PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | nr 5 Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu | 35--54
Tytuł artykułu

Otoczenie i uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w obliczu wyzwań integracyjnych

Warianty tytułu
Surroundings and Conditions of Enterprise Activity in the Aspect of Integration Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W warunkach transformacji systemu społecznego i gospodarczego w naszym kraju, obok klasycznych uwarunkowań funkcjonowania podmiotów rynkowych, pojawiają się i coraz większy wpływ wywierają tzw. uwarunkowania nowe, do których należy zaliczyć procesy integracyjne a wraz z nimi procesy przygotowawcze i dostosowawcze do struktur unijnych. Wejście Polski do Unii Europejskiej jest wielkim wyzwaniem, które dotyczy nie tylko kraju jako całości, ale także poszczególnych podmiotów działających i gospodarujących na rynku polskim (przedsiębiorstw, organizacji, gospodarstw domowych, konsumentów, itp.). Polska jest krajem, który ma mnóstwo do nadrobienia w wielu dziedzinach życia; w dążeniu do członkostwa a później w faktycznej przynależności do Unii tkwią ważne siły przyspieszenia rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Integracja Polski z Unią Europejską jest procesem scalania systemu społeczno-gospodarczego Polski z systemami Unii poprzedzonym pracami legislacyjnymi o charakterze dostosowawczym oraz negocjacjami prowadzonymi przez organy państwowe (władze wykonawcze i ustawodawcze), które mają doprowadzić do spełnienia warunków przystąpienia do krajów Wspólnoty Europejskiej. W ten sposób tworzą makroekonomiczne uwarunkowania integracji konstytuujące właściwe podstawy integracji na poziomie mikroekonomicznym. Praca obejmuje dwie części; w pierwszej przedstawiono makroekonomiczne przesłanki okresu przedakcesyjnego z uwzględnieniem najważniejszych elementów polityki makroekonomicznej naszego kraju w okresie przystosowań do struktur unijnych; w drugiej natomiast skupiono się na identyfikacji zmian w otoczeniu makroekonomicznym przedsiębiorstw w obliczu wyzwań integracyjnych, a także w obliczu wyzwań epoki cywilizacji informacyjnej. Oddziaływanie procesów integracyjnych obejmuje wszystkie elementy makrootoczenia przedsiębiorstw (tj. otoczenie ekonomiczne, przyrodnicze, technologiczne, polityczno-prawne, demograficzne i kulturowo-społeczne) przynosząc tak korzyści, jak i pewne zagrożenia. Przedsiębiorstwa, aby mogły się odnaleźć w nowej rzeczywistości i sprostać nowym warunkom, powinny prowadzić stałą i w miarę systematyczną analizę, obserwację i ocenę swojego otoczenia pod kątem nowych trendów, zdarzeń, sygnałów i zmian, mogących wywrzeć wpływ na warunki ich funkcjonowania. Stojąc u progu procesów integracyjnych nie można przeoczyć możliwości wstępnej ich identyfikacji i oceny pod kątem oddziaływań na sferę otoczenia przedsiębiorstw i innych podmiotów rynkowych (tj. oddziaływania ekonomicznego i pozaekonomicznego, korzystnego i niekorzystnego, planowanego i żywiołowego, itp.). (abstrakt oryginalny)
EN
In conditions of transformation of the social and economic system in our country, apart from the classical conditions of market subject functioning, the so called new conditions have started appearing and have increasing influence. These include integration processes as well as preparatory and adaptation processes to Union structures. Poland's entry into the European Union is a great challenge which involves not only the country as a whole but also particular subjects operating and managing business on the Polish market (enterprises, organizations, households, consumers, etc.). Poland is a country that has a lot to make up in many areas of life; important acceleration forces of economic and civilization development lie in the eagerness to become affiliated and later in being the real member of the Union. Poland's integration with the European Union is a process of merging the social and economic system in Poland with systems of the Union preceded by legislation works of conformable nature and negotiations conducted by state organs (executive and legislative authorities) which are to lead to the fulfilment of conditions required for joining the countries of the European Union. This way they are creating macroeconomic conditions of integration constituting proper foundations for integration on a microeconomic level. The study consists of two parts; the first presents macroeconomic prerequisites of the preaccess period taking into consideration the most important elements of macroeconomic policy of our country during the adaptation period to Union structures; on the other hand, the second one, concentrates on the identification of changes in macroeconomic surroundings of enterprises in the presence of integration challenges, as well as in the presence of challenges in the age of computer civilization. The influence of integration processes includes all elements of the macroenvironment of enterprises (i.e. economic, natural, technological, political, legal demographic as well as cultural and social environment) bringing both advantages as well as certain dangers. Enterprises, to be able to stand on their own feet again in the new reality and cope with the new conditions, should conduct continuous and fairly systematic analysis, observation and assessment of their surroundings from the point of view of new trends, events, signals and changes, that might affect the conditions of their functioning. Standing at the threshold of integration processes one cannot overlook the possibility of their preliminary identification and assessment from the point of view of their effect on the sphere of enterprise surroundings and other market subjects (i.e. economic and non-economic influence, beneficial and disadvantageous, planned and spontaneous, etc.). (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Integracja Polski z Unią Europejską, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, 1998.
  • Eurobarometr 40, 1994.
  • A. Wierzbicki: Polska na rozstajach historii, Instytut łączności, Internet.
  • E. Wnuk-Lipiński: Górnicy i uczeni, Nowe życie Gospodarcze, nr 21, 1998.
  • W. Wilczyński: Progi Unii, Wprost z dn. 6 lipca, 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399155

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.