PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 4--14
Tytuł artykułu

O ochronie życia ludzkiego w fazie postnatalnej : rozważania etyczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi spojrzenie na zakres ochrony życia człowieka w jednej z najwcześniejszych faz jego egzystencji - fazie postnatalnej, z perspektywy niektórych przedstawicieli współczesnej etyki. Wstępne rozważania koncentrują się wokół określenia granic protekcji, jaka przysługuje noworodkowi według czołowych filozofów niemieckich P. Singera i H. Khuse. Niekwestionowane pozostaje przekonanie, że singerowska koncepcja początku istnienia człowieka stanowi aktualnie jedną z bardziej kontrowersyjnych koncepcji filozoficznych, czego wyrazem pozostaje choćby stwierdzenie, że egzystencja ludzka ulega wartościowaniu w zależności od różnorodnych okoliczności, a jej osobowy wymiar wypełnia się wyłącznie po ujawnieniu się u człowieka określonych cech i zdolności. Tym samym, jeśli akt przerwania życia dotyczy istoty, która ów cech nie wykazuje, pozostaje on bez znaczenia jako, że nie dotyczy osoby ludzkiej. Skoro zatem noworodek nie wykazuje cech osobowych dopuszczalne staje się pozbawienie go życia. Jeśli istnieją ku temu uzasadnione powody lekarz ma prawo leczyć tak, by dziecko umarło, zwłaszcza w przypadku głębokich anomalii fizjologicznych (dziecko bezmózgie, czy upośledzone). Kolejna część rozważań została poświęcono jeszcze bardziej radykalnym, wobec dopuszczalności dysponowania życiem ludzkim (w postnatalnej fazie jego rozwoju), poglądom etycznym sformułowanym niedawno przez A. Gubiliniego i F. Minervę. Wedle wskazanych autorów status noworodka jest tożsamy z tym, jaki przybiera płód ludzki, a z tego faktu można wywieść deficyt osobowości ludzkiej u nowonarodzonego dziecka. Skoro noworodek pozbawiony jest osobowości, to nie można mu wyrządzić krzywdy. Potencjalność bytu ludzkiego w postaci postnatalnej nie musi oznaczać aktualizacji prawa do życia w przyszłości, zwłaszcza że rodzice mogą podjąć decyzję o zabójstwie dziecka, nie wyrządzając krzywdy temu kogo nie ma, ponieważ istnieje jedynie potencjalnie. W konkluzji skonfrontowano przedstawione koncepcje z pytaniem o ich wymiar etyczny, poważnie poddając go w wątpliwość zważywszy na założenia wskazanych stanowisk. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a look at the scope of the protection of human life in one of the earliest phases of its existence - postnatal phase, from the point of view of some representatives of the contemporary ethics. Preliminary considerations are focused on determining the limits of protection, which the newborn is entitled to according to the leading German philosophers P. Singer and H. Khuse. It remains an unquestioned belief that Singer's concept of existence of human beings is currently one of the most controversial philosophical concepts, as evidenced even by the statement that human existence is evaluated depending on various circumstances, and its personal dimension is fulfilledonly after specific features and abilities of the human reveal. Thus, if the act of interruption of life concerns the creature that does not demonstrate those features, it remains irrelevant as it does not apply to the person. Thus, if the newborn does not have personal characteristics, depriving it of life becomes acceptable. If there are reasonable grounds for that, a doctor has the right to perform treatment in such a manner that lead to the child's death, especially in the case of deep physiological anomalies (brainless or disabled child). Another part of the deliberation was dedicated to an even more radical, in terms of the admissibility to dispose of human life (in the postnatal phase of its development), ethical views formulated recently by A. Gubilini and F. Minerva. According to the indicated authors, the status of the newborn is identical to that of the human fetus, and human personality deficit in the newborn baby can be derived from this fact. Since the newborn is devoid of personality, then no harm can be inflicted upon it. The potentiality of the human being in the postnatal form does not necessarily have to mean the right to live in the future, especially since parents may decide to kill the child without causing any harm to the one who has no such right, because that creature exists only potentially. In conclusion, the ideas were confronted with the question of the ethical dimension, seriously questioning it, given the assumptions of the indicated positions. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
4--14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • A. Gubilini, F. Minerva, After birth abortion: why should the baby live?, Journal of Medical Ethics 2012, doi:10.1136/medethics - 2011 - 100411; http://jme.bmj.com/content/early/2012/03/01/medethics-2011-100411.
 • B. A. Brody, Abortion and the Law, Journal of Philosophy 1971, no. 12, s. 357 - 358.
 • B. Brandt, Ethical Theory. The Problems of Normative and Critical Ethics, ed. Prentice-Hall. 1959, s. 440.
 • C. Lavaud, Une éthique pour la vie. Approches interdisciplinaires (philosophie, médecine, droit, sociologie), (ed.) Seli Arslan 2007, s. 37.
 • G. Radbruch, Filozofia prawa, Warszawa 2009; s. 45.
 • H. Khuse, The Sanctity of Life Doctrine in Medicine - A Critique, Oxford 1987, s. 88 - 90.
 • H. Kuhse, P. Singer, Should the Baby Live? The Problem of Handicapped Infants, Oxford University Press 1985, s.133-134.
 • H. LaFollette, Practical ethics, ed. Oxford University Press 2005, s.119 - 120.
 • H. Romanowska - Łakomy, H. Kędzierska, Człowiek i człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się Człowiekiem. Fenomenologia Człowieczeństwa, T. I, Olsztyn 2002, s. 20.
 • I. Lazari - Pawłowska, Etyka. Pisma wybrane, Wrocław - Warszawa - Kraków 1992, s. 110.
 • J.- F. Germain, La Réanimation Néonatale. Éthique aux limites de la vie, ed. PUF 1999, s. 87.
 • J. Gula, Problem człowieczeństwa człowieka nienarodzonego [w:] J. Gałkowski, J. Gula, W imieniu dziecka poczętego, Rzym-Lublin 1991, s. 156.
 • J. Harris, S. Holm, Abortion [in:] H. LaFollette, Practical ethics, ed. Oxford University Press 2005, s. 115 - 123.
 • J. J. Thomson, A Defense of Abortion, Philosophy and Public Affaires 1971, no. I, s. 47 - 48.
 • M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1985, s. 58.
 • M. Ossowska, Podstawy nauki moralności, s. 367.
 • M. Rutkowski, Kiedy powstaje istota ludzka? Aborcja i doświadczenie na zarodkach, Kraków 2013, s. 45 - 46.
 • M. Tooley, Abortion and Infanticide, Philosophy and Public Affairs 1972, t. 2, s. 38 i n.
 • N. M. Ford, Kiedy powstałem? Problem początku jednostki ludzkiej w historii, filozofii i w nauce, Warszawa 1995, s. 108.
 • P. Foot, The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect, Oxford Review 1967, n.5, s. 5 -15.
 • P. Pedrot, E. Cadeau, P. Le Coz, Dictionnaire de droit de la santé et de la biomédecine, Paryż 2006, s. 238.
 • P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003, s. 141 - 142.
 • P. Singer, O Życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997, s. 12 - 13.
 • P. Singer, Value of Life [w:] W. T. Reich, Encyclopedia of Bioethics, t. 2, New York 1978, s. 826.
 • Problèmes de bioéthique: <Le statut ontologique et éthique de l'embryon>, Actes du Colloque de 25 novembre 2008, sous la présidence de Monseigneur Pierre d'Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, 2 éd. Parole et Silence, 2009, s. 196.
 • R. Wertheimer, Understanding the Abortion Argument, Philosophy and Public Affaires 1971, no. I, s. 67 i n.
 • T. Ślipko, Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Warszawa 1988, s. 16.
 • T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, wyd. WAM 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400443

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.