PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 16 (2) Koncepcja logistyczna w zarządzaniu : zarządzanie operacyjne, logistyka | 159--167
Tytuł artykułu

Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w ramach współpracy samorządu wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Supporting the Development of Civic Society Within the Cooperation of Wałbrzych Self-Government with Nongovernmental Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i realizacji usług społecznych istotnym partnerem w zarządzaniu miastem są organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Stanowią one niekwestionowany fundament społeczeństwa obywatelskiego, które powinno koncentrować się nad aktywnością dla dobra wspólnego. Na terenie miasta Wałbrzycha działają organizacje, które są nie tylko skoncentrowane na pomocy społecznej, zwalczaniu patologii, upowszechnianiu kultury fizycznej, ochrony dóbr kultury, itp., ale są i takie, które stawiają sobie za cel aktywizację obywatelską i społeczną mieszkańców miasta. Działalność sektora pozarządowego w sferze zadań publicznych jest istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego, a zarazem elementem rozwoju demokracji lokalnej z zachowaniem zasady partycypacji społecznej. Umacnianie odpowiedzialności za swoje otoczenie, sprzyja budowaniu więzi lokalnej oraz zwiększaniu efektywności zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Należy odnotować także dużą aktywność NGO-su zewnętrznego, to jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, która w znaczący sposób wsparła w 2011 r. władze lokalne i społeczność Wałbrzycha w procesie odbudowy porozumienia społecznego. Powołana została także Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, której zadaniem jest kreowanie świadomości obywatelskiej poprzez rozwój dialogu i konsultacji społecznych pomiędzy samorządem a organizacjami. Celem wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w ramach współpracy międzysektorowej jest podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie dostępu do rzetelnej informacji w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dostarczenie informacji na temat zrównoważonego rozwoju i zarządzania w samorządzie lokalnym, pobudzanie organizacji pozarządowych do wspólnych działań publicznych, angażowanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji do podejmowania wspólnych rozwiązań systemowych służących rozwojowi społeczności lokalnej. Skuteczne zarządzanie społecznością lokalną w ramach partnerstwa lokalnego powinno opierać się na obywatelskiej partycypacji i zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy sektorem publicznym, sektorem organizacji pozarządowej i sektorem biznesu. Jest to jednak proces długotrwały, który wymaga stałego wsparcia partnerskiego, dialogu społecznego w zakresie świadczenia usług społecznych, integracji środowiska i poprawy jakości komunikacji społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the process of building a civic society and providing social services, significant partners in the city management are non-governmental organizations and other entities operating in the field of public benefit. They make up an unquestioned foundation of a civic society, which should concentrate on activities performed for common good. In Wałbrzych area, there are not only organizations which are concentrated on social assistance, fighting pathology, propagating physical culture, protecting the goods of culture, etc., but there are also such ones which aim at civic and social stimulation of the city dwellers. Activity of the nongovernmental sector in the field of public domain is a significant quality of a civic society, and, at the same time, an element of the local democracy development maintaining the principle of social participation. The consolidation of responsibility for our own surroundings facilitates the creation local bonds and increases the effectiveness of satisfying the dwellers' needs. A great activity of an external nongovernmental organization should be also noted, i.e. The Foundation of Local Democracy Development (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej), which in 2011 significantly supported the local authorities and society of Wałbrzych in the process of social agreement reconstruction. The Municipal Board of Activity for Public Benefit has also been appointed, whose task is to create civic awareness through the development of social dialogue and consultation between the selfgovernment and the organizations. The aim of supporting the development of civic society within the framework of inter-sector cooperation is raising the level of knowledge and increasing the access to reliable information in the process of civic society development, providing information on the balanced development and management in the local self-government, inducing nongovernmental for common public actions, involving the representatives of the selfgovernment and organizations in undertaking common systemic solutions facilitating the development of local society. An effective management of the local society within the local partnership framework should be based on civic participation and institutionalised cooperation between the public sector, the sector of the non-governmental organization and the business sector. It is a long-lasting process, though, which requires a continuous support from the partners, a social dialogue in the scope of providing social services, an environmental integration and an improvement in the quality of social communication.(original abstract)
Twórcy
  • Urząd Miejski w Wałbrzychu
Bibliografia
  • [1] Kowalczyk L., Mroczko F. (red.), Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Seria: Zarządzanie Wałbrzych 2009.
  • [2] Przewłocka J., Polskie Organizacje Pozarządowe, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
  • [3] Trutkowski C. (red.), Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych praktyk, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2006.
  • [4] Zientek-Varga, Lewandowska M. (red.), Głos samorządu - budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.