PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 3 (34) | 11--44
Tytuł artykułu

Wizerunek Leonida Kuczmy na łamach tygodnika "Wprost" w latach 1994-2004

Warianty tytułu
Leonid Kuchma's Image In "Wprost" Weekly Between 1994-2004
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka starała się przybliżyć mechanizmy manipulacyjnego, perswazyjnego i językowego kategoryzowania, jakie można obserwować, analizując konkretny tygodnik - "Wprost". Prasa, jako codzienne źródło informacji, to potężna machina kształtująca nasz obraz świata, nasze postrzeganie i nasz światopogląd. Często obraz ten ma jednak silną podbudowę ideologiczną. Artykuł staje się więc elementem kształtowania samoświadomości odbiorcy. Postać kreowanego Leonida Kuczmy może być traktowana jako rozszerzenie wiedzy na jego temat lub jedynie jako przykład tejże kreacji(abstrakt oryginalny)
EN
The author attempted to describe the mechanisms of manipulation, persuasion and linguistic categorization that we can see when analyzing any weekly newspaper, in this case - "Wprost". The press, as an everyday source of information, is a gigantic machine which shapes our perception and outlook. Very often, perception is deformed by ideology. Articles become an element shaping our consciousness. In this case, the portrayal of Leonid Kuchma by "Wprost" may, on the one hand, increase our knowledge about him or, on the other, be an example of an image created by media(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--44
Opis fizyczny
Bibliografia
 • J. Andruchowycz, Moscoviada. Powieść grozy, "Czarne", Wołowiec 2000, s. 194
 • B. Bartosz, Przedmowa do wydania polskiego, [w:] P. Sorlin, Mass media, "Astrum", Wrocław 2001, s. 7
 • K. Giereło, Wizerunek (image) polityka - teoria i praktyka, [w:] Public relations w teorii i praktyce, red. B. Ociepka, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 19-38
 • E. Musiałowska, Budowanie wizerunku poprzez wykorzystanie symboli, [w:] Kształtowanie wizerunku, red. B. Ociepka, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 55-73
 • M. Hendzel, Elementy wizerunku kandydata na prezydenta, [w:] Public relations, red. J. Świda, D. Tworzydło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2003, s. 423-430
 • E. Młyniec, Wizerunek, [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, "Atla 2", Wrocław 1999, s. 644
 • A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 49
 • "W klasycznej teorii retorycznej [...] perswazja jest rozumiana jako wpływanie na przekonania odbiorcy za pomocą mowy przez oddziaływanie na jego rozum, wolę i emocje"; I. Kamińska- Szmaj
 • , Propaganda, perswazja, manipulacja - próba uporządkowania pojęć, [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Wydaw. UMCS, Lublin 2004, s. 20
 • H.M. Kula, Propaganda współczesna. Istota - właściwości, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 141
 • J. Klebaniuk, Psychologiczne mechanizmy propagandy neoliberalniej, [w:] Media i władza. Demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów, red. P. Żuk, Wydaw. Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 83-84
 • W. Pisarek, Retoryka dziennikarska, Ośrodek Badań Prasoznawczych RWS "Prasa - Książka - Ruch", Kraków 1975, s. 258
 • B. Dobek-Ostrowska, Klasyfikacja propagandy, [w:] B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 30
 • A. Banasik, Jak uwodzą politycy? Język marketingu politycznego w kampanii wyborczej '97, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 64-65
 • W. Pawliw, Atak komunooligarchii, "Wprost", nr 18, z 6.05.2001, s. 91
 • S. Janecki, Między Moskwą i rynkiem, "Wprost", nr 45, z 06.11.1994, s. 51
 • J. Maćkiewicz, Kategoryzacja a językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Wydaw. UMCS, Lublin 1999, s. 48
 • W. Pawliw, Bunt w Kuczmolandzie, "Wprost", nr 39, z 29.09.2002, s. 94-95
 • J. Urbanowicz, Wolny rynek pomarańczy, "Wprost", nr 52/53, z 26-31.12.2006, s. 98 i 101
 • J. Panasiuk, O zmienności stereotypów, [w:] Językowy obraz świata i kultura, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 93
 • I. Kurcz, Język a reprezentacja świata w umyśle, PWN, Warszawa 1987, s. 151
 • J. Bartmiński, Miejsce wartości w językowym obrazie świata, [w:] Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. J. Bartmiński, Wydaw. UMCS, Lublin 2003, s. 75
 • A. Drzycimski, Sztuka dyskretnego podpowiadania i pośrednictwa, [w:] G.S. Abramczyk, Komunikatorzy. Wpływ. Wrażenie. Wizerunek, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa-Bydgoszcz 2000, s. 39.
 • Lippmann, Public Opinion, 1922, cyt. za A. Kapciak, Stereotyp, stereotypizacja, [w:] Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 360
 • .R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, [w:] Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wydaw. Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991, s. 24
 • Warchała, Horyzonty manipulacji: perswazja, manipulacja, interpretacja, [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Wydaw. UMSC, Lublin 2004, s. 58
 • O. Sachar, J. Piński, Kuczmokracja, "Wprost", nr 42, z 19.10.2003, s. 53
 • W. Chlebda, Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania, [w:] Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998, s. 32
 • R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydaw. UMCS, Lublin 2001, s. 343
 • M. Hendzel, Elementy wizerunku kandydata na prezydenta, [w:] Public relations, red. J. Świda, D. Tworzydło, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004, s. 436
 • G. Majkowska, H. Satkiewicz, Język w mediach, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka polskiego na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, Kraków 1999, s. 181-196
 • K. Chmielewska, T. Żukowski, Język dążący do monopolu: "Wprost" od stycznia do marca 2005, [w:] Media i władza. Demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów, red. P. Żuk, Wydaw. Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 210
 • M & M Playback, Kuczma myśliwy, "Wprost", nr 33, z 18.08.2002, s. 10
 • J. Potocki, Ślepa władza, "Wprost", nr 43, z 27.10.2002, s. 104
 • M. Graczyk, Polityka interesów, "Wprost", nr 27, z 8.07.2001, s. 44
 • M. Graczyk, S. Janecki, Smycz Moskwy, "Wprost" z 29.10.1995, s. 74
 • O. Sachar, J. Piński, Kuczmokracja, "Wprost", nr 42, z 19.10.2003, s. 52
 • P. Gabryel, M. Zieleniewski, Linia ciągła, "Wprost", nr 3, z 18.01.1998, s. 22
 • A. Wilson, Ukraińcy, Grupa Wydawnicza Bartelsmann Media, Warszawa 2002, s. 217
 • R.S., Spadek ciśnienia, "Wprost", nr 10, z 6.03.1994, s. 23-24
 • .M. Graczyk, Braterski uścisk, "Wprost", nr 6, z 20.02.2004, s. 54
 • S. Janecki, Między Moskwą a rynkiem, "Wprost", nr 45, z 6.11.1994, s. 51
 • M. Graczyk, Międzynarodówka kapitału, "Wprost", nr 20, z 19.05.1996, s. 37
 • ; M. Graczyk, Samostijna?, "Wprost", nr 13, z 27.03.1994, s. 62
 • M. Graczyk, Władza pieniądza, "Wprost", nr 20, z 18.05.1997, s. 38
 • M. Graczyk, Liga kapitału, "Wprost", nr 26, z 25.06.2000, s. 54
 • M. Przełomiec, Gwałt polityczny, "Wprost", nr 39, z 29.09.2002, s. 98
 • L. Balcerowicz, Ukraina w przemianach, "Wprost", nr 52/53, z 26.12.2004, s. 101
 • A. Szoszkiewicz, Inwestor Polska, "Wprost", nr 22, z 2.06.1996, s. 39
 • J. Piński, K. Trębski, 25 najbogatszych Europy Środkowej i Wschodniej, "Wprost", nr 42, z 20.20.2002, s. 42
 • W. Pawkiw, Atak komunooligarchii, "Wprost", nr 18, z 6.05. 2001, s. 91
 • J. Urabanowicz, Letarg polityczny, "Wprost", nr 13, z 29.03.1998, s. 97
 • M. Graczyk, Sztorm czarnomorski, "Wprost", nr 23, z 5.06.1994, s. 50
 • J. Urbanowicz, Wolny rynek pomarańczy, "Wprost", nr 52/53, z 26-31.12.06, s. 160
 • O. Sachar, J. Piński, Kuczmokracja, "Wprost", nr 42, z 19.10.2003, s. 52-53
 • W. Pawliw, Bunt w Kuczmolandzie, "Wprost", nr 39, z 29.09.2002, s. 94
 • M.Z., Bez granic, "Wprost", nr 8, z 23.02.2003, s. 80
 • J. Piński, K. Trębski, D. Butrin, O. Sachar, Nie drażnić złotej rybki, "Wprost", nr 40, z 3.10.2004, s. 39
 • M. Graczyk, Ambasadorowie Gazpromu, "Wprost", nr 34, z 26.08.2001, s. 37
 • O. Petrenko, Zagłębie niepokoju, "Wprost", nr 30, z 28.07.1996, s. 63
 • J. Urbanowicz, Konta polityczne, "Wprost", nr 50, z 13.12.1998, s. 107
 • W. Pawliw, Republika prezydencka, "Wprost", nr 23, z 10.06.2001, s. 106
 • M. Graczyk, Polityka interesów, "Wprost", nr 27, z 8.07.2001, s. 46
 • .J. Piński, K. Trębski, Wschód biznesu, "Wprost", nr 32, z 10.08.2003, s. 36
 • N. Aljakina, Długi cień Moskwy, "Wprost", nr 3, z 15.01.1995, s. 44
 • R. Strzemięcki, Na zachód od Moskwy, "Wprost", nr 25, z 18.06.1995, s. 25.
 • J. Knap, Partia władzy, "Wprost", nr 34, z 24.08.1997, s. 66-67
 • M. Adamski, Polski Most, Cafe Wprost, "Wprost", nr 13, z 1.04.2001, s. 49^.M. Graczyk, J. Urbanowicz, Czerwony Wschód, "Wprost", nr 15, z 12.03.1998, s. 94
 • J. Urbanowicz, Dryf, "Wprost", nr 29, z 16.07.2000, s. 92
 • M. Przełomiec, Gwałt polityczny, "Wprost", nr 39, 29.09.2002, s. 98
 • J. Potocki, Szach rządowi, "Wprost", nr 17, z 29.04.2001, s. 102
 • W. Pawliw, Kuczma pod prasą, "Wprost", nr 14, z 8.04.2001, s. 105
 • A. Szoszkiewicz, Urna z przyszłością, "Wprost", nr 14, z 5.04.1998, s. 96
 • M. Graczyk, Kijowska loteria, "Wprost", nr 44, z 31.10.1999, s. 98
 • J. Pałasiński, Pielgrzym pojednania, "Wprost", nr 26, z 1.07.2001, s. 91
 • M. Graczyk, Ukraiński powrót, "Wprost", nr 26, z 30.06.1996, s. 72
 • J. Urbanowicz, Walka z termometrem, "Wprost", nr 23, z 6.06.1999, s. 96
 • W. Pawliw, Bunt w Kuczmolandzie, "Wprost", nr 39, z 29.09.2002, s. 96
 • P. Andrzejewski, Kierunek Europa, "Wprost" z 6.10.2002, s. 108
 • J. Urbanowicz, Konto polityczne, "Wprost", nr 50, z 13.12.1998, s. 107
 • M. Graczyk, Wybór Ukrainy, "Wprost", nr 21, z 25.05.1997, s. 84
 • J.M. Nowakowski, Wladimir, prawnuk Piotra, "Wprost", nr 41, z 13.10.2002, s. 92
 • J. Pałasiński, Dywizja Gazprom, "Wprost", nr 2, z 14.01.2001, s. 44
 • G. Sadowski, Zagłębie rury, "Wprost", nr 28, z 13.07.2003, s. 44
 • W. Pawliw, Namiestnik Czernomyrdina, "Wprost", nr 31, z 5.08.2001, s. 88.
 • W. Laskowski, "Wprost", nr 6, z 9.02.1997, s. 61. Rozmowa z Giennadijem Ziuganowem
 • I. Kobrinska, Język rosyjsko-polski, "Wprost", nr 3, z 20.01.2002, s. 92.
 • J. Pałasiński, Ambasador Rosji Berlusconi, "Wprost", nr 46, z 16.09.2003, s. 89
 • J. Urbanowicz, Demokrata autorytarny, "Wprost", nr 11, z 18.03.2001, s. 94
 • J. Urbanowicz, Wyciskanie pomarańczy, "Wprost", nr 50, z 12.12.2004, s. 97
 • J. Urbanowicz, Ukraina kontra Ruskraina, "Wprost", nr 49, z 5.12.2004, s. 100
 • M. Graczyk, J. Urbanowicz, Czerwony Wschód, "Wprost", nr 15, z 12.04.1998, s. 94
 • M. Fita-Czuchnowska, Racja stanów, "Wprost", nr 16, z 18.04.2004, s. 83
 • M. Graczyk, S. Janecki, Smycz Rosji, "Wprost", nr 44, z 29.10.1995, s. 74
 • J. Surdykowski, Polski przewodnik, "Wprost", nr 11, z 15.03.1998, s. 84
 • M. Graczyk, Skrzyżowanie z Europą, "Wprost", nr 12, z 23.03.1997, s. 92-93
 • P. Cywiński, Syndrom Wschodu, "Wprost", nr 4, z 28.01.2001, s. 90
 • G. Mrozek, N. Aljakina, Długi cień Moskwy, "Wprost", nr 3, z 15.01.1995, s. 44
 • M. Graczyk, Salon Europy, "Wprost", nr 24, z 16.06.1996, s. 90
 • M. Graczyk, Wybór Ukrainy, "Wprost", nr 21, z 25.05.1997, s. 84
 • A. Magdziak-Miszewska, Partnerstwo z o.o., "Wprost", nr 48, z 1.12.1996, s. 22
 • M. Graczyk, Aktywna neutralność, "Wprost", nr 23, z 5.06.1994, s. 55
 • M. Graczyk, Sztuka wyboru, "Wprost", nr 51, z 21.12.1997, s. 94
 • M. Graczyk, Ukraiński pomost, "Wprost", nr 26, z 30.06.1996, s. 72
 • L. Kuczma, Przez Polskę do Europy, "Wprost", nr 30, z 28.08.2002, s. 28
 • E. Jarosik, T. Wróblewski, Pakt z czasem, "Wprost", nr 38, z 22.09.1996, s. 17
 • J.M. Nowakowski, Pojednanie na cmentarzu, "Wprost", nr 10, z 9.03.2003, s. 94
 • R. Strzemięcki, Na zachód od Moskwy, "Wprost", nr 25, z 18.06.1995, s. 72
 • Jerzy Giedroyc, Polska obsesja, "Wprost", nr 14, z 7.04.1996, s. 8
 • P. Sardaczuk, Partnerstwo i pojednanie, "Wprost", nr 4, z 26.01.1997, s. 8
 • M. Graczyk, W. Romanowski, Orzeł i Tryzub, "Wprost", nr 40, z 1.10.2000, s. 100
 • J.M. Nowakowski, Ukraińska republika Rosji, "Wprost", nr 32, z 8.08.2004, s. 83
 • M. Graczyk, Rozdroża Ukrainy, "Wprost", nr 23, z 6.06.1999, s. 98
 • A. Pukniel, Kuczma non grata, "Wprost", nr 37, z 15.09.2002, s. 10
 • J. Urbanowicz, Kierunek Moskwa, "Wprost", nr 13, z 31.03.2002, s. 101
 • M. Riabczuk, Dwie Ukrainy, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2004, s. 116
 • M. Graczyk, Ukraiński pomost, "Wprost", nr 26, z 30.06.1996, s. 72
 • J. Knap, Partia władzy, "Wprost", nr 34, z 24.08.1997, s. 66
 • J.M. Nowakowski, Rok to wyrok, "Wprost", nr 7, z 16.02.2003, s. 93
 • W. Romanowski, Dwa języki Kuczmy, "Wprost", nr 34, z 26.08.2001, s. 81
 • J. Urbanowicz, Letarg polityczny, "Wprost", nr 13, z 29.03.1998, s. 98
 • J. Urbanowicz, Szczerbienie Tryzuba, "Wprost", nr 43, z 24.10.2004, s. 100
 • W. Pawliw, Namiestnik Putina, "Wprost", nr 31, z 5.08.2001, s. 89
 • G. Ślubowski, Sojusz podległych państw, "Wprost", nr 45, z 5.11.2000, s. 104
 • M. Graczyk, Braterski uścisk, "Wprost", nr 6, z 20.02.1994, s. 54
 • P. Cywiński, R. Boyes, Gubernia Czernomyrdina, "Wprost", nr 49, z 7.12.2003, s. 48
 • J. Andruchowycz, Ostatnie terytorium, "Czarne", Wołowiec 2002, s. 67
 • M. Riabczuk, Na Wschód od ogrodu Mitteranda, [w:] J. Andruchowycz i in., Sny o Europie, "Nemrod", Kraków 2005, s. 32
 • J. Potocki, Szkoła niepodległości, "Wprost", nr 34, z 23.08.1998, s. 66
 • A. Szoszkiewicz, T. Wojciechowski, Urna z przyszłością, "Wprost", nr 14, z 5.04.1998, s. 97
 • M. Graczyk, Liga kapitału, "Wprost", nr 26, z 25.06.2000, s. 54
 • M. Graczyk, Wybór Ukrainy, "Wprost", nr 21, z 25.05.1997, s. 84
 • M. Riabczuk, Bycie «między», czyli ambiwalencja społeczna i narodowa przyczyną niekonsekwencji wewnętrznej i międzynarodowej, [w:] Wschód - Zachód. Ukraina, red. T. Stegner, "Stepan Design", Ostaszewo Gdańskie 1999, s. 138
 • M. Riabczuk, Dwie Ukrainy, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2002, s. 45
 • M. Riabczuk, Europejskie marzenia, azjatyckie realia, [w:] W. Nahirnyj, Droga do Europy. Opinie ukraińskich elit, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 2004, s. 9
 • W.K. Szalkiewicz, Marketing polityczny. Barwy walki, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2005, s. 80
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399867

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.