PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 66 | 5--26
Tytuł artykułu

Ocena możliwości ograniczenia narażenia na czynniki szkodliwe w kopalni granitu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of the Possibilities Limitations of Exposure Harmful Factors in Granite Mine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W górnictwie skalnym powszechnie występuje zapylenie, hałas oraz drgania mechaniczne. Ograniczanie tych szkodliwych czynników ma istotne znaczenie w aspektach ochrony bezpieczeństwa zdrowia pracowników. Celem pracy było przeprowadzenie analizy możliwości zmniejszenia do wartości zgodnych z przepisami narażenia na pył, hałas i wibracje na stanowiskach pracy, na których stwierdzono wielokrotne przekroczenie wartości dopuszczalnych, poprzez zmianę czasu ekspozycji. Analiza ma za zadanie ukazać wartości stężeń i natężeń, które będą bezpieczne dla pracowników narażonych na ekspozycję tych czynników w środowisku pracy. Przedstawione w pracy wyniki badań z przeprowadzonych analiz, pozwalają stwierdzić, że poprawę warunków środowiska pracy z uwagi na zapylenie, hałas oraz wibrację można byłoby osiągnąć poprzez ograniczenie czasu narażenia na czynniki szkodliwe do wartości dopuszczalnych, jednak zmiany te są nie do przyjęcia przez kopalnię. Jedyną możliwą ochroną pracowników przed hałasem, pyłem i drganiami są środki ochrony indywidualnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Dust, noise and vibration commonly found in rock mining. Reducing these harmful factors is important in protecting the safety aspects of the health of workers. The aim of this study was to analyze workstations, on which are found repeatedly exceeded the limit values. There were evaluated opportunities to reduce exposure to dust, noise and vibration to the values comply with the provisions, by changing the exposure time. The paper presents the results of measurements that are a reference for the test. Akus computer program was used for the calculation. The analysis is intended to show the value of concentration and intensity that are safe for workers exposed to these factors exposure in the work environment. Results from the analyzes, allow to conclude that improve the working environment due to dust, noise and vibration can be achieved by limiting the duration of exposure to harmful factors to limit values, but these changes are not acceptable to the mine. Among the factors related to the working environment in a granite quarry greatest threat is the noise, then dustand then vibrations. The only possible protection of workers against noise, dust and vibration are personal protective equipment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Dokument ILAC-G8:03/2009 Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją.
 • [2] Lebecki K., Romanowska-Słomka I., Zagrożenia fizyczne w środowisku pracy, WSZOP, Katowice 2009.
 • [3] Magazyn tematyczny dla służb bhp, Nr 6, Wiedza i Praktyka październik 2010.
 • [4] Małowiecki K., AKUS ,,Akustyka środowiskowa" Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska, EKOPOLIN sp. z o.o.
 • [5] Morzyński L., Puto D., Hałas w środowisku pracy, CIOP, Warszawa 2010.
 • [6] Nędza Z., Gola S., Madeja B., Wczesna diagnostyka choroby wibracyjnej na stanowiskach pracy w zakładach górnictwa skalnego, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Nr 113, Wrocław 2005.
 • [7] Rączkowski B., BHP w praktyce. Oddk, Gdańsk 2010.
 • [8] Norma PN-N-18001:1999 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja.
 • [9] Norma PN-Z-04008-7:2002 Zasady pobierania prób powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników.
 • [10] Norma PN-91/Z-04030/05 Oznaczenie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową.
 • [11] Norma PN-91/Z-04018/02 Oznaczenie pyłu respirabilnego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno wagową.
 • [12] Norma PN-91/Z-04018/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni.
 • [13] Norma PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
 • [14] Norma PN ISO 9612:2011 Akustyka. Wytyczne do pomiarów i oceny ekspozycji na hałas.
 • [15] Norma PN-EN-14253:2008 Drgania mechaniczne. Pomiar i obliczenia zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka dla potrzeb ochrony zdrowia. Wymagania praktyczne.
 • [16] Norma PN-EN-ISO5349-1 Drgania mechaniczne. Pomiar i wyznaczenie ekspozycji człowieka na drgania mechaniczne przenoszone prze kończyny górne. Część 1 Wymagania ogólne.
 • [17] Norma PN-EN-ISO 5349-2 Drgania mechaniczne. Pomiar i wyznaczenie ekspozycji człowieka na drgania mechaniczne przenoszone przez kończyny górne. Część 2 Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy.
 • [18] Plan Ruchu zakładu górniczego.
 • [19] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. Nr 33, poz. 166.
 • [20] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 1997, nr 129. poz. 844 z późn.zm.
 • [21] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. 2014 poz. 817.
 • [22] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. nr 33/2011, poz. 166.
 • [23] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. Dz.U. nr 157/2005, poz. 1318.
 • [24] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 1974, nr 24 poz. 141, z późn. zm.
 • [25] O zapadalności http://www.imp.lodz.pl/homedane [dostęp 02.11.2014].
 • [26] Zagrożenia naturalne w odkrywkowych zakładach górniczych, Downloads / naturalne w odkrywkowych. pdf [dostęp 15.10.2014].
 • [27] http://www.miningscience.pwr.edu.pl [dostęp 30.11.2014].
 • [28] http://www.zus.pl/files/dpir/ [dostęp 02.11.2014].
 • [29] Profilaktyka zespołu wibracyjnego przez stosowanie rękawic antywibracyj-nychhttp://www.imp.lodz.pl/upload/oficyna/artykuly/pdf/full/Kot12-05m-02.pdf [do-stęp 29.12.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400241

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.