PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | R. 13, nr 3, cz. 2 | 209--221
Tytuł artykułu

Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Aspects of Economic Activity in the Special Economic Zones
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest omówienie prawnej problematyki prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych. Specjalne strefy ekonomiczne mogą być ustanowione na wyodrębnionej, niezamieszkałej części terytorium Polski, w celu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, gdzie inwestorzy, po uzyskaniu zezwolenia, mogą prowadzić działalność gospodarczą oraz uzyskiwać pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od dochodu uzyskanego z działalności określonej w uzyskanym zezwoleniu. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. wprowadziło radykalne zmiany w regulacjach prawnych funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Wynikające stąd częste zmiany w aktach prawnych sprawiły, że w specjalnych strefach ekonomicznych funkcjonuje kilka grup przedsiębiorców, wobec których stosowane są różne zasady udzielania pomocy publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to discuss legal issues of economic activity in the special economic zones. Special economic zones may be created on a separate, uninhabited part of Polish territory, in order to pursue an economic activity, where investors - after obtaining an authorization - can operate and receive public aid in the form of exemption from income tax on income earned from activities specified in the authorization obtained. This authorization is a basic form of state control regulation and an exception of the freedom of economic activity. Polish accession to the European Union in 2004 has led to radical changes in the legal functioning of special economic zones. Frequent changes in legislation caused that in special economic zones there are several groups of entrepreneurs, to which there are different rules on receiving public aid. (original abstract)
Rocznik
Strony
209--221
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl
Bibliografia
 • 1. Ambroziak A. (2009), Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • 2. Boć J. (2007), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław.
 • 3. Dąbrowski K. (2011), Wolność działalności gospodarczej a publicznoprawna reglamentacja, w: Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia. Problematyka prawna i aksjologiczna, Karpiuk M. (red.), Almamer, Warszawa.
 • 4. Kabza J. (2014), Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 5. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • 6. Kosikowski C. (2009), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • 7. Kryńska E. (red.) (2000), Polskie specjalne strefy ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • 8. Mijal P. (2014), Aspekty prawne konkurencyjności specjalnych stref ekonomicznych, w: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 367, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • 9. Ministerstwo Gospodarki (2012), Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2011 r., Warszawa.
 • 10. Ministerstwo Gospodarki (2015), Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2014 r., Warszawa.
 • 11. Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy (2009), Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania i rozszerzania obszaru działania specjalnych stref ekonomicznych w latach 2006-2008, Bydgoszcz.
 • 12. Ofiarska M. (2000), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, "Rozprawy i Studia", Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 13. Pilarska C. (2009), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • 14. Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (2010), Tałasiewicz A. (red.), Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu, Dz.U. Nr 107, poz. 526 z późn. zm.
 • 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim, Dz.U. Nr 88, poz. 397 z późn. zm.
 • 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze, Dz.U. Nr 135, poz. 903 z późn. zm.
 • 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie, Dz.U. Nr 135, poz. 912 z późn. zm.
 • 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Dz.U. Nr 220, poz. 2232 z późn. zm.
 • 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dz.U. Nr 182, poz. 1534.
 • 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dz.U. Nr 211, poz. 1761.
 • 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dz.U. Nr 214, poz. 1788.
 • 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej, Dz.U. Nr 26, poz. 163 z późn. zm.
 • 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, t.j .Dz.U. z 2015 r. poz. 760.
 • 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorców działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 465.
 • 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1431 z późn. zm.
 • 27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Dz.U. Nr 64, poz. 537.
 • 28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, Dz.U. poz. 970.
 • 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020, Dz.U. poz. 878.
 • 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną, Dz.U. poz. 1444.
 • 31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, Dz.U. poz. 1755.
 • 32. Rydlichowski M., Wetoszka D. (2013), Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • 33. Szczebiot-Knoblauch L. (2012), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce, w: Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Kisiel R., Lizińska W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • 34. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014.
 • 35. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2009 r., sygn. II GSP 6/08, SIP LEX nr 469988.
 • 36. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.
 • 37. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.
 • 38. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.
 • 39. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. Nr 117, poz. 1228.
 • 40. Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. Nr 188, poz. 1840.
 • 41. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1712 z późn. zm.
 • 42. Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, Dz.U. Nr 141, poz. 997.
 • 43. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. Nr 118, poz. 746.
 • 44. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1854.
 • 45. Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 143.
 • 46. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 października 2006 r., sygn. II FSK 113/06, SIP LexPolonica nr 1822492.
 • 47. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2012 r., sygn. II GSK 873/11, http://www.orzeczenia-nsa.pl/postanowienie/iigsk-873-11/1646ee0.html, dostęp dnia 12.05.2015.
 • 48. Zdyb M. (2000), Prawo dzia³alnooeci gospodarczej. Komentarz, Zakamycze, Warszawa.
 • 49. Zielińska-Szczepkowska J. (2012), Zasady udzielania pomocy publicznej w SSE w Polsce, w: Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Kisiel R., Lizińska W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398497

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.