PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 13, nr 2 (52), t. 1 Problemy wykorzystania systemów informatycznych zarządzania w gospodarce | 176--191
Tytuł artykułu

Czynniki sukcesu e-government - perspektywa Polski i województw

Warianty tytułu
Critical Success Factors for e-Government : Perspectives of Poland and Its Provinces
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia wyniki badań1 nad krytycznymi czynnikami sukcesu (CSFs) elektronicznej administracji publicznej (e-government). Celem wieloetapowych badań było zidentyfikowanie CSFs dla e-government w przekroju Polski i poszczególnych województw. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano e-government i zdefiniowano sukces e-government. Następnie wskazano na teorię CSFs jako przydatną w identyfikacji czynników wpływających na sukces e-government. W drugiej części artykułu zaprezentowano katalog CSFs oraz zidentyfikowano czynniki krytyczne dla e-government w Polsce. Projekcji czynników dokonano również w ujęciu szesnastu województw. Artykuł kończą konkluzje oraz wskazanie kierunków dalszych prac. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the results of research on critical success factors (CSFs) for e-government. The aim of the multi-stage research was to identify CSFs for e-government in Poland and its provinces. The paper continues as follows. Firstly, it clarifies the concept of e-government and explains the e-government success. Secondly, the theory of CSFs is shown as a basis for identifying factors for e-government success. Thirdly, the paper presents CSFs for e-government in Poland and its 16 provinces. The paper concludes with a discussion on research findings, implications, and avenues for further research. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Aldrich, D., Berlot, J.C. i McClure, C.R. (2002). E-Government: Initiatives, Development and Issues. Government Information Quarterly, 19 (4), 349-355.
 • Almarabeh, T. i AbuAli, A. (2010). A General Framework for e-Government. Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success. European Journal of Scientific Research, 39 (1), 32-34.
 • Angelopoulos, S., Kitsios, F. i Papadopoulos, T. (2010). New Service Development in e-Government: Identifying Critical Success Factors. Transforming Government: People, Pro-cess and Policy, 4 (1), 95-118.
 • Anttiroiko, A.V (red.). (2008). Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. New York: Hershey.
 • Baum, C.H. i Maio, A.D. (2000). Gartner's four Phases of e-Government Model. London: Gartner Group. Pozyskano z: http://www.gartner.com/id=317292 (12.08.2014).
 • Beynon-Davies, P. (2007). Models for e-Government. Transforming Government: People, Process and Policy, 1 (1), 7-28.
 • Chvalkovska, J., Markova, K. i Skuhrovec, J. (2010). The e-Government Tools as Democracy Watchdogs: Public e-procurement in the Czech Republic. Referat wygłoszony na The 6th International Conference on e-Government. Cape Peninsula University of Technology.
 • COM. (2003). The role of eGovernment for Europe's future. Communication of 26 September 2003 from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 567. Pozyskano z: http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/ index_en.htm, odczyt (10.08.2013).
 • COM. (2006). 173 final, i2010 eGovernment Action Plan - Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of All. Pozyskano z: http://europa.eu/legislation_summaries/ information_society/ strategies/index_en.htm (10.05.2014).
 • COM. (2010a). A Digital Agenda for Europe. Communication from the Commission of 19 May 2010 to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 245. Pozyskano z: http://europa. eu/legislation _summaries/information_society/strategies/index_en.htm (10.08.2013).
 • COM. (2010b). The European eGovernment Action Plan 2011-2015. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Commit-tee and the Committee of the Regions of 15 December 2010, Harnessing ICT to promote smart, sustainable and innovative Government, 743 final. Pozyskano z: http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/ index _en.htm (10.08.2013).
 • Cordella, A. i Lannacci, F. (2010). Information Systems in the Public Sector: The e-Government Enactment Framework. Journal of Strategic Information Systems, (19), 52-66.
 • Deloitte. (2000). At the Dawn of e-Government. The Citizen as Customer. New York: Deloitte Research.
 • EPSA. (2012). Assembly of European Regions. Pozyskano z: http://www.epsa2011.eu/en/ content/ show/&tid=143 (10.08.2013).
 • Gil-Garcfa, J.R. i Helbig, N. (2007). Exploring e-Government Benefits and Success Factors. W: A.V Anttiroiko i M. Malkia (red.), Encyclopedia of Digital Government (s. 803-811). Hershey: Idea Group Reference.
 • Heeks, R. i Bailur, S. (2007). Analyzing e-Government Research: Perspectives, Philosophies, Theories, Methods and Practice. Government Information Quarterly, 24 (2), 243-265.
 • Heichlinger, A. (red.). (2011). EPSA Trends in Practice. Driving Public Sector Excellence to Shape Europe for 2020. Maastricht: EIPA.
 • Ifinedo, P. i Singh, M. (2011). Determinants of eGovernment Maturity in the Transition Economies of Central and Eastern Europe. Electronic Journal of e-Government, 9 (2), 166-182.
 • Iskender, G. i Ozkan, S. (2013). E-Government Transformation Success. An Assessment Methodology and the Preliminary Results. Transforming Government: People, Process and Policy, 7 (3), 364-392.
 • ITAPA. (2013). 12th International Congress of Information Technologies and Public Administration. Bratislava: ITAPA. Pozyskano z: http://www.itapa.sk/itapa-congresses (12.12.2013).
 • Kopackova, H., Michalek, K. i Cejna, K. (2007). Accessibility and Findability of Local e-Government Websites in the Czech Republic. Universal Access in the Information Society, 9 (1), 51-61.
 • Krisztina, C. i Aniko, V. (2007). A Survey on Mass Perception of e-Government Services in Hungary. Informacios Tarsadalom, 7 (1), 86-96.
 • Laszlo, G. (2008). Enhancement of the Performance of Administrative Systems and e-Govern-ment Services in Hungary in Correlation with EU Funding. Referat wygłoszony na The 4th International Conference on e-Government. Melbourne: RMIT University.
 • Lisiecka, K., Papaj, T. i Czyż-Gwiazda, E. (2011). Public governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • MAiC. (2012). Wpływ cyfryzacji na działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Pozyskano z: https:// mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2011/12/PBS_MAC_Cyfryzacja_full_PL-2012.pdf (24.07.2014).
 • MAiC. (2013). Wpływ cyfryzacji na działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Pozyskano z: https://mac. gov.pl/ fi-les/pbs_mac_cyfryzacja_11122013.pdf (24.07.2014).
 • Michel, H. (2005). e-Administration, e-Government, e-Governance and the Learning City: A Typology of Citizenship Management Using ICTs. The Electronic Journal of e-Government, 3 (4), 213-218.
 • OECD. (2001). The e-Government Project. Pozyskano z: http://www.oecd.org (10.05.2014).
 • Pina, V, Torres, L. i Royo, S. (2009). E-Government Evolution in EU Local Governments: A Comparative Perspective. Online Information Review, 33 (6), 1137-1168.
 • Rana, N.P., Dwivedi, Y.K. i Williams, M.D. (2013). Analysing Challenges, Barriers and CSF of egov Adoption. Transforming Government: People, Process and Policy, 7 (2), 177-198.
 • Rockart, J.F. (1979). Chief Executives Define Their Own Data Needs. Harvard Business Review, 57 (2), 57-81.
 • Rockart, J. i Bullen, C. (1981). A Primer on Critical Success Factors. Center for Information Systems Research Working Paper, 69. Cambridge: Sloan School of Management, MIT.
 • Sahu, G.P., Dwivedi, Y.K. i Weerakkody, V. (2009). E-Government Development and Diffusion: Inhibitors and Facilitators of Digital Democracy. Hershey: IGI Global.
 • Sultan, A., AlArfaj, K.A. i AlKutbi, G.A. (2012). Analytic Hierarchy Process for the Success of e-Government. Business Strategy Series, 13 (6), 295-306.
 • WB. (2003). A Definition of e-Government. Washington: The World Bank.
 • Ziemba, E. (2009). Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Ziemba, E. (2012). Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego - teoria i praktyka. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, (24/12), 331-350. Pozyskano z: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z24_23.pdf (10.05.2014).
 • Ziemba, E. (2013a). Ku zrównoważonemu społeczeństwu informacyjnemu. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, (29), 401-425.
 • Ziemba, E. (2013b). The Holistic and Systems Approach to the Sustainable Information Society. Journal of Computer Information Systems, 54 (1), 106-116.
 • Ziemba, E. i Obłąk, I. (2012). Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo. Problemy Zarządzania, (10), 8-24. Pozyskano z: http://pz.wz.uw.edu.pl/ sites/default/files/artykuly/ziemba_oblak.pdf (05.06.2014).
 • Ziemba, E. i Obłąk, I. (2013). Critical Success Factors for ERP Systems Implementation in Public Administration. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, (8), 1-19. Pozyskano z: http://www.ijikm.org/Volume8/IJIKMv8p001--019ZiembaFT85.pdf (05.06.2014).
 • Ziemba, E. i Obłąk, I. (2014). The Survey of Information Systems in Public Administration in Poland. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, (9), 31-56. Pozyskano z: http://www.ijikm.org/Volume9/IJIKMv9p031-058Ziemba468. pdf (05.06.2014).
 • Ziemba, E. i Olszak, C.M. (2012). Building a Regional Structure of an Information Society on the Basis of e-Administration. Issues in Informing Science and Information Technology, (7), 129-150. Pozyskano z: http://iisit.org/Vol9/IISITv9p277-295Ziemba091. pdf (10.08.2014).
 • Ziemba, E. i Papaj, T. (2012). E-Government Application at the Regional Level in Poland - The Case of SEKAP. W: M. Ganzha, L. Maciaszek i M. Paprzycki (red.), Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (s. 1047-1054). Wrocław.
 • Ziemba, E. i Papaj, T. (2013). A Pragmatic Approach to the e-Government Maturity in Poland - Implementation and Usage of SEKAP. W: E. Ferrari, W. Caselnovo (red.), Proceedings of European Conference on - ECEG 2013 (s. 560-570). Como: University of Insubria.
 • Ziemba, E., Papaj, T. i Jadamus-Hacura, M. (2015). Critical Success Factors for Adopting State and Local e-Government - Polish Insights. Referat wygłoszony na The 13th International Conference on e-Society 2015. Madeira: International Association for Development of the Information Society.
 • Ziemba, E., Papaj, T. i Żelazny, R. (2013). A Model of Success Factors for eGovern-ment Adoption - The Case of Poland. Issues in Information Systems, 14 (2), 87-100.
 • Ziemba, E., Papaj, T., Żelazny, R. i Jadamus-Hacura, M. (2015). Factors Influencing the Success of e-Government. Journal of Computer Information Systems, (w druku).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.