PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 18 | 181
Tytuł artykułu

Potencjał organizacji do współpracy zewnętrznej - ujęcie teoretyczne i metodyka pomiaru

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Układ pracy zgodny z układem metodycznym zaprezentowanym dalej, skupiony jest wokół definiowania potencjału, organizacji i współpracy, opracowania modelu potencjału organizacji do współpracy , konstruowania metodyki pomiaru potencjału oraz empirii, testującej opracowaną teorię. Wymienione elementy opracowania zostały oparte na szczegółowej metodyce, jasno określonej we wstępie opisującego ją rozdziału. Każdy rozdział, oprócz wprowadzenia, w którym określone są cele rozdziału, metody ich osiągniecia oraz zakres analizowanych danych, zawiera podstawową treść w trzech lub czterech podrozdziałach oraz podsumowanie, prezentujące syntezę opisanej w rozdziale wiedzy. Praca ma charakter teoretyczno-poznawczy. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Ackoff L.F. (1969), Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa.
 • Adamik A., Matejun M. (2012), Organizacja i jej miejsce w otoczeniu [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania, Kluwer business, Warszawa.
 • Adamik A. (2014), Przesuwanie granic wiedzy o organizacji poprzez kontekst partnerstwa [w:] A. Sopińska, S. Gregorczyk (red.), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Albińska E., Grzybek G., Kędzierska K., Omastka M., Probosz M., Walczak A., Zduńczuk-Studnicka G. (2012), Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku, Warszawa, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wpcontent/uploads/2014/06AVsp pracami dzysektorowa -na-rzecz-CSR-na l sku.pdf.
 • Aldag R.J., Stearns T.M, (1987), Management, South-Western Publishing, Cincinnati.
 • Alexander E.R. (1995), How Organizations Act Together: Inter-organizational Coordination in Theory and Practice, Gordon and Breach, Australia.
 • Alter C., Hage J. (1993), Organizations Working Together, Newbury Park, Sage Publications, CA.
 • Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, przekł. K. Obłój, J.N. Sajkiewicz, PWE, Warszawa.
 • Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Aronowska I. (2014), Efektywna współpraca w zespołach międzypokoleniowych, cz. 2, Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", vol. 15, nr 11.
 • Axelrod R. (2006), The evolution of Cooperation, Revised Edition, Basic Book.
 • Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17, No 1.
 • Barney J.B. (1997), Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley, Menlo Park.
 • BazEkon, przegląd dorobku naukowego zgromadzonego w bibliotece SGH, publikacje i ogólnopolskie czasopisma naukowe: "Przegląd Organizacji", "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", "Organizacja i Kierowanie" (stan do 30.06.2015).
 • Beliczyński J. (2012), Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania [w:] A. Stabryła (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejście i koncepcje badawcze, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Bertalanffy L. von (1968), General system Theory: foundations, development, applications, Brazilier, New York.
 • Bielecka A. (2001), Statystyka w zarządzaniu - opis statystyczny, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Bielski B. (1997), Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bielski M. (2001), Organizacje, istota, struktury, procesy, wyd. II, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bielski M. (2004), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Black L.J., Cresswell A.M., Pardo T.A., Thompson F., Canestraro D.S., Cook M., Luna L.F., Martinez I.J., Anderson D.F., Richardson G.P. (2002), A dynamic theory of collaboration: As structural approach to facilitating intergovernmental use of information technology, Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), IEEE Computer Society, Hawaii.
 • Bogacz-Wojtanowska E. (2011), Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych. Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bohen S.J., Stiles J. (1998), Experimenting with models of faculty collaboration: factors that promote their success, "New Directions for Institutional Research", No. 100.
 • Bojar E. (2007), Clusters - The Concept and Types. Examples of Clusters in Poland [w:] E. Bojar, Z. Olesiński (red.), The emergence and development of clusters in Poland, Difin, Warszawa.
 • Bojar E., Bojar M., Pylak K. (2011), Clusters - a chance to build competitive advantage in the global [in:] S.I. Bukowski (red.), Global Economy: Challenges of the 21st Century, Technical University of Radom, Publishing Office, Radom.
 • Bojar M., Machnik-Słomka J. (2014), Model potrójnej i poczwórnej Helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie z. 76.
 • Boyatzis R.E. (1982), The Competent Manager: A model for effective performance, Wiley, New York.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J. (1996), Co-Opetition: A Revolution Mindset That Combines Competition and Cooperation: The Game Theory Strategy That's Changing the Game of Business, "Harper Collins Business", No. 47(1).
 • Bruffee K. (1999), Collaborative Learning: Higher Education, Interdependence, and the Authority of Knowledge, 2nd ed., Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 • Bryła P. (2012), Determinanty współpracy uczelni ze sferą biznesu, "Marketing i Rynek", nr 7.
 • Brzeziński M. (2001), innowacyjne dylematy przyszłości [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 • Buchanan D., Badham R. (1999), Politics and organizational change: the lived experience, "Human Relations", No. 52 (5).
 • Bugdol M. (2006), Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Burton B., Casonato R., Logan D., Knox R.E., Cain M.W., Lundy J., Austin T., Mario Smith D., Holincheck J., Harris K. (2005), The High Performance Workplace Defined [online]. Available from: http://www.microsoft.com/business/peopleready/innovation/insight/hpworkplace.mspx (dostęp 11.06.2015).
 • Cabała P., Sołtysik M. (2014), Wybrane problemy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa [w:] H. Bieniok (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, wyd. Mfiles.pl.
 • Camarinsha-Matos L.M. (2006), Afsarmanesh H., Collaborative networks: Value creation in a knowledge society, Proceedings of PROLAMAT, IFIP international conference of knowledge terprise - New challenges, Springer, Shanghai - Boston.
 • Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E. (red.) (2003), Positive Organisational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Campion M.A., Medsker G.J., Higgs A.C. (1993), Relations between work group characteristics and effectiveness: implications for designing effective work groups, "Personnel Psychology", No. 46 (4).
 • Caputa W. (2010), Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w okresie globalizacji [w:] W. Caputa, D. Szwajca (red.), Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Chen C.C., Chen X.P., Meindl J.R. (1998), How can cooperation be fostered? The cultural effects of individualism-collectivism, "Academy of Management Review", Vol. 23, No. 2.
 • Chlebicka A. (2011), Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych, "Journal of Agrobusiness and Rural Development", nr 4(22).
 • Christensen C.M., Raynor M.E. (2008), Innowacje. Napęd wzrostu, Harvard Business School Publishing Corporation, EMKA, Warszawa.
 • Cohen W.M., Lewinthal D.A. (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, "Administrative Science Quarterly", No. 35.
 • Conger J.A., Kanungo R.N. (1988), The empowerment process: integrating theory and practice, "Academy of Management Review", No. 13 (3).
 • Cordery J.L., Soo C. (2008), Overcoming impediments to virtual team effectiveness, "Human Factors and Ergonomics in Manufacturing", No. 18 (5).
 • Cummings J.N., Kiesler S. (2005), Collaborative research across disciplinary and institutional boundaries, "Social Studies of Science", No. 35 (5).
 • Cyfert S. (2006), Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K. (2009), Nauka o organizacji, TNOiK, Poznań.
 • Cygler J. (2009), Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Cygler J., Aluchna M., Marciszewska E., Witek-Hajduk M.K., Materna G. (2013), Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czakon W. (2007), Dynamika więzi organizacyjnych przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Czakon W. (2011), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 • Czakon W. (red.), (2013), Metodyka systematycznego przeglądu literatury [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. II rozszerzone i uaktualnione, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czarniawski H. (2002), Współdziałanie potrzebą czasu, Norbertinum, Lublin.
 • Daft R.L. (2001), Organization Theory and Design, 7th ed., South-Western College Publishing, USA.
 • Dagnino G.B. (2009), Coopetition Strategy. A New Kind of Interfirm Dynamics for Value Creation [in:] G.B. Dagnino, E. Rocco (red.), Coopetition Strategy. Theory, Experiments and Cases, Taylor & Francis Group, London - New York.
 • Danik L., Gołębiowski T. (2014), International experience and perceived success factors in international collaborative relationships. An empirical study of Polish firms cooperating with Chinese and German partners, "International Business and Global Economy", No. 33.
 • Davey T., Baaken T., Galán Muros V., Meerman A. (2012), The State of European University-Business Cooperation. Final Report - Study on the cooperation between Higher Education Institutions and public and private organisations in Europe, Science-to-Business Marketing Research Centre.
 • Davila T., Epstein M.J., Shelton R. (2012), Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit from It, FT Press.
 • Dąbrowski T.J. (2009), Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", er 9.
 • Détienne F. (2006), Collaborative design: managing task interdependencies and multiple perspectives, "Interacting with Computers", No. 18 (1).
 • Devine M., Banahan E. (1999), The virtual project: managing teams in distributed environments [in:] N. Wognum, K.-D. Thoben, K.S. Pawar (red.), Proceedings of the 5th International Conference on Concurrent Enterprising, The Hague, The Netherlands. University of Nottingham, UK.
 • Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania, Czytelnik Warszawa, Nowoczesność, AE Kraków.
 • Dwilińska M. (2005), Potencjał innowacyjny gospodarki - pojęcie, determinanty, mierniki, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej, Kolegium Gospodarki Światowej, nr 18.
 • Dworzecki Z. (2014), Boundaties as a problem of contemporary management [in:] Z. Dworzecki, M. Jarosiński (red.), Within and Beyond Boundaries of Management, Warsaw School of Economics Press, Warsaw.
 • Edwards A., Wilson J.R., (2004), Implementing Virtual Teams: A Guide to Organizational and Human Factors, Gower Publishing Company, Cornwall.
 • Emerging Modes of Cooperation between Private Enterprises and Universities National Report of Poland (draft version), (2014), Warszawa, http://www.kig.pl/files/Projekty KIG/RaportNarodowy.pdf (dostęp 12.08.2015).
 • Encyklopedia ekonomiczna (1989), PWE, Warszawa.
 • Etzioni A. (1961), Comparative analysis of complex organizations, Free Press, New York.
 • Fehr E., Fischbacher U. (2003), The nature of human altruism, "Nature", No. 425.
 • Fiedler T., Deegan C. (2007), Motivations for environmental collaboration within the building and construction industry, "Managerial Auditing Journal", Vol. 22, No. 4.
 • Friend M., Cook L. (2000), Interactions: Collaborative skills for school professionals, 3rd ed., Addison Wesley Longman, New York.
 • Gabara W. (1974), Model jako instrument badania form działalności gospodarczej: studium stosunków i zależności organizacyjnych, Wyd. SGPiS, Warszawa.
 • Gill J., Johnson P.D. (1997), Research methods for managers, Sage, London.
 • Glińska-Neweś A. (2010), Pozytywny Potencjał Organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.
 • Głąbicka-Auleytner K. (2013), Usługi socjalne jako nowy instrument współpracy wobec wykluczenia społecznego [w:] A. Zamkowska (red.), Wsparcie społeczne i współpraca jako instrument walki: wykluczeniem społecznym, Wyd. UTH, Radom.
 • Gołata K. (2013), Teoretyczne aspekty pojęcia reputacja [w:] J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Wykorzystanie nowych mediów w public relations, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 157, Katowice.
 • Gospodarek T. (2009), Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Górak K. (2013), Audyt technologiczny i jego rola w firmie, ksu.parp.gov.pl/res/pl/pk/pakiety_informacyjne/01/01_02.doc (dostęp 12.12.2013).
 • Gray B. (1989), Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2, PWN, Warszawa.
 • Grudzewski W., Hejduk I. (2001), Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Grzebyk M. (2012), Clusters - new possibilities of development of enterprises, Economic Development and Management of Regions, Part II, Hradec Kralove.
 • Hlackman J.R. (1987), The design of work teams [in:] J. Lorsch (red.), Handbook of Organizational Behaviour, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York.
 • Hackman J.R. (1990), Groups that Work (And Those that Don't): Creating Conditions for Effective Teamwork, Jossey-Bass, Oxford.
 • Haffer R., Glińska-Neweś A. (2013), Pozytywny potencjał organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji, "Zarządzanie i Finanse", nr 4, cz.1, seria Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Hajduk Z. (1972), Pojęcie i funkcja modelu, "Roczniki Filozoficzne", nr 20(3).
 • Hammond J., Koubek R.J., Harvey C.M. (2001), Distributed collaboration for engineering design: a review and reappraisal, "Human Factors and Ergonomics in Manufacturing", No. 11(1).
 • Hanaki N., Peterhansl A., Dodds P.S., Watts D.J. (2007), Cooperation in Evolving Social Network, "Management Science", No. 53 (7).
 • Hansen M.T., Nohria N. (2004), How to build collaborative advantage, "MIT Sloan Management Review", No. 46 (1).
 • Harvey C.M., Koubek R.J. (1998), Toward a model of distributed engineering collaboration, "Computers and Industrial Engineering", No. 35 (7).
 • Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • Hill C.W.L. (1990), Cooperation, Opportunism, and the Invisible Hand: Implications for Transaction, "Internal Journal of Public Administration", No. 29 (7).
 • Hillinger C. (2007), Measurement in economics and social science, Volkswritschaftliche Fakultat, Ludwig-Maximilians-Universitat München, Discusion Paper 19, May.
 • Himmelman A.T. (1996), On the Theory and Practice of Transfonnational Collaboration: From Social Service to Social Justice [in:] Ch. Huxham (red.), Creating Collaborative Advantage: Thousand Oaks, Sage Publications, CA.
 • Hinds P., McGrath C. (2006), Structures that work: social structure, work structure and coordination ease in geographically distributed teams, Proceedings of CSCW'06, Banff, Alberta.
 • Hord S.M. (1986), A synthesis of research on organizational collaboration, "Educational Leadership", No. 43(526).
 • http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/Strony/default.aspx (dostęp luty 2014).
 • http://ling.pl/slownik/polsko-angielski/potencja .
 • http://ling.pl/slownik/polsko-angielski/potencja .
 • http://pri.msap.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=53.
 • http://sjp.pwn.pl/sjp/kultowy;2476441.html.
 • http://sjp.pwn.pl/slowniki/potencja .html.
 • http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/prgaiug.pdf (stan na 7.08.2014).
 • http://www.oxforddictionaries.com/defmition/english/cooperation?q=cooperation Oxford Dictionary (2013a).
 • http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ cooperation?q=collaboration Oxford Dictionary (2013b).
 • http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=coin_content&view=category&Iayout=blog&id=80&Itemid=224 (dostęp 10.07.2015).
 • http://www.politykaspoleczna.obserwatorium.malopolska.pl/files/common/wyniki~badan-raporty/Potencjal_NGO_Skrot.pdf.
 • http://www.slownik-online.pl/kopalinski/117BFD38C701EE22C1256580007C5FAD.php - Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego.
 • https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/run;jsessionid=0CCE3E0151DC2AC6B69E7A0FE2B542DA.liferayA?execution=elsl.
 • Igbaria M. (1999), The driving forces in the virtual society, "Communications of the ACM", No. 42 (12).
 • Jabłoński A., Jabłoński M. (2014), Atrybuty modeli biznesu a cykl życia przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Jagoda H., Lichtarski J. (2002), Kilka uwag o stanie i tendencjach w zakresie współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • John-Steiner V., Weber R.J., Minnis M. (1998), The challenge of studying collaboration, "American Educational Research Journal", No. 35.
 • Kaczmarek J. (2014), Ocena i klasyfikacja przedsiębiorstw w ujęciu statyczno-dynamicznym stopnia zagrożenia finansowego, "Organizacja i Kierowanie", nr 3(163).
 • Kanter R.M. (1996), Collaborative advantage: The art of alliances, "Harvard Business Review", Vol. 72, No 4.
 • Karpacz J., Ingram M. (2014), Kształtowanie struktury zatrudnienia jako wyraz zdolności dynamicznych organizacji - zarys problemu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1(161).
 • Kast F.E., Rosenzweig J.E. (1970), Organisation and management, A system Approach, McGraw Hill, New York.
 • Katz D., Kahn R.L. (1979), Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa.
 • Klein G. (2008), Naturalistic decision making, "Human Factors", No. 50 (3).
 • Knutilla A., Steves M., Allen R. (2000), Workshop on evaluating collaborative enterprises e Work- shop Report [in:] Proceedings of the IEEE 9th International Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE), Gaithersburg MD.
 • Koontz H. (1961), The management Theory jungle, "Journal of the Academy of Management", No. 4(3).
 • Kopyściański T., Rólczyński T. (2013), Analiza porównawcza potencjału gospodarczego regionów w Polsce w latach 2006-2012, "Zarządzanie i Finanse", nr 11/3/2.
 • Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Kowal W. (2013), Skuteczność i efektywność - zróżnicowane aspekty interpretacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 5.
 • Kozina A. (2014), Koncepcje dwuwymiarowej oceny kompetencji negocjacyjnych, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 • Koźmiński A.K. (2000), Organizacja [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2008), Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (2011), Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Welters Kluwer business, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.), (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), (2000), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Kożuch B. (2011), Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Kożuch. B. (2013), Teoretyczne podstawy współdziałania organizacyjnego [w:] T. Kupczyk (red.), Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kruczek M., Żebrucki Z. (2011), Charakterystyka współpracy przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw wybranych branż, Logistyka, nr 2.
 • Krupski R. (2007), Identyfikacja ważnych strategicznie zasobów przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych [w:] M. Przybyła (red.), Zarządzanie - kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1187, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Krzyżanowski L. (1992), Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Kyzlinková R., Dokulilová L., Kroupa A. (2007), Teamwork and High Performance Work Organisation, http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/ewco/reports/TN0507TR01/TN0507TR01 .pdf (dostęp 7.06.2015).
 • Lambert T. (1999), Problemy zarządzania. 50 praktycznych modeli rozwiązań, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Langfred C.W. (2000), Work-group design and autonomy: a field study of the interaction between task interdependence and group autonomy, "Small Group Research", No. 31 (1).
 • Larson P.D., Kulchitsky J.D. (1999), Logistic improvement programs: The dynamic between people and performance, "International Journal of Physical Distribution & Logistic Management", Vol. 29, No. 2.
 • Lawrence P.R., Lorsch I.W. (1974), Organization and Environment: Managing Differentiation and Integration, Homewood, Irwin.
 • Leavitt H.J. (1964), Applied organisational changes in industry: structural, technical and human approaches [in:] New Perspectives in Organisation research, W.W. Cooper, H.J. Leavitt, M.W. Shelley (red.), Wiley, New York.
 • Lichtarski J. (1992), Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorstw [w:] J. Lichtarski (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Lichtarski J. (red.), (2007), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Lichtarski J., Węgrzyn A. (2000), Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • Likert R. (1932), A Technique for the Measurement of Attitudes,, Archives of Psychology", No. 140.
 • Lipka A. (2004), Współdziałanie, Zmierzch rywalizacji pracowników, Difin, Warszawa.
 • Lukas C., Andrews R. (2005), Four Keys to Collaboration Success, http://www.philanthropy.org.nz/sites/all/fiies/Four Keys to Collaboration Success - Carol Lukas.pdf.
 • Łukasiński W., Sikora T. (2009), Model doskonalący i korygujący działanie organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 • Machaczka J., (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Magnuszewski P. (2010), Podejście systemowe [w:] J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D. (2004), Metody opisu statystycznego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Makowski G. (red.), (2011), Jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Raport z badań końcowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Małkus T. (2013), Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym, "Zarządzanie i Finanse", t. 11, nr 4, cz.1.
 • Mannix E., Sauer S. (2006), Status and Power in Organizational Group Research: Acknowledging the Pervasiveness of Hierarchy, "Social Psychology of the Workplace: Advances in Group Processes", No. 26.
 • March J.G., Simon H.A. (1964), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • Marek S., Białasiewicz M. (2008), Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa.
 • Marttiin P., Lehto J.A., Nyman G. (2002), Understanding and evaluating collaborative work in multi-site software projects e a framework proposal and preliminary results, Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences, Big Island, Hawaii, IEEE Computer Society.
 • Martyniak Z. (2002), Organizacja i zarządzanie. 70 problemów teorii i praktyki, wyd. II rozszerzone i poprawione, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 • Matejun M., Nowicki M. (2013), Organizacja w otoczeniu - od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Mattessich P.W., Mousey B.R. (1992), Collaboration: What makes It Work. A Review of Research Literature on Factors Influencing Successful Collaboration, Amherst H, Wilder Fundation, St. Paul, Minnesota.
 • Mattessich P.W., Murray-Close M., Mousey B.R. (2001), Collaboration: What Makes It Work, 2nd ed., A Review of Research Literature on Factors Influencing Successful Collaboration, Amherst H. Wilder Foundation, St. Paul, Minnesota.
 • Mazur J. (2011), Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, nr 32, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Mączyńska E. (2004), Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością [w:] D. Appenzeller (red.), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe nr 49, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Mączyńska E. (2011), Upadłość przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu [w:] S. Morawska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Meetings around the world: The impact of collaboration on business performance (2006), A Frost & Sullivan Whitepaper.
 • Million S.K., Vare J.W. (1997), The collaborative school: A proposal for authentic partnership in a professional development school, "Phi Delta Kappan", May.
 • Mintzberg H. (1983), Structure in Fives: Design Effective organisations, Prentice Hall, New York.
 • Mintzberg H. (1993), Power in and around Organisations, Englewood Cliffs, New York.
 • Moll L., Whitmore K.F. (1993), Vygotsky in classroom practice: Moving from individual transmission to social transaction [in:] E.A. Forman, N. Minick, C.A. Stone (red.), Contexts for learning: Sociocultural dynamics in children's development, Oxford University Press.
 • Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 • Morley M. (2002), How to Manage Your Global Reputations, New York University Press, New York.
 • Mrówka R. (2013), Organizacja hierarchiczna - czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Nadler D.A. (1997), Tushman M., A diagnostics model of organisational behaviour [in:] Jr. Hackman, E.E. Lawler, W. Potter (red.), Perspective on behaviour in organisation, McGraw-Hill, New York.
 • Nagel E. (1970), Struktura nauki, PWN, Warszawa.
 • Nawrocki T. (2012), Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Nawrocki T., Jonek-Kowalska I. (2013), Zbiory rozmyte w ocenie innowacyjności europejskich grup telekomunikacyjnych, "Organizacja i Kierowanie", nr 5.
 • Neale D.C., Carroll J.M., Rosson M.B. (2004), Evaluating Computer-supported Cooperative Work: Models and Frameworks, Proceedings of CSCW '04, Chicago, Illinois.
 • Nelson D., Quick J. (2011), Organisational behaviour. ORGB2 (academic book), South-Western Cengage Learning, Oklahoma.
 • Nizard G. (1998), Metafory przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa.
 • Noam G.G. (2001), Afterschool time: Toward a theory of collaborations, Cambridge, MA.
 • Nowak D. (2012), Wpływ współpracy i współdziałania na wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 55.
 • O'Driscoll M.P., Cooper C.L. (1996), Sources and management of excessive job stress and burn out [in:] P. Warr (red.), Psychology at Work, Penguin Books, London.
 • O'Shaugnessy J. (1975), Metodologia decyzji, PWE, Warszawa.
 • O'Toole L.J., Meier K.J., Nicholson-Crotty S. (2005), Managing Upward, Downward, and Out- ward: Networks, Hierarchical Relationships, and Performance, "Public Management Review", No. 7(1).
 • Obłój K. (1986), Zarządzanie ujęcie praktyczne, PWN, Warszawa.
 • Olejniczak K. (red.), (2012), Organizacje uczące się, Wyd. Scholar, Warszawa.
 • Ostasz L. (1999), Homo methodicus. Między filozofią, humanistyką i naukami ścisłymi, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Ostrom E., Burger J., Field C.B., Norgaard R.B., Policansky D. (1999), Revisiting the commons: Local lessons, global challenges, "Science", No. 284.
 • Ostrom E. (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Otręba R. (2012), Sukces i autonomia w zarządzaniu organizacją szkolną, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Pachciarek H. (2011), Czynniki sprzyjające i utrudniające współpracę pomiędzy organizacjami, "Master of Business Administration", nr 1(116).
 • Parker S.K., Wall T.D. (1996), Job design and modern manufacturing [in:] P. Warr (red.), Psychology at Work, Penguin Books, London.
 • Parteka T., Kasprzak P. (2006), Innowacje - co to jest?, Pomorskie Studia Regionalne na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Parthasarathy R., Huang Ch., Ariss S. (2011), Impact of dynamic capability on innovation, value creation and industry leadership, "The IUP Journal of Knowledge Management", No. 3.
 • Patel H., Pettitt M., Wilson J.R. (2012), Factors of collaborative working: A framework for a collaboration model, "Applied Ergonomice", No. 43.
 • Payne R. (1996), The characteristics of organizations [in:] P. Warr (red.), Psychology at Work, Penguin, London.
 • Peters T., Waterman R.H. (1982), In search of excellence, Harper and Rowe, New York.
 • Pichlak M. (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.
 • Pierścieniak A. (2013), Collaboration between science and business - a systemic approach [in:] R. Fedan, K. Szara (red.), Determinants and sources of business development in the region, Rzeszów University Press, Rzeszów.
 • Pierścieniak A., Kos S. (2014), Audyt technologiczny jako metoda oceny innowacyjności w MSP, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Pierścieniak A. (2015), Współpraca w naukach o zarządzaniu - perspektywa doboru paradygmatu pod kątem identyfikacji istotnych obszarów poznawczych, Zeszyty Naukowe nr 6, Seria Organizacja i Zarządzanie, PWSTE Jarosław.
 • Pierścieniak A. (2016), Metodologiczne wyzwania wobec badania współpracy organizacji, "Organizacja i Kierowanie" (przyjęte do druku).
 • Pietruszka-Ortyl A. (2010), Model doboru kooperanta ze względu na jego zasoby niematerialne, Zeszyty Naukowe nr 820, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008), OECD, Eurostat, Warszawa.
 • Popławski W., Sudolska A., Zastempowski M. (2008), Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, TNOiK, Toruń.
 • Potter M.E. (1996), What is Strategy?, "Harvard Business Review", Nov./Dec.
 • Potencjał małopolskich organizacji pozarządowych, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków 2010.
 • Powell W.W. (1990), Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization [in:] M.S. Barry, L.C. Larry (red.). Research in Organizational Behaviour, CT: JAI Press, Greenwich.
 • Poznańska K. (1998), Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy (2007), Poradnik MPiPS, Warszawa, http://www.mpips.gov.p1/userfiles/File/Departament Rynku Pracy/Podrecznik.pdf (dostęp 22.08.2015).
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Warszawa.
 • Puchalski J. (2008), Podstawy nauki o organizacji, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław.
 • Rappaport A. (red.), (1970), Information for Decision Making, New Jersey.
 • Ratajczak-Mrozek M. (2012), Motywy współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zagranicznymi, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3.
 • Robbins S.P. (1998), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Robson P.J., Bennett R.J. (2000), SME Growth: The Relationship with Business Advice and External Collaboration, "Small Business Economics", Vol. 15, No. 3.
 • Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Romanowska M., Dworzecki Z. (2002), Teoria i praktyka zarządzania [we] M. Romanowska (red.), Podstawy organizacji i zarządzania, Difm, Warszawa.
 • Romanowska M. (2014), Granice organizacji [w:] M. Romanowska, J. Cygler (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Romanowska M., Trocki M. (red.), (2002), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difm, Warszawa.
 • Rothwell R., Zegveld W. (1985), Reindustrialization and Technology, Longman, Harlow.
 • Rozkrut D. (red.), (2013), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, seria Informacje i Opracowanie Statystyczne, GUS Warszawa.
 • Rundo A., Ziółkowska M. (2013), Nowoczesne modele współpracy przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 • Safin K. (2008), Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, mała firma - zagadnienia podstawowe [w:] K. Safin (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Salas E., Guthrie Jr. J.W., Wilson-Donnelly K.A., Priest H.A., Burke C.S. (2005), Modeling team performance: the basic ingredients and research needs [in:] W.B. Rouse, K.R. Boff (red.), Organisational Simulation, Wiley, Hoboken, New York.
 • Salas E., Stagl K.C., Burke C.S., Goodwin G.F. (2007), Fostering team effectiveness in organizations: toward an integrative theoretical Framework [in:] J.W. Shuart, W. Spaulding, J. Poland (red.), Modeling Complex Systems. Nebraska Symposium on Motivation, Vol. 52, University of Nebraska Press, Lincoln.
 • Sale J.E.M., Lohfeld L.H., Brazil K. (2002), Revisiting the Quantitative-Qualitative Debate: Implcation for Mixed - methods Research, "Quality and Quantity", No. 36.
 • Santos F.M., Eisenhardt K.M. (2005), Organizational Boundaries and Theories of Organization, "Organization Science", Vol. 16, No. 5.
 • Senge P. (1990), The fifth discipline, Doubleday, New York.
 • Simon H.A. (1976), Działanie administracji, PWN, Warszawa.
 • Sonnenwald D.H., Maglaughlin K.L., Whitton M.C. (2001), Using Innovation Diffusion Theory to Guide Collaboration Technology Evaluation: Work in Progress [in:] Proceedings of IEEE 10th International Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WET ICE '01), MA. IEEE Computer Society, Cambridge.
 • Sopińska A., Gregorczyk S. (red.), (2014), Granice strukturalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Stabryła A. (2012), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Stanisławski N. (2013), Wpływ dynamicznych zdolności innowacyjnych na kształtowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Organizacja i Kierowanie", nr 4(157).
 • Stankiewicz M.J. (red.), (1999), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń.
 • Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
 • Stańczyk S. (2011), Od metafory do nauki o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2011), Relacyjne modele wzrostu przedsiębiorstwa [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 219.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2013), Adaptacja kooperatywna, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Stern S., Porter M.E., Furman J.L. (2000), The Determinants of National Innovative Capacity, "Working Paper", No. 7876, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Stoner J.Â.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2011), Kierowanie, przekł. A. Ehrlich, PWE, Warszawa.
 • Suchman L.A. (1987), Plans and Situated Actions: The problem of Humane Machine Communication, Cambridge University Press.
 • Sudolska A. (2011), Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Sulejewicz A. (1997), Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2009), Interpretative Approach in Management sciences, "Argumenta Oeconomica", nr2.
 • Sułkowski Ł. (2013), Metodologia zarządzania - od fundamentalizmu do pluralizmu [w:] W. Czakon(red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. II, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2004), Między poznaniem a działaniem - eklektyzm metodologiczny w zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 • Sułkowski Ł. (2013), Paradygmaty nauk o zarządzaniu, "Współczesne Zarządzanie", nr 2.
 • Suprateek S. (2000), Toward Methodology for Managing Information Systems Implementation: A Social Constructivist Perspective, "Informing Science", Vol. 3, No. 4.
 • Szaniawski K. (1994), O nauce, rozumowaniu i wartościach, PWN, Warszawa.
 • Szober S. (1968), Słownik poprawnej polszczyzny, PIW, Warszawa.
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Zbierowski P., Nieć M. (2014), Global Entrepreneurship Monitor Polska. Raport z badań 2013, PARP, Warszawa.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal", No. 18(7).
 • Tellesbo S.M. (2012), They dynamics of interagency collaborations: a three-part framework, http://content.iib.utah.edu/cdm/ref7collection/etd3/id/2077.
 • Thompson J.D. (1967), Organizations in Action: Social Science Bases in Administrative Theory, McGraw-Hill, New York.
 • Trocki M., Wyrozębski P. (2014), Zastosowanie analizy morfologicznej w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 • Unsworth K.L., West M.A. (2000), Teams: the challenges of cooperative work [in:] N. Chmiel (red.), An Introduction to Work and Organizational Psychology: a European Perspective, Wiley-Blackwell, Oxford.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (DzU z 1997 r., nr 96, poz. 590).
 • Van Fenema P.C. (2005), Collaborative elasticity and breakdowns in high reliability organisations: contributions from distributed cognition and collective mind theory, "Cognition, Technology & Work", No. 7.
 • Viller S., Bowers J., Hodden T. (1999), Human factors in requirements engineering: a survey of human sciences literature relevant to the improvement of dependable systems development processes, "Interacting with Computers", No. 11.
 • Walas-Trębacz J., Sołtysik M. (2014), System zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie", nr 4(164).
 • Walsh J.P., Maloney N. G. (2007), Collaboration structure, communication media, and problems in scientific work teams, "Journal of Computer-Mediated Communication", No. 12(2).
 • Warren R.L., Burgunder A.F., Newton J.W., Rose S.M. (1975), The Interaction of Community Decision Organizations: Some Conceptual Considerations and Empirical Findings [in:] A.R. Negandhi (red.), Inter-Organizational Theory. Kent, Kent State University Press.
 • Wasiluk A. (2014), Zaufanie w powiązaniach przedsiębiorstw opartych na współpracy, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Vol. 15, nr 6, cz. 1 : Organizacje wobec wyzwań XXI wieku.
 • Waterman R.H., Peters T.J., Philips J.R. (1980), Structure is not organisation, "Business Horizons", Vol. 23 (3).
 • Watkins E. (2014), Kants Philosophy of Science [w:] E.N. Zalta (red.), The Sanford Encyclopedia of Philosophy 2014, http://piato.stanford.edu/entries/kant-science/ (dostęp 15.08.2015).
 • Wawrzyniak B. (2002), Przedsiębiorstwo jako organizacja służąca otoczeniu [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa.
 • Weiseth P.E., Munkvold B.E., Tvedte B., Larsen S. (2006), The wheel of collaboration tools: a typology for analysis within a holistic framework [in:] Proceedings of CSCW'06, Banff, Alberta.
 • Wells J. (2014), Inteligencja strategiczna. Jak stworzyć mądrą strategię, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • West M. (1996), Working in groups [in:] P. Warr (red.), Psychology at Work, Penguin Books, London.
 • Wilson J.R., Jackson S., Nichols S. (2003), Cognitive work investigation and design in practice: the influence of social context and social work artefacts [in:] E. Hollnaegel (red.), Handbook of Cognitive Task Design, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.
 • Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Wyciślak S. (2012), Złożoność, kryzys, przedsiębiorstwo, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • Zadura-Lichota P. (red.), (2013), Raport z badań "Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata", przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Rola koopetycji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw - benchmarking działań koopetycyjnych w praktyce firm high-tech, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 363, Management Forum 5.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2015), Coopetition? Yes, but who with? The selection of coopetition partners by high-tech firms, "The Journal of American Academy of Business", Cambridge, Vol. 20, No. 2.
 • Zastempowski M. (2014), Potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A(159).
 • Zawicki M., Mazur S. (red.), (2004), Analiza instytucjonalna urzędu gminy - poradnik dla samorządowców, wyd. II, Uniwersytet Ekonomiczny, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Zdrajkowska H. (2003), Sytuacja gospodarczo-społeczna w regionie łódzkim [w:] S. Lachiewicz (red.), Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 • Zeller R.A., Carmines E.G. (1980), Measurement in the social science, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Zieleniewski J. (1967), Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.
 • Zimniewicz K. (2014), Teoria i praktyka zarządzania. Analiza praktyczna, PWE, Warszawa.
 • Żołnierski A. (2005), Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399501

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.