Warszawa - Lublin 1995.
 • Pihowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego - problematyka podstawowa. WNT, Warszawa 2008.
 • Radkowski S.: Podstawy bezpiecznej techniki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 • Ratajczak Z.: Niezawodność człowieka. Niezawodność człowieka w pracy. PWN, Warszawa 1988.
 • Rozmus M.: Doskonalenie łańcucha logistycznego w naprawach serwisowanych realizowanych w rozproszonym środowisku użytkowników maszyn. Praca doktorska. Politechnika Śląska, Zabrze 2008.
 • Rusin A.: Awaryjność, niezawodność i ryzyko techniczne w energetyce cieplnej. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
 • Schonberger R. J.: World Class Manufacturing. The Lessons of Simplicity Applied. The Free Press - Collier Macmillan Publishers, New York - London 1986.
 • Sienkiewicz P.: Charakterystyki probabilistyczne zjawiska oczekiwania w systemie obsługi technicznej. "Zagadnienia Eksploatacji Maszyn" 1976, z. 1 (25), s. 88 - 99.
 • Sienkiewicz P.: Wybór optymalnej struktury systemu obsługi technicznej i jego specjalizacji. "Zagadnienia Eksploatacji Maszyn" 1977, z. 4 (32), s. 439 - 450.
 • Słowiński B.: Inżynieria eksploatacji maszyn. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011.
 • Stabryła A.: Doskonalenie struktury organizacyjnej. Technika przygotowania ekspertyzy i projektu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1992.
 • Steuden S.: Psychologia starzenia się i starości. PWN, Warszawa 2012.
 • Swain A. D., Guttmann H. E.: Handbook of Human Reliability Analysis with Emphasis on Nuclear Power Plant Application. US-NRC-NUREG/CR-128, 1983.
 • Szopa T., Niezawodność i bezpieczeństwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 • Szumpich S.: Ergonomiczne aspekty zatrudnienia ludzi starszych w przemyśle. Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 • Szumpich S.: Warunki pracy ludzi starszych w przemyśle. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1984.
 • Szymalla I., Zdziarski M.: Czwarteprzykazanie.pl. Instytut Łukaszewicza, Opole - Kraków 2013.
 • The Productivity Press Development Team: TPM dla każdego operatora. Prod Publishing.com, Wrocław 2012.
 • Thomas S. J.: Improving Maintenance & Reliability Through Cultural Change. Industrial Press, New York 2005.
 • White N.: Filozofia szczęścia od Platona do Skinnera. Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
 • Wieczorek A.: Rola inżynierii produkcji w rozwiązywaniu problemów starzenia się społeczeństwa - studium literatury. Materiały Konferencji "Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji" (monografia), s. 148-163.
 • Winkler T.: Komputerowo wspomagane projektowanie systemów antropo-technicznych. WNT, Warszawa 2005.
 • Zamojski W., Caban D.: Wpływ błędów użytkownika na niezawodność systemu komputer - człowiek. Materiały XXXIII Zimowej Szkoły Niezawodności: "Metody badań przyczyn i skutków uszkodzeń", Szczyrk 2005, s. 573-585
 • Żółtowski B., Landowski B., Przybyliński B.: Projektowanie eksploatacji maszyn. Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, Radom - Bydgoszcz 2012.
 • Żółtowski B.: Podstawy diagnostyki maszyn. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.