PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 409 Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy | 140--154
Tytuł artykułu

Przegląd i ocena wybranych instrumentów gospodarki odpadami komunalnymi w II Polityce ekologicznej państwa

Warianty tytułu
Review and Evaluation of Chosen Municipal Waste Management Tools
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka ekologiczna ma w Polsce stosunkowo krótką historię. Spójny charakter został jej nadany dopiero po 2000 r. Co prawda wcześniej były podejmowane pewne działania w tym obszarze (nie tyle ochrony środowiska, ile ochrony przyrody), ale brakowało powiązań systemowych i wykorzystania współczesnej ekonomii w proponowanych instrumentach. W roku 2000 opracowano Politykę ekologiczną państwa, która stała się podstawą dzisiejszego systemu ochrony środowiska opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju. W dokumencie tym zaproponowano ramy instytucjonalne, podstawy uregulowań prawnych, instrumenty realizacji i źródła finansowania. Jednym z elementów tej polityki była gospodarka odpadami, zwłaszcza komunalnymi i innymi znajdującymi się w strumieniu odpadów komunalnych. Celem artykułu jest przegląd instrumentów, głównie ekonomicznych, stosowanych w gospodarce odpadami w Polsce i próba oceny realizacji przez nie celów II Polityki ekologicznej państwa, wraz z jej późniejszymi modyfikacjami(abstrakt oryginalny)
EN
The environmental policy in Poland has relatively short history. The year 2000 was the beginning of the complex form of policy. Some actions had been undertaken earlier but without system thinking and modern economics in the propositions of tools. Polish environmental policy was prepared in 2000 and it became the fundament of environmental system protection with sustainable development as a principle. Institutional frames, law bases, tools and financing sources were elements of in this document. The part of this policy was municipal waste management. The object of this article is a review of economic tools for municipal waste management in Poland and the evaluation of environmental policy's objectives fulfillment(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • II Polityka ekologiczna państwa, czerwiec 2000, Warszawa, http://www.mos.gov.pl/artykul/329_polityka_ekologiczna/339_II_polityka_ekologiczna.html (1.03.2015).
 • Bartniczak B., Ptak M., 2011, Opłaty i podatki ekologiczne. Teoria i praktyka, Wrocław.
 • Bojarski L., Krawczyk B., 2014, Wojna o odpady. RIPOK-i kontra "ripoczki", Przegląd Komunalny, nr 6.
 • Branża odzysku i recyklingu tworzyw sztucznych w obliczu kryzysu, http://www.gartija.pl/art,branza odzysku-i-recyklingu-tworzyw-sztucznych--w-obliczu-kryzysu,651 (1.03.2015).
 • Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG(Dz.U. L 266 z 26.9.2006).
 • Dyrektywa 94/62/EC, Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994 z aktami zm.).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.U. L. 197 z 24.07.2012).
 • Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (91/689/EWG),(Dz.U. UE L z dnia 31 grudnia 1991 r., z aktami zm.).
 • Fiedor B. (red.), 2002, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Inwestycje RIPOK - najczęściej pojawiające się problemy, 2014, Przegląd Komunalny, Dodatek specjalny, nr 2, http://www.e-czytelnia.abrys.pl/dodatek-specjalny/2014-2-750/technologie-dla-ripok-ow-8794/inwestycje-ripok-najczesciej-pojawiajace-sie-problemy-17944.
 • Kryk B., Kłos L., Łucka I.A., 2011, Opłaty i podatki ekologiczne po polsku, CeDeWu, Warszawa.
 • Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 7507 w sprawie sytuacji na rynku surowców wtórnych http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/6DABA23C (1.03.2015).
 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/36383d1a880bbc0b65d0a1c501571e73.pdf (1.03.2015).
 • Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_11/8183a2c86f4d7e2cdf8c3572bdba0bc6.pdf (1.03.2015).
 • Poślednia K., 2013, W kierunku uszczelnienia systemu, Recykling 5.
 • Rada Ministrów, 2002, Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010, listopad, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_04/8e398d38e6e726efcc07581f8b410c48.pdf (1.03.2015).
 • Rocznik statystyczny "Ochrona środowiska", 2006-2014, GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych na rok 2009-2013.
 • System zbierania elektroodpadów w Polsce, 2013, Przegląd Komunalny, dodatek specjalny 1, http://e-czytelnia.abrys.pl/dodatek-specjalny/2013-1-675/dodatek-specjalny-7879/system-zbierania-elektroodpadow-w-polsce-16191.
 • Szewczyk P., 2013, Problemy zarządzających instalacjami, Przegląd Komunalny, nr 9.
 • Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.z 2013 r.).
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011, nr 152, poz. 897 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. nr 90, poz. 607 z późń. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21).
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202).
 • Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 933).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r., nr 180, poz. 1495).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. nr 79, poz. 666 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.