PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 9 | nr 3 | 12--20
Tytuł artykułu

Zadania nauczyciela w szkole XXI wieku

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Tasks of a Teacher in the XXI Century School
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Świat na początku XXI wieku "stanął" wobec wielu złożonych wyzwań cywilizacyjno-kulturowych, które generują różnorakie problemy społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturalne, naukowe, oświatowe. Sytuacja ta domaga się koniecznych zmian we wszystkich sferach życia, również w edukacji. W artykule podjęto próbę analizy problematyki zadań nauczyciela/wychowawcy w szkole XXI wieku w świetle wybranej literatury. Na początku zaprezentowano współczesne, główne czynniki przemian edukacyjnych. W dalszej kolejności analizie poddano priorytety oświatowe Unii Europejskiej, które wpływają na kształt nauczania i wychowania w szkole XXI wieku, oraz wyznaczają nowe zadania nauczycielom i wychowawcom. Na końcu zostały przedstawione wnioski i postulaty. (abstrakt oryginalny)
EN
With the beginning of the 21st century the world encountered many complex civilizational and cultural problems, which have been generating varied social, political, economical, cultural, scientific and educational problems. The above described situation requires essential changes in all of the spheres of life, including education. And so, the article attempts to analyze the issues of teachers/educators' tasks in the school within the 21st century in light of the available subject literature. At first, the modern main educational change factors have been presented. Subsequently, the next issue that is analyzed is the educational priorities of the European Union which have influence on the way of teaching and upbringing in schools in the 21st century and which determine new tasks for teachers and educators. The conclusions and postulates have been outlined at the end. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
12--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • 1. Banach Cz. (1999), Polska szkoła i system edukacji. Przemiany i perspektywy. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • 2. Baraniak B. (2010), Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji pracy i badań. Wyd. UKSW, Warszawa.
 • 3. Brezinka W (2007), Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, tłum. H. Machoń. Wyd. WAM, Kraków.
 • 4. de Lubac H. (2005), Dramat humanizmu ateistycznego, tłum. A. Ziernicki. Wyd. WAM, Kraków.
 • 5. Denek K. (2012), Czego pilnie potrzebuje nasza edukacja? Nowa Szkoła, nr 6, s. 15-23.
 • 6. Denek K. (2005), Kwalifikacje nauczycieli w społeczeństwie opartym na wiedzy, W: H. Moroza (red.), Rozwój zawodowy nauczyciela. Wyd. "Impuls", Kraków, s. 101-117.
 • 7. Dróżdż K. (2001), Humanistyczna wizja współczesnej szkoły i nauczyciela. W: M. Ochmański, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki (red.), Edukacja w perspektywie integracji Europy. Wyd. WSP TWP, Warszawa, s. 109-115.
 • 8. Gajda J. (2000), O nowy humanizm w edukacji. Wyd. "Impuls", Kraków.
 • 9. Globan-Klas T., P. Sienkiewicz (1999), Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Wyd. FPT, Kraków.
 • 10. Gnitecki J. (2003), Globalistyka, globalizacja. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom II. Wyd. "Żak", Warszawa, s. 47-53.
 • 11. Gnitecki J. (2005), Kompetencje nauczyciela w cywilizacji informacyjnej, W: H. Moroza (red.), Rozwój zawodowy nauczyciela. Wyd. "Impuls", Kraków, s. 119-137.
 • 12. Gołębiowski A., A. M. M. Bosak (red.) (2013), Tradycja i współczesność edukacji i wychowania w Polsce. Wyd. Ruthenus, Radom - Krosno.
 • 13. Hiszpańska B. (2010), Prawda u podstaw samowychowania. TN KUL, Lublin.
 • 14. Kameduła E. (2006), Kompetencje nauczycieli wobec wymagań reformy systemu edukacji, W: J. Szempruch (red.), Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 339-345.
 • 15. Kamińska-Juckiewicz M. (2011), Przyszłość edukacji, koncepcje, strategie, idee. Nowa Szkoła, nr 9, s. 3-15.
 • 16. Kamińska-Juckiewicz M. (2001), Uczenie się jako priorytet edukacyjny? Nowa Szkoła, nr 3, s. 3-13.
 • 17. Kasperski M. (1999), Motywy podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli (komunikat z badań, W: B. Sitarska (red.), Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w nowej rzeczywistości edukacyjne. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Siedlce 25-26 października 1999 roku. Wyd. AP, Siedlce, s. 164-176.
 • 18. Kuligowski R. (2004), Humanizm w myśli Jana Pawła II. Studium teologiczno moralne. Wyd. "Jedność", Kielce.
 • 19. Kuźma J. (2013), Teorie i wizje przyszłej szkoły. Rocznik Pedagogiczny, nr 2, s. 15-49.
 • 20. Kusztelak A. (2003), Ideały i wartości w szkolnym systemie wychowawczym ery globalizacji, W: K. Pająk, A. Zduniak (red.), Edukacyjne wyzwania początku XXI wieku. Wyd. Elipsa, Warszawa-Poznań, s. 24-34. 21. Kwiatkowski S. M. (2006) (red.), Edukacja polska w jednoczącej się Europie. Wyd. ITE-PIB, Radom-Warszawa.
 • 22. Lenart J. (2012), Potrzeby współczesnego rynku pracy wyznacznikiem zadań edukacyjnych, W: K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska (red.), Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej. Tom 1. Wyd. URz, Rzeszów, s. 157-169.
 • 23. Marek L. (2003), Od informacji do mądrości - uwag kilka o przemianach współczesnej edukacji, W: K. Pająk, A. Zduniak (red.), Edukacyjne wyzwania początku XXI wieku. Wyd. Elipsa, Warszawa-Poznań, s. 304-309.
 • 24. Mastalski J. (2007), Samotność globalnego nastolatka. Wyd. PAT, Kraków.
 • 25. Mazińska M. (2004), Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Wyd. WSiP, Warszawa.
 • 26. Niemierko B. (2007), Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Wyd. WAiP, Warszawa.
 • 27. Nowak M. (1997), Personalistyczna koncepcja szkoły i dydaktyki. Roczniki Nauk Społecznych, nr 2, s. 5-24.
 • 28. Nowak M. (2003), Personalistyczne wychowanie, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom IV. Wyd. "Żak", Warszawa, s. 353-358.
 • 29. Pachociński R. (1999), Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń. Wyd. IBE, Warszawa.
 • 30. Potulicka E, J. Rutkowiak (2010) (red.), Neoliberalne uwikłania edukacji. Wyd. "Impuls", Kraków.
 • 31. Przyborowska E. (2013), Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Wyd. UMK, Toruń.
 • 32. Przygodzka E. (red.) (2010), Nauczyciel. Rozwój zawodowy i kompetencje. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • 33. Sarad-Deć K. (2012), Polski system kształcenia nauczycieli przyrody wobec Europejskich standardów edukacyjnych. Wyd. KUL, Lublin.
 • 34. Smoczyńska A. (red.) (2001), Kluczowe dane o edukacji w Europie. Wyd. FRSE, Warszawa.
 • 35. Solarczyk-Ambrozik E. (2004), Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi. Wyd. UAM, Poznań.
 • 36. Sommer H. (2012), Przemiany współczesnego świata - globalne wyzwanie edukacyjne, W: K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska (red.), Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej. tom 1. Wyd. URz, Rzeszów, s. 107-123.
 • 37. Sosnowski L. (red.) (2014), Dyktatura gender. Wyd. "Biały Kruk", Kraków.
 • 38. Strykowski W. (2004), Kształcenie wspomagane mediami a edukacja medialna, W: T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 37-47.
 • 39. Szempruch J. (2013), Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Wyd. "Impuls", Kraków.
 • 40. Szempruch J. (2006), Strategie rozwoju szkoły w społeczeństwie wiedzy, W: Taż (red.), Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju. Wyd. URz, Rzeszów, s. 93-103.
 • 41. Sztaba M. (2012a), Podmiotowość jednostki ludzkiej w procesie edukacji jako problem interdyscyplinarny. Refleksja w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego - część II. Katecheta, nr 5, s. 3-10.
 • 42. Sztaba M. (2011), Troska bł. Jana Pawła II o etyczno-moralne podstawy życia społecznego. Wyd. Benedyktynów, Kraków.
 • 43. Sztaba M. (2014), Troska o personalistyczny wymiar procesu europeizacji. Refleksja pedagoga społecznego w świetle nauki społecznej Kościoła, W: S. Bębas, E. Kielska (red.), Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji w Europie. Wyd. WSH, Radom, s. 335-353.
 • 44. Sztaba M., (2012b), Wychowanie społeczne w świetle nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wyd. TN KUL Lublin.
 • 45. Szwarlik K. (1997), Idealny wychowawca. Biblioteka "Niedzieli", Częstochowa.
 • 46. Zając A. (2012), Proces rozwijania zdolności poznawczych uczniów, W: K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska (red.), Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej. Tom 1. Wyd. URz, Rzeszów, s. 132-156.
 • 47. Żytyniec D., P. Kisiel. (2008), E-learning a nauczanie klasyczne. Podobieństwa, różnice i perspektywy, W: I. K. Hejduk (red.), E-learning wyzwaniem przyszłości. Wyd. "ORGMASZ", Warszawa, s. 149-160.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.