PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 409 Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy | 155--163
Tytuł artykułu

Możliwość wykorzystania instrumentów zwrotnych w projektach dotyczących rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

Warianty tytułu
The Ability to Use Financial Instruments in Projects Relating to Sustainable Multi-model Urban Mobility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W perspektywie finansowej 2014-2020 Unia Europejska poszukuje jak najszerszych możliwości wykorzystania instrumentów zwrotnych we wdrażaniu funduszy strukturalnych. Każdy priorytet inwestycyjny wymaga przeprowadzenia analiz pokazujących, w których projektach istnieje możliwość wykorzystania instrumentów zwrotnych. Celem artykułu jest zidentyfikowanie, czy w ramach priorytetu inwestycyjnego dotyczącego rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej uzasadnione jest zastosowanie instrumentów zwrotnych(abstrakt oryginalny)
EN
In the 2014-2020 financial perspective, the European Union is seeking the widest possible use of financial instruments in the implementation of the Structural Funds. Within every investment priority examinations showing in which specific projects feedback instruments can be used, should be conducted. The aim of the article is to indicate whether within the investment priority involved with sustainable multi-modal urban mobility the use of financial instruments is justified(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bank Rozwoju Rady Europy, 2013, The Municipality of Lublin and the CEB sign a loan contract to finance social municipal infrastructure, http://www.coebank.org/en/news-and-publications/news/lublin-ceb-sign-contract-municipal-infrastructure/.
 • Borys T., 2008, Raport z realizacji ekspertyzy "Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego rozwoju transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia", Jelenia Góra - Warszawa.
 • Ewaluacja, 2014, Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, Warszawa, http://www.mojregion.eu/.
 • http://wfosigw.pl/sites/default/files/media/14_OA.pdf.
 • http://www.mpk.krakow.pl/pl/aktualnosci/news,3407,pierwsze-autobusy-z-silnikiem-euro-6-w-krakowie.html.
 • http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/i-konkurs-gazela/.
 • Kondycja spółek komunalnych w Polsce 2013, 2014, Curulis Doradztwo Samorządowe, Poznań.
 • Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
 • https://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/linia_demarkacyjna/strony/linia_demarkacyjna_fe.aspx?Druk=1 (23.05.2015).
 • Mobilność kombinowana, 2015, www.edroga.pl (23.10.2015).
 • Nosal K., Starowicz W., 2010, Wybrane zagadnienia związane z mobilnością, Transport Miejski i Regionalny, nr 3.
 • Program Operacyjny, 2014, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, szczegółowy opis priorytetów, Warszawa.
 • Umowa Partnerstwa 2014, Programowanie Perspektywy Finansowej 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Prusak B., 2001, Metody oceny projektów inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 573.
 • Rozporządzenie, 2013, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 • Semenov I.N., Ignalewski W., 2013, Analiza efektywności inwestycji w tabor autobusów komunikacji zbiorowej zasilany CNG, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 97.
 • Szczegółowy opis, 2013, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz.U. z 2011 r., nr 94, poz. 551.
 • Zalecenia, 2012, Zalecenia w zakresie ewaluacji ex ante programów operacyjnych na lata 2014-2020, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.