PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 141 | 49--62
Tytuł artykułu

Koszty transakcyjne a rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Warianty tytułu
Transaction Costs and Public Private Partnership Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie wpływu, jaki wywierają koszty transakcyjne na rozwój PPP w Polsce, zidentyfikowanie kosztów transakcyjnych po stronie sektora publicznego i prywatnego, a także zaproponowanie metod optymalizacji kosztów transakcyjnych w celu zwiększenia korzyści i zmniejszenia zagrożeń wynikających z PPP. W artykule zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych analiz dotyczących wpływu kosztów transakcyjnych na rozwój PPP w Polsce. Analizy przeprowadzono na 34 (próba 100%) zamkniętych finansowo projektach. Na poziom kosztów transakcyjnych wpływa zastosowany model PPP, podział ryzyka między stronami, okres, na jaki zawierany jest kontrakt, struktura własności aktywów, charakter finansowania, uwarunkowania polityczno-społeczno-administracyjne, uwarunkowania prawne, uwarunkowania ekonomiczne czy też zabezpieczenie finansowe i prawne projektu. Kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o poziom kosztów transakcyjnych, ma wybór partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno- -prywatnym, do którego stosuje się, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 100 z późń. zm.) przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. nr 19, poz. 101) albo ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the presentation of the impact of transaction costs on the PPP development in Poland, identification of transaction costs in public and private sector and also indication of methods of transaction costs optimisation in order to gain greater benefits and reduce threats resulting from PPP. The article presents the results of analyses of the impact of transaction costs on the PPP development in Poland. The analyses were conducted on 34 (100% sample) of financially closed projects. The level of transaction costs is affected by the applied PPP model, the share of risk between the parties, contract duration, kind of financing, political, social and administrative determinants, legal determinants, economic determinants or financial and legal security of the project. What is essential about the level of transaction costs is the selection of the private partner and the agreement on public and private partnership which operates, according to the Act of 19 December 2008 on Public and Private Partnership (Journal of Laws 09.19.100 of 5 February 2009 Article 4 Section 3), on the basis on the Act of 9 January 2009 on the Concession for Construction Works and Services (Journal of Laws No. 19 item 101) or the Act of 29 January 2004 - Public Procurement Law.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473, tekst ujednolicony na 24.12.2013 r.).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 101).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn zm.).
 • Akerlof G. A., The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, w: Explorations in Pragmatic Economics, red. G. A. Akerlof, Oxford University Press, 2005.
 • Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Coase R. H., The Nature of the Firm, w: The Economisc of Transaction Costs, red. O. E. Williamson, S. E. Masten, An Elgar Critical Writings Reader, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 1999.
 • Dudkin G., Välilä T., Transaction costs in Public-Private Partnerships: First Look at the Evidence, "EIB Economic and Financial Report" 2005, nr 03.
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A., Raport ze studiów przypadku PPP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A., Marczewska E., Analiza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • http://bazappp.gov.pl/, dostęp 10.05.2014.
 • Ismail S., Md Yussof A., Soon Han W., Elements of Rational Contract in the Delivery of Public Infrastructure in Malaysia, IBIMA Business Review, vol. 2012.
 • Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K., Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce, Studia Biura Analiz Sejmowych 2011, nr 4 (28).
 • Koronowski A., Koszty transakcyjne a efektywność ekonomiczna, w: Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo WSEiP im prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2012.
 • Milgram P. R., Roberts J., Economics, Organization, and Management, wyd. 2, Prentice- Hall, New Jersey 1992.
 • New decision of Eurostat on deficit and debt. Treatment of public-private partnership, Eurostat Press Office 2004, no. 18/2004.
 • North D. C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, 1990.
 • Rao P. K., The economics of transaction costs. Theory, Methods and Applications, Palgrave Macmillan, New York 2003.
 • Renda A., Schrefler L., Public-Private Partnerships. Models and Trends in the European Union, European Parlament, IP/A/IMCO/SC/2005-161, February 2006.
 • Torres L., Pina V., Public-private partnership and private finance initiatives in the EU and Spanish local governments, "The European Accounting Review", vol. 10, nr 3, s. 601-619.
 • Williamson O. E., The Economic Institution of Capitalism, The Free Press, New York 1985.
 • Wojtysiak-Kotlarski M., Koszty transakcyjne - okoliczności powstania i istota, w: Koszty transakcyjne. Skutki zmian dla przedsiębiorstw, red. R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.