PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 277--290
Tytuł artykułu

Zarządzanie szpitalem a zarządzanie działalnością gospodarczą w kontekście dopuszczalności łączenia funkcji wójta z funkcją dyrektora szpitala

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management of Hospital and Business Activity Management in the Context of Permissibility of Conjunction of the Post of Borough Leader and the Post of Hospital Manager
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawodawca nie wprowadza generalnego zakazu wykonywania pracy jednocześnie u dwóch pracodawców. Jednakże z różnych względów ustanawia w tym zakresie pewnego rodzaju ustawowe ograniczenia. Jednym z takich ograniczeń skierowanych do wójta jest zakaz zarządzania działalnością gospodarczą. Celem niniejszego opracowania jest dogłębna analiza przepisów ograniczających wójta w podejmowaniu dodatkowych zajęć i próba odpowiedzi, czy na kanwie tych przepisów dopuszczalne jest łączenie funkcji wójta z funkcją dyrektora szpitala. Jak się bowiem okazuje, nie zawsze pełnienie funkcji dyrektora szpitala stanowi zakazane zarządzanie cudzą działalnością gospodarczą. To, czy w danym przypadku mamy do czynienia z takim właśnie zarządzaniem, zależy od statusu prawnego podmiotu leczniczego, którego przedsiębiorstwo stanowi szpital. Status ten z kolei zależy od tego, kto jest jego tzw. organem założycielskim oraz od tego, w jakiej formie prowadzony jest dany podmiot leczniczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The legislator does not enforce a general interdiction of working for two employers simultaneously. However, some kind of legal restraint is established in this area due to various reasons. One of such restraints directed at a borough leader is the interdiction of business activity management. The aim of this study is a thorough analysis of the regulations restraining a borough leader from undertaking additional activities and an attempt to answer the question whether the conjunction of the post of borough leader and the post of hospital manager is permitted according to these regulations. As it turns out, it is not always the case that performing the post of a hospital manager is tantamount to the interdicted management of someone else's business activity. Whether we are to do with such kind of management in a given case depends on the legal status of the medical entity whose enterprise is constituted by the hospital. On the other hand, this status depends on who is its so-called founding body and depends on the form in which a given medical entity is run. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
277--290
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • Chmaj M., Administracja rządowa w Polsce, Difin, Warszawa 2012.
 • Dercz M., Komentarz do art. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, [w:] Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, red. M. Dercz, T. Rek, ABC 2010.
 • Dyląg A., Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jako przedsiębiorcy w świetle ustawy o działalności leczniczej, "Monitor Prawniczy" 2011, nr 17.
 • Jagoda J., Komentarz do art. 25b, [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Zakamycze 2005.
 • Kallaus Z., Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze, z. II, Warszawa 1997.
 • Martysz C., Komentarz do art. 27, teza 1, [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, ABC 2010.
 • Rzetecka-Gil A., Glosa aprobująca do wyroku SN z dnia 7 grudnia 2006 r., I PK 155/06, LEX/el. 2008.
 • Szewc A., Komentarz do art. 24(f) ustawy o samorządzie gminnym, [w:] Samorząd gminny. Komentarz, red. A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, ABC 2010.
 • Szewc A., Komentarz do art. 27 ustawy o samorządzie gminnym, teza 6, [w:] Ustawa o samorządzie gminny. Komentarz, red. G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Lex 2012.
 • Brzezińska-Grabarczyk D., Przekształcenia szpitali okiem prawnika, http://www.nowoczesna-klinika.pl/pl/artykuly/22/prawo/1/367/Przeksztalcenia_szpitali_okiem_prawnika [dostęp: 11 marca 2015].
 • Cyrankiewicz M., Zarządzanie działalnością gospodarczą, http://prawo.rp.pl/artykul/218328.html
 • Pieszczek M., Pojęcie funkcjonariusza publicznego w prawie karnym, "Folia Iuridica Wratislawiensis", vol. 2, no 1/2013, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=42789&from=publication.
 • Sobolewski P., Opinia prawna w sprawie kwalifikacji jednostki budżetowej będącej podmiotem leczniczym, jako jednostki prowadzącej działalność gospodarczą, (druk sejmowy nr 3489) Warszawa 2011, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Forka.sejm.gov.pl%2FRexDomk6.nsf%2F0%2F65B2AC561F943E68C1257808002FA3CF%2F%24file%2Fi2429-10.rtf&ei=BB8FVf_mI-uS7AbD5YH4DQ&usg=AFQjCNESM0bbmS5TC-AzEDzlWs3Q4wCKyQ&bvm=bv.88198703,d.ZGU
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz.U. z 2014 r., poz. 121.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89, ze. zm.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Dz.U. z 2006 r., nr 216, poz. 1584, ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2013, poz. 672, ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, Dz.U. nr 21, poz. 112, ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Dz.U. z 2013 r., poz. 217, ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej reguluje, Dz.U. poz. 954.
 • Uchwała TK z dnia 2 czerwca 1993 r., W 17/93, OTK 1993, nr 2, s. 44.
 • Wyrok NSA z dnia 10 marca 1995 r., SA/Rz 1088/94, OwSS 1995, nr 2, poz. 62.
 • Wyrok NSA z dnia 27 lutego 1996 r., SA/Rz 69/95, LEX nr 26390.
 • Wyrok TK z dnia 27 czerwca 2000 r., K 20/99, OTK 2000, nr 5, poz. 140, LEX nr 41210.
 • Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2002 r., II SA/Wr 2764/01 LEX nr 53680.
 • Wyrok WSA w Lublinie z dnia 2 lipca 2004 r., II SA/Lu 239/04.
 • Wyrok SN z dnia 21 września 2006 r., I CSK 120/06, Biul. SN 2007, nr 1.
 • Wyrok SN z dnia 7 grudnia 2006 r., I PK 155/06, OSNP 2008, nr 1-2, poz. 15.
 • Wyrok SN z dnia 22 lipca 2014 r., III UK 192/13, LEX nr 1498822.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.