PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 7 | 25--36
Tytuł artykułu

Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Is Everything for Sale? Pitfalls and Byways of Consumerism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konsumenci XXI wieku żyją pod silną presją wzorców globalnej, kosmopolitycznej kultury konsumpcyjnej. Zanikają regionalne odrębności, specyfika i wielobarwność kultur lokalnych. Charakterystycznym wyróżnikiem współczesnych społeczeństw, zwłaszcza w krajach rozwiniętych gospodarczo, jest ekspansja konsumpcjonizmu oraz komercjalizacja i marketyzacja różnych sfer życia człowieka, począwszy od narodzin i wczesnego dzieciństwa, a skończywszy na późnej starości. W artykule zostaną zasygnalizowane wątki związane z wkraczaniem reguł gry rynkowej do sfer życia dotychczas opierających się komercjalizacji lub poddanych jej w niewielkim stopniu. Podjęta zostanie również próba wskazania konsekwencji ekonomicznych, społecznych, kulturowych i psychologicznych upowszechniania się wzorców ekspansywnego konsumpcjonizmu oraz postępującej komercjalizacji różnych sfer życia współczesnego człowieka. Omawiane zjawiska stwarzają nowe wyzwania dla nauki oraz pole do inspirujących dociekań i analiz wymagających podejmowania interdyscyplinarnych badań i projektów badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The twenty-first century consumer lives under strong pressure from the global, cosmopolitan, consumerist culture, which levels regional differences and unravels the rich tapestry of local cultures. The expansion of consumerism, coupled with cradle-to-grave commercialisation and marketisation of various spheres of people's lives, represents a distinct feature of modern, highly developed, societies. The present article takes up themes revolving around the encroachments by market rules on spheres of life that previously resisted or were only slightly tainted by commercialisation. An attempt is made to sketch economic, social, cultural, and psychological consequences of the advancing the consumerist juggernaut and the growing commercialisation of different walks of life. These pose new challenges for researchers as well as stimulating interdisciplinary studies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--36
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aldridge, A. (2006). Konsumpcja. Warszawa: Sic!
 • Barber, B.R. (2007). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A.
 • Baudrillard, J. (2005). Symulakry i symulacja. Warszawa: Sic!
 • Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury. Warszawa: Sic!
 • Bauman, Z. (1996). Etyka ponowoczesna. Warszawa: PWN.
 • Bauman, Z. (2000). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: PIW.
 • Bauman, Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Bauman, Z. (2007). Karta kredytowa. Rzecz o finansowej niepłynności w epoce płynnej nowoczesności. W: W. Godzic, M. Żakowski (red.), Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Becker, G. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: PWN.
 • Bylok, F. (2011). Konsumeryzm jako ideologia współczesnych konsumentów. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 51, 67-78.
 • Bylok, F. (2013). Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Katowice: Śląsk.
 • Bywalec, C. (2009). Nowe wyzwania i wymiary konsumpcji we współczesnym świecie. Handel Wewnętrzny, 3, 1-10.
 • Cebula, M., Perchla-Włosik, A. (2014). Młodzi konsumenci wobec wyzwań współczesnej konsumpcji w perspektywie rynku mody i teorii socjokulturowych. Handel Wewnętrzny, 4, 43-54.
 • De Graaf, J., Wann, D., Nylor, R.H. (2010). Affluenza. The All-Consuming Epidemic. San Francisco: Berret-Koehler Publishers.
 • Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Fromm, E. (2007). Ucieczka od wolności. Warszawa: Czytelnik.
 • Fromm, E. (2011). Patologia normalności. Przyczynek do nauki o człowieku. Kraków: vis-à-vis.
 • Fromm, E. (2012). Mieć czy być. Poznań: Rebis.
 • Gabriel, Y., Lang, T. (2008). New Faces and New Masks of Today's Consumer. Journal of Consumer Culture, 8, 321-340.
 • Gąsiorowska, A. (2014). Psychologiczne znaczenie pieniędzy. Dlaczego pieniądze powodują koncentrację na sobie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gietka, E. (2014). Był sobie człowiek. Polityka, 5 sierpnia.
 • Godzic, W., Żakowski, M. (2007). Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Goffman, E. (1981). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: PIW.
 • Górnik-Durose, M., Janiec, K. (2010). Merkantylizm psychiczny, struktura celów życiowych a poczucie dobrostanu psychologicznego. W: A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności (s. 142-160). Sopot: GWP.
 • Heath, J., Potter, A. (2010). Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć. Warszawa: Muza.
 • Hostyński, L. (2006). Wartości w świecie konsumpcji. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Jach, Ł. (2012). Poczucie dobrostanu psychicznego studentów w kontekście posiadanych zasobów finansowych i społecznych. Psychologia Ekonomiczna, 1, 58-76.
 • Jachnis, A. (2007). Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Jackson, T. (2011). Prosperity without Growth. Economics for a Finite Planet. London: Routledge.
 • Kashdan, T., Biswas-Diener, R. (2014). The Upside of Your Dark Side. Why Being Your Whole Self - Not Just Your "Good" Self - Drives Success and Fulfillment. Hudson Street Press.
 • Kasser, T. (2002). The High Price of Materialism. Cambridge, MA, London: MIT Press.
 • Kula, M. (2014). Trzeba mieć pieniądze. Wykłady z socjologii historycznej. Warszawa: Muzeum Historii polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.
 • Linn, S. (2004). Consuming Kids. The Hostile Takeover of Childhood. New York: New Press.
 • Lisowska-Magdziarz, M. (2000). Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny - reklama - semiotyka. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Llosa, M.V. (2012). La civilización del espectáculo. Madrid: Alfaguara.
 • Luttwak, E. (2000). Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Maciejewski, G. (2014). Zachowania konsumentów w dobie postmodernizmu. Marketing i Rynek, 6, 1129-1135.
 • Maison, D. (2013). Polak w świecie finansów. O psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Midgley, C. (2015). Uzależniliśmy się od komfortu. To nas uczyni nieszczęśliwymi. Polska - The Times, 16-18 stycznia.
 • Mróz, B. (2009). Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach. W: B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa.
 • Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa.
 • Ortega y Gasset, J. (1982). Bunt mas i inne pisma socjologiczne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Oz, A. (2000). Zjadacze gadżetów. Wywiad przeprowadzony przez M. Cichego. Gazeta Wyborcza, 2 lipca.
 • Packard, V. (1957). The Hidden Persuaders. London: Penguin Books.
 • Pistelok, P. (2014). Współczesne tendencje w kulturze i życiu codziennym. Perspektywa socjologiczna. Młoda Humanistyka.com, 1, 1-14.
 • Rifkin, J. (2003). Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Ritzer, G. (2001). Magiczny świat konsumpcji. Warszawa: Muza.
 • Romaniszyn, K. (2011). O sile konsumpcjonizmu. W: K. Romaniszyn (red.), Nowa droga do zniewolenia. O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Schorr, J.B. (1998). The Overspent American. Upscaling, Downshifting, and the New Consumer. New York: Harper-Collins.
 • Schwartz, B. (2004). The Tyranny of Choice. Scientific American, April.
 • Sikora, T. (2010). Komodyfikacja cielesności w erze późnonowoczesnej. W: A. Brytek-Matera (red.), Ciało w dobie współczesności. Warszawa: Difin.
 • Skidelsky, R., Skidelsky, E. (2012). How Much Is Enough? Money and Good Life. London: Allen Lane.
 • Stasiuk, K., Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Szulc, A. (2015). Niemowlak z pewnego źródła. Newsweek, 12-18 stycznia.
 • Wasilik, K. (2014). Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona. Konsumpcja i Rozwój, 1, 66-74.
 • Wątroba, W. (2009). Społeczeństwo konsumpcyjne. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Zalega, T. (2012). Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele. Warszawa: PWE.
 • Zaleśkiewicz, T. (2013). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zawadzka, A.M. (2014). Wartości, cele i dobrostan w kulturze konsumpcji. W: A.M. Zawadzka, M. Niesiobędzka, D. Godlewska-Werner, Kultura konsumpcji - wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska (s. 10-30). Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.