PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 62 | nr 1 | 33--53
Tytuł artykułu

System Informacyjny Schengen drugiej generacji jako nowoczesne rozwiązanie informatyczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Second Generation Schengen Information as a Modern IT Solution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strefa Schengen stanowi terytorium, na którym jest zagwarantowany swobodny przepływ osób. Jest obszarem, na którym została zniesiona kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone, jednolite zasady dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych. W związku z powstaniem tzw. deficytu bezpieczeństwa na granicach wewnętrznych wdrożono instrumenty kompensujące owo zniesienie kontroli. Wśród najważniejszych należy wymienić utworzenie Systemu Informacyjnego Schengen w 1995 roku. Uległ on jednak przekształceniu w 2013 roku w System Informacyjny Schengen drugiej generacji w związku z powstaniem nowych i wzrostem już istniejących zagrożeń będących efektem głównie zwiększenia liczby państw członkowskich strefy Schengen. System ten jest obecnie jednym z nadrzędnych instrumentów umożliwiających transgraniczną wymianę danych o osobach i przedmiotach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia oraz porządku publicznego. Zapewnia organom wyznaczonym przez kraje (strony porozumienia) dostęp do baz danych gromadzących wpisy dzięki zautomatyzowanej procedurze wyszukiwania. System Informacyjny Schengen drugiej generacji jest złożony z systemu centralnego i podległych mu systemów krajowych w poszczególnych państwach członkowskich, co ma się przyczynić do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. (abstrakt oryginalny)
EN
Schengen area guarantee free migration between countries. It's a territory where upon internal border control has been canceled, but on the same time Schengen area contains strict rules within external border control. It is a result the 'security deficiency' as come into existence on the internal borders and it implemented compensatory results. One of the most important compensatory result is Schengen Information System which was created in 1995. In 2013 Schengen Information System has been transformed into Schengen Information System second generation as the result of increased of member countries connection with rise security risks. This System is the main instrument which provides cross border exchange of personal and article data which are danger for security, health and the public order. It enable access to database with registrations due to automated search procedure for member countries. Schengen Information System second generation is consist of central system and national systems for all member countries to ensure high security level for European Union and Schengen citizens. (original abstract)
Rocznik
Tom
62
Numer
Strony
33--53
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. UE L 205, 7 sierpnia 2007 roku, P. 0063-0084).
 • Decyzja Rady z dnia 7 marca 2013 roku ustalająca datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (2013/158/UE) (Dz.U. UE L 087, 27 marca 2013 roku, P. 0010-001).
 • Dubaj S., System Informacyjny Schengen - wdrożenie i perspektywy rozwoju, [w:] Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, pod red. A. Kusia, M. Kowerskiego, Lublin - Zamość 2012.
 • Dubaj S., Kuś A., Witkowski P., Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, Lublin - Zamość 2011.
 • Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przepływu i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz.U. UE z 30.04.2004 L158/77).
 • Fajgielski P., Przetwarzanie i ochrona danych w Systemie Informacyjnym Schengen, [w:] Układ z Schengen. Szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, pod red. A. Kusia, T. Sieniowa, Lublin 2007.
 • FAQ - najczęściej zadawane pytania, www.policja.pl/pol/sirene/faq/12548,FAQ-najczesciej-zadawane-pytania.html [data dostępu: 17.04.2015].
 • Grzelak A., Zarządzanie granicami w strefie Schengen, [w:] Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, pod red. A. Kusia, A. Szachoń-Pszenny, t. 2, Lublin 2014.
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. UE z 30 marca 2010 roku, C 83/389).
 • Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen (Dz.U. L 239 POZ.09 z 22 września 2000 roku).
 • Pieter W., System Informacyjny Schengen - rola biura SIRENE, [w:] Polska w strefie Schengen. Refleksje po pierwszym roku członkostwa, pod red. B. Radzikowskiej-Kryśczak, A. Sadownika, Warszawa 2008.
 • Podręcznik użytkownika Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) - aspekty prawne, http://bip.msw.gov.pl/bip/pelnomocnik-rzadu-ds-s/22089,Podrecznik-uzytkownika-Systemu-Informacyjnego-Schengen-drugiej-generacji-SISII-o.html [data dostępu: 17.04.2015].
 • Rogala-Lewicki A., Struktura Systemów Informacyjnych Strefy Schengen, www.fsap.pl/documents/publications/STRUKTURA_SYSTEMOW_INFORMACYJNYCH_STREFY_SCHENGEN.pdf [data dostępu: 20.04.2015].
 • Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. UE z 12 stycznia 2001 roku, L 8).
 • Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. WE z 13 kwietnia 2006 roku, L 105 P. 0001-0032).
 • Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. UE L 381, 28 grudnia 2006 roku, P. 0004-0023).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (Dz.U.2007.236.1743).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (Dz.U. z dnia 5 kwietnia 2013 roku, Dz.U.2013.426).
 • Ruta J., Wanat G., Współpraca Straży Granicznej i Policji w kontekście członkostwa w Schengen, [w:] Polska w strefie Schengen. Refleksje po pierwszym roku członkostwa, pod red. B. Radzikowskiej-Kryśczak, A. Sadownika, Warszawa 2008.
 • Strefa Schengen - czyli co trzeba wiedzieć o SIS, http://zabezpieczenia.com.pl/publicystyka/strefa-schengen-czyli-co-trzeba-wiedziec-o-sis-vis-i-esi [data dostępu: 17.04.2015].
 • System Informacyjny Schengen. Przewodnik korzystania z prawa dostępu, Wspólny Organ Nadzorczy Schengen, 2009.
 • Układ pomiędzy Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.U. WE z dnia 22 września 2000 roku, L. 239/13).
 • Uruchomienie systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), www.policja.pl/portal/pol/1046/85824/Uruchomienie_Systemu_Informacyjnego_Schengen_drugiej_generacji_SIS_II.html [data dostępu: 08.04.2015].
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 roku o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz.U. z 2007 roku, nr 165, poz. 1170 ze zm.).
 • Wawrzyk P., Współpraca policyjna a System Informacyjny Schengen II, Warszawa 2008.
 • www.bip.msw.gov.pl [data dostępu: 23.04.2015].
 • www.fsap.pl [data dostępu: 23.04.2015].
 • www.policja.pl [data dostępu: 23.04.2015].
 • www.policja.pl/pol/kgp/bmwp/nmf/dokumenty/2148,Dokumenty-do-pobrania.html [data dostępu: 20.04.2015].
 • www.policja.pl/pol/sirene/polskie-biuro-sirene [data dostępu: 20.04.2015].
 • www.zabezpieczenia.com.pl [data dostępu: 23.04.2015].
 • Wykaz Biur N.SIS II i krajowych biur SIRENE (2013/C 103/02) (Dz.U. UE. z 9 kwietnia 2013 roku, 2013/C 103/02).
 • Załącznik decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/219 z dnia 29 stycznia 2015 roku zastępujący załącznik do decyzji wykonawczej 2013/115/UE w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. UE z 18 lutego 2015 roku, L 44/75).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171400649

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.