PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 8 | 57--74
Tytuł artykułu

Pozytywne oraz negatywne implikacje turystyki olimpijskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Positive and Negative Implications of the Olympic Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiele państw na świecie zabiega o organizację igrzysk olimpijskich, ponieważ powszechnie uważa się, że przynoszą one korzyści finansowe turystycznym destynacjom oraz poprawiają wizerunek regionów w oczach potencjalnych turystów. Organizacja igrzysk niesie też z sobą wiele korzyści społeczno-kulturowych, m.in. pozwala nawiązywać komunikację międzykulturową oraz sprzyja integracji społecznej. Większość badań naukowych z zakresu turystyki sportowej dotyczy jednak przede wszystkim korzyści ekonomicznych i marketingowych, jakie powodują dziś wielkie wydarzenia sportowe. Na marginesie badań pozostają wciąż skutki społeczno-kulturowe, a podobnie jak w przypadku skutków ekonomicznych, nie są to tylko skutki pozytywne. Aktualnie zaobserwować można szereg skutków negatywnych organizacji wielkich imprez sportowych, zarówno w sferze ekonomicznej, społeczno-kulturowej, a także ekologicznej - ponieważ nie zawsze organizatorzy tych imprez pamiętają o zasadach idei rozwoju zrównoważonego. Celem niniejszej pracy o charakterze teoretycznym jest zaprezentowanie możliwych skutków pozytywnych oraz negatywnych turystyki olimpijskiej. W pracy zastosowano metodę analizy krajowej oraz zagranicznej literatury naukowej z zakresu turystyki sportowej. Na podstawie zaprezentowanych przykładów trudno jednak jednoznacznie określić czy warto organizować igrzyska olimpijskie, ponieważ impreza ta okazuje się bardzo złożonym zjawiskiem oddziałującym w sferze ekonomicznej, ekologicznej, społeczno-kulturowej oraz politycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Many countries in the world compete to organize the Olympic event as it is widely believed that such enterprises result in an economic gain for tourist destinations and improve the attractiveness of regions as potential tourist destinations. Organizing the Olympic Games brings about many social and cultural benefits as well, among others it enables multicultural communication and facilitates social integration. However, the majority of studies on sports tourism focus on the marketing and economic benefits of the major sporting events. The social and cultural impact still constitutes the minority of all the research on the subject matter, whereas it needs to be pointed out that similarly to the economic results, social and cultural impact is not solely positive. Presently, a number of negative effects of organizing major sporting events can be observed, this includes the economy, social and cultural influence as well as ecology - the reason for the above being the failure to apply the principles of sustainable development by the event organizers. The aim of the paper is to present the possible positive and negative effects of Olympic tourism. The study used the method of analysis of national and foreign scientific literature in the field of sports tourism. From all these examples it is difficult to clearly determine whether or not to organize Olympic Games, because it is a very complex phenomenon affecting in the economic, ecological, political and socio-cultural. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
57--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • AWF w Poznaniu
Bibliografia
 • Alejziak W., 2008, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym, [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
 • Boukas N., Ziakas V., Boustras G., Olympic legacy and cultural tourism: exploring the facets of Athen's Olympic heritage, www.repository-intralibrary.leedsbeckett.ac.uk
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa - przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 60-61
 • Buczkowska K., Malchrowicz-Mośko E., 2013, Turystyka kulturowa sportu, "Szkice Humanistyczne" XIII 4 33/2013, s. 257-269
 • Budner W., 2014, Organizacja wielkich imprez sportowych jako wyraz wzrostu konkurencyjności miasta, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, www.klub-biegacza.pl/artykuly/29/imprezy_sportowe_prof_budner.pdf
 • Chalip L., Green B., 2003, Effects of Sport Event Media on Destination Image and Intention to Visit, Journal of Sport Management 17/2003, s. 214
 • Falewicz R., 2009, Historia Igrzysk Olimpijskich, Wydawnictwo Kurpisz, Swarzędz, s. 122
 • Feczko J., 2007, Zarządzanie rozwojem regionu a turystyka sportowa, [w:] M. Turek (red.), Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów europejskich, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości - Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot, s. 23
 • García Romero F., 2013, Sports Tourism in Ancient Greece, Journal of Tourism History 5/2, 2013, Special Issue: Sports Tourism
 • Gaworecki W.W., 2010, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 98, 233 (podrozdział 1.3.19 - Turystyka sportowa)
 • Gibson H., 1998, Active Sport Tourism: Who Participate?, "Leisure Studies", 17, 2, s. 155-179
 • Godlewski P., 2011, Turystyka eventowa kibiców sportowych, [w:] M.K. Leniartek (red.), Turystyka jako rytuał, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu, Wrocław, s. 129
 • Grys I., 1997, Muzea sportu i turystyki, [w:] Z. Krawczyk (red.), Kultura fizyczna - Sport, Instytut Kultury, Warszawa, s. 269-270
 • Grys I., 2005, Stare Muzeum Turystyki i Sportu w Nowym Centrum Olimpijskim, "Muzealnictwo" 46/2005
 • Hadzik A., Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych, Wydawnictwo AWF w Katowicach, Katowice 2014, s. 24-30
 • Higham J., Hinch T., 2009, Sport and Tourism - Globalization, Mobility and Identity, Elsevier, Burlington, s. 210
 • History of the Polish Sports and Olympic Movement 2013/2014
 • Huk Z., 2014, Kultura fizyczna w społeczności lokalnej, http://www.profesor.pl/mat/n10/pokaz_material_tmp.php?plik=n10/n10_z_huk_040409_1.php&id_m=10093
 • Independent Environmental Assessment: Beijing 2008 Olympic Games, 2009, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP)
 • Kaplanidou K., Vogt Ch., 2007, The Interrelationship between Sport Event and Destination Image and Sport Tourists' Behaviours, Journal of Sport & Tourism, 12, 3-4, s. 201
 • Kazimierczak M., 2007, Turystyka sportowa w perspektywie zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Kosiewicz (red.), Społeczne i kulturowe wartości sportu, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa, s. 224
 • Kazimierczak M., Malchrowicz-Mośko E., 2013, Turystyka sportowa - specyfika i trendy rozwojowe, "Folia Turistica" nr 28/2013, s. 67-90
 • Kim Y.H., 2013, An Assessment of Sport Event Tourists' Motivation with a Framework: A Case Study at a Southeast Conference Football Game, Journal of Tourism Research & Hospitality 2/2013, s. 1
 • Kozak M., 2010, Wielkie imprezy sportowe - korzyść czy strata?, Studia Regionalne i Lokalne nr 1(39)/2010, s. 48-69
 • Lee C., Taylor T., 2005, Critical reflections on the economic impact assessment of a mega-event: the case of 2002 FIFA World Cup, Tourism Management 26/2005, s. 601
 • Lenartowicz M., 2009, Ponowoczesność w sporcie rekreacyjnym i wyczynowym, [w:] T. Sahaj (red.), Pogranicza współczesnego sportu. Ujęcie społeczne, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 46
 • Lipoński W., 2012, Historia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 619-631, 661
 • Łanowski J., 1990, Święte Igrzyska Olimpijskie, KAW, Warszawa, s. 34
 • Matheson V.A., Mega-events: the effects of the world biggest sporting events on local, regional and national economies, www.college.holycross.edu/RePEc/hcx/Matheson_MegaEvents.pdf
 • Mikkonen J., Pasanen K., 2010, Economic and socio-cultural impacts of two leading festivals of Savonlinna, Paper for the Global Events Congress IV: Events and Festivals Research: State of the Art, Leeds, s. 2
 • Mikkonen J., Pasanen K., Taskinen H., Impacts of Cultural Events in Finland - Development of a Finnish Event Evaluation Tool, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 9, 2-3
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008/2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium Gniezno/KulTour, Poznań
 • Miller D., 2008, Historia Igrzysk Olimpijskich i MKOl, Wydawnictwo Rebis, Warszawa, s. 9
 • Mosz J., 2014, Estetyczne aspekty uczestnictwa w sporcie, Warszawa, (w druku), s. 91, 111
 • Newman H.K., 1999, Southern Hospitality: Tourism and the Growth of Atlanta, University of Alabama Press, Tuscaloosa - London
 • Newman H.K., 2003, Atlanta's Olympics and the business of tourism [in:] R.D. Starnes, Southern Journeys: Tourism, History & Culture in the Modern South, University of Alabama Press, Tuscaloosa - London
 • Owen G., 2005, Estimating the cost and benefit of hosting Olympic Games: what can Beijing expect from its 2008 Games?, The Industrial Geographer 3/1, s. 7
 • Pocheć I., Do Chin na Igrzyska, "Rynek Turystyczny" nr 6
 • Polski Komitet Olimpijski, www.olimpijski.pl
 • Preuss H., Aspects of Olympic Games Tourism, www.sete.gr
 • Raport World Travel Market 2011 www.vindaba.com/download/World_Travel_Market_2011_Industry_Trends_Report.pdf
 • Roberts Ch., 2011, Sport and Adventure Tourism, [w:] P. Robinson, S. Heitmann, P. Dicke (red.), Research Themes for Tourism, Wydawnictwo CABI, Oxfordshire-Cambridge, s. 156
 • Ross D., 2001, Developing Sports Tourism. An eGuide for Destination Marketers and sports Events Planners, University of Illinois: National Laboratory for Tourism and eCommerce
 • Sahaj T., 2011, Fenomen społeczny współczesnego sportu, [w:] J. Kosiewicz, M. Piątkowska (red.), Społeczne i kulturowe aspekty sportu, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Warszawa, s. 58
 • Santo C., 2010, Economic Impact of Sport Stadiums, Teams, and Events, [w:] C. Santo, G. Mildner (red.), Sport and Public Policy - Social, Political, and Economic Perspectives, Human Kinetics, s. 61
 • Schnayder J., 1959, Podróże i turystyka w starożytności, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, s. 10-11
 • Schulze G., Die Erlebniz-Gesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt am Main: Campus-Verlag 1992
 • Standeven J., De Knop P., 1999, Sport tourism, Human Kinetics, Champaign, s. 115, 213, 227
 • Stebbins R., 1996, Cultural tourism as serious leisure, Annals of Tourism Research, Elsevier
 • Stevens T., 2005, Sport and Urban Tourism Destinations: The Evolving Sport, Tourism and Leisure Functions of the Modern Stadium, [w:] J. Higham (red.), Sport Tourism Destinations, Elsevier, Oxford, s. 205
 • Śniadek J., 2013, Wpływ mega eventów sportowych na społeczność i gospodarkę kraju goszczącego, "Gospodarka turystyczna w XXI wieku" - Zeszyty Naukowe nr 26, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań, s. 124
 • Turek M., 2007, Wielkie imprezy sportowe i ich długoterminowy wpływ na turystykę, [w:] M. Turek (red.), Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów europejskich, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości - Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot, s. 42
 • Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Vehmas H., 2010, Rationale of active leisure: Understanding sport, tourism and leisure choices in the Finnish society, Ido Movement for Culture, vol. X, s. 121-127
 • Wasilczuk J., 2010, Wpływ dużych wydarzeń sportowych na gospodarkę, [w:] N. Daszkiewicz, J. Wasilczuk (red.), Euro 2012. Czy mała firma na Pomorzu może zyskać?, VW Media, Gdańsk
 • Weed M., 2008, Olympic Tourism, Elsevier, Burlington, s. 7
 • Weed M., 2008, Sports Tourism Experience, Journal of Sport & Tourism, 13/1, Routledge, s. 1
 • Whitson D., Macintosh D., 1996, The global circus: International sport, tourism, and the marketing of cities, Journal of Sport & Social Issues 3/1996, s. 278-295
 • Zauhar J., Historical Perspectives of Sport Tourism, [w:] S. Hudson (red.), Sport and Adventure Tourism, Binghampton/USA 2003, s. 27
 • Zuchora K., 1999, Igrzyska Olimpijskie w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Wydawca: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.