PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 13, nr 1 (50), t. 1 Więzi międzyorganizacyjne | 29--46
Tytuł artykułu

Przesłanki i bariery zawiązywania więzi międzyorganizacyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Rationale and Barriers to Inter-organizational Relationships Creation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest empiryczna identyfikacja czynników zachęcających oraz zniechęcających do inicjowania więzi międzyorganizacyjnych w sieci innowacji. Badania podporządkowane realizacji postawionych celów zostały przeprowadzone z wykorzystaniem analizy typowego studium przypadku. Na obiekt badań w sposób celowy wybrano jedną z największych oraz najstarszych sieci innowacji funkcjonujących w Polsce, tj. Dolinę Lotniczą. Zrealizowane badania pozwoliły uszczegółowić dotychczasowy dorobek literaturowy w odniesieniu do przesłanek i barier tworzenia więzi międzyorganizacyjnych, w przypadku gdy więzi te zawiązywane są w ramach sieci innowacji. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że zarówno przesłanki, jak i bariery współdziałania mają charakter przede wszystkim zasobowy, a dotyczą głównie zasobów finansowych oraz zasobów wiedzy i kompetencji. Warto podkreślić, że uzyskane rezultaty nie tylko potwierdzają, ale także uzupełniają stawiane w literaturze postulaty w przedmiotowym obszarze wiedzy. Realizacja badań pozwoliła bowiem zidentyfikować pewne bariery inicjowania więzi nieopisywane wcześniej w literaturze przedmiotu, takie jak: bariera polityczno-prawna, bariera relacji interpersonalnych oraz bariera czasochłonności procesu tworzenia powiązań międzyorganizacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims at empirical identification of the determinants and barriers to inter-organizational relationships creation in case of innovation networks. The research applied a case study method, namely analysis of a typical case study. The investigation of relationship factors was based on the purposefully chosen innovation network, Aviation Valley, as it is the one of the oldest and the biggest innovation network in Poland. The research conducted allowed us to confirm and complement the prior literature with reference to the rationale and barriers to the creation of inter-organizational relationships within innovation networks. The results of this study indicate that both the determinants and barriers to inter-organizational relationships can be described as resource-based, as they relate mainly to financial resources and the resources of knowledge and competencies. Furthermore, the results obtained allowed us also to identify some important barriers to creation of inter-organizational relationships which have not been described in the literature so far. Among these barriers there are: barrier of political and legal factors, barrier of interpersonal relationships and barrier of time-consuming nature of the process of inter-organizational relationships creation. (original abstract)
Rocznik
Strony
29--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adler, P.S. i Kwon, W.S. (2002). Social Capital: Prospects for a New Concept. Academy of Management Review, 27 (1), 17-40.
 • Bakker, F., Boehme, T., i van Donk, D. (2012). Identifying Barriers to Internal Supply Chain Integration Using Systems Thinking. Research Papers University of Wollongong. Pozyskano z: http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=3830&context=comm papers.
 • Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive. Advantage, Journal of Management, 17, 99-120.
 • Barringer, B.R., і Harrison, J.S. (2000). Walking a Tightrope: Creating Value Throug Interorganizational Relationships. Journal of Managmenet, 26 (3), 367-403.
 • Batterink, M.H., Wubbena, E.F.M., Klerkx, L. i Omta, S.W.F. (2010). Orchestrating Innovation Networks: The Case of Innovation Brokers in the Agri-Food Sector. Entrepreneurs/tip & Regional Development, 22, 47-76.
 • Bengtsson, M. i Kock, S. (1999). Cooperation and Competition in Relationships Between Competitors in Business Networks. The Journal of Business & Industrial Marketing, 14, 178-194.
 • Boschma, R. (2005). Proximity and Innovation: A Critical Assessment. Regional Studies, 39 (1), 61-74.
 • Broniarek, W. (2010). Gdy Ci słowa zabraknie. Brwinów: Haroldson Press.
 • Cook, K.S., Hardin, R. i Lev, M. (2005). Cooperation Without Trust? New York: Russell Sage Foundation.
 • Czakon, W. (2005). Istota relaq'i sieciowych przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, (5), 5-9.
 • Czakon, W. (2006). Epistemologiczne aspekty badań nad dynamiką więzi międzyorganizacyjnych. W: M. Trocki i S. Gregorczyk (red.), Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty. Warszawa: SGH.
 • Czakon, W. (2007). Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Czakon, W. (2008). Istota i przejawy kompetencji relacyjnej. W: A. Kaleta i К Moszko-wicz (red), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Czakon, W. (2009). Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości. Przegląd Organizacji, (12), 11-14.
 • Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Dhanaraj, C. i Parkhe, A. (2006). Orchestrating Innovation Networks. Academy of Management Review, 31, 659-669.
 • Drabik, L. i Sobol, Е. (2007). Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dyer, J.H. i Singh, H. (1998). The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage. Academy of Management Review, 24, 660-679.
 • Edwards, M., Castro-Martinez, E. i Fernândez-de-Lucio, I. (2010). Forms and Barriers in Inter-firm International Cooperation on Innovation and R&D. Referat wygłoszony na: VIII Triple Helix Conference.
 • Fawcett, S.E., Magnan, G.M. i McCarter, M.W. (2008). Benefits, Barriers, and Bridges to Effective Supply Chain Management. Supply Chain Management: An International Journal, 13 (1), 35-48.
 • Frenken, K. (2000). A Complexity Approach to Innovation Networks. The Case of the Aircraft Industry (1909-1997). Research Policy, 29, 257-272.
 • Kale, P., Dyer, J. і Singh, H. (2002). Alliance Capability, Stock Market Response and Long-term Alliance Success: The Role of the Alliance Function. Strategic Management Journal, 23 (8), 747-767.
 • Klimas, P. (2012). The Impact of Network Structure on Coopetition Strategies Adoption. Referat przygotowany na: 5th Workshop on Coopetition Strategy. European Institute for Advanced Studies in Management i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Klimas, P. (2013a). Relaq'e interpersonalne kadry kierowniczej jako czynnik sprawności sieci. Organizacja i Kierowanie, 3 (156), 149-160.
 • Klimas, P. (2013b). Obszary współdziałania sieciowego w polskim sektorze lotniczym. Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, 49 (4), 65-84.
 • Klimas, P. (2014). Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Krupski, R. (2012). O okazjach raz jeszcze. Trochę teorii i raportu z badań. Przegląd Organizacji, (11), 3-5.
 • Krupski, R. (2014). Zasoby niematerialne jako główny składnik strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym, nieprzewidywalnym otoczeniu. Organizacja i Kierowanie, 1A (159), 87-98.
 • Krupski, R., Niemczyk, J. i Stańczyk-Hugiet, E. (2009). Koncepcje strategii organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Krzyżanowski, L. (1994). Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Levy, M., Loebbecke, С. і Powell, P. (2003). SMEs, Co-Opetition and Knowledge Sharing: the Role of Information Systems. European Journal of Information Systems, (12), 3-17.
 • López, A. (2008). Determinants of R&D Cooperation: Evidence form Spanish Manufacturing Firms. International Journal of Industrial Organization, 26, 113-136.
 • Lorenzoni, G. i Lipparini, A. (1999). The Leveraging of Interfirm Relationships as a Distinctive Organizational Capability: A Longitudinal Study. Strategic Management Journal, 20 (4), 317-338.
 • Niemczyk, J. (2001). Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi - problemy badawcze. W: S. Patrycki (red.), Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Niemczyk, J. (2008). Wady sieci międzyorganizacyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (24), 176-182.
 • Niemczyk, J. (2012). Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów nauk o zarządzaniu. W: J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet i B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania. Warszawa: CH Beck.
 • Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E. i Jasiński, B. (red.). (2012). Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania. Warszawa: CH Beck.
 • Ning, Y. (2014). Quantitative Effects of Drivers and Barriers on Networking Strategies in Public Construction Projects. International Journal of Project Management, 32 (2), 286-297.
 • Oliver, C. (1990). Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future Directions. The Academy of Management Review, (15), 241-265.
 • Park, S.H. i Russo, M.V. (1996). When Competition Eclipses Cooperation: An Event History Analysis of Joint Venture Failure. Management Science, 42 (6), 875890.
 • Patton, M.Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Newbury Park: Sage Publications.
 • Raghuvanshi, V. (2010). Strategic Inflection Points. eZine Articles. Pozyskano z: http:// ssrn.com/abstract=1612687.
 • Riege, A. (2005). Three-Dozen Knowledge-Sharing Barriers Managers Must Consider. Journal of Knowledge Management, 9 (3), 18-35.
 • Rieley, J.B. (2014). Overcoming the Barriers to Effective Collaboration. Global Business and Organizational Excellence, 33 (3), 37-45.
 • Rokita, J. (2005). Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Romanowska, M. (1997). Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Romanowska M. i Trocki, M. (red.). (2002) Przedsiębiorstwo partnerskie. Warszawa: Difin.
 • Romanowska, M. (2002). Alianse strategiczne w świetle koncepcji zasobowej. W: M. Romanowska i M. Trocki (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie. Warszawa: Difin.
 • Rycroft, R.W. (2007). Does Cooperation Absorb Complexity? Innovation Networks and the Speed and Spread of Complex Tbchnological Innovation. Technological Forecasting & Social Change, 74, 565-578.
 • Stake, R.E. (2009). Jakościowe studium przypadku. W: N.K. Denzin i Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stańczyk-Hugiet, E. (2011). W poszukiwaniu renty... Przegląd Organizacji, (9), 6-8.
 • Stańczyk-Hugiet, E. i Stańczyk, S. (2013). Kulturowy kontekst relacji międzyorganizacyjnych. Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, 49 (4), 41-58.
 • Sudot, S. (2010). Przedsiębiorstwo - kilka kontrowersji. W: H. Jagoda i J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Un, C.A., Romero-Martinez, A.M. i Montoro-Sanchez, А. (2009). Determinants of R&D Collaboration of Service Firms. Service Business, (3), 373-394.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2013). Zasobowe uwarunkowania koopetyq'i w przedsiębiorstwach high-tech. Przegląd Organizacji, (2), 3-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.