PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 11 | 15--35
Tytuł artykułu

Uwarunkowania procesu komercjalizacji wiedzy przez sektor MSP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions of Effective Commercialization of Knowledge by SME Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem artykułu jest analiza wpływu warunków wewnętrznych i zewnętrznych na kształtowanie procesu komercjalizacji wyników badań naukowych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw, a także ocena narzędzi stymulowania aktywności badawczo-rozwojowej sektora MSP. W artykule przyjęto następującą hipotezę badawczą: skuteczny proces komercjalizacji wiedzy determinowany jest poziomem finansowego wsparcia systemu badań naukowych i innowacyjności oraz współpracą przedsiębiorstw ze sferą nauki. Treść opracowania podzielono na trzy części. W pierwszej opisano rolę systemu wsparcia sfery B+R realizowanego przez państwo oraz Unię Europejską. W drugiej części dokonano oceny zjawiska transferu wiedzy z uczelni i instytutów badawczych do praktyki gospodarczej, zaś w trzeciej przeanalizowano relację między finansowaniem inwestycji, a komercjalizacją jej efektów w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article theme is the influence of internal and external determinants on the commercialization research in small and medium sized business. The paper presents an analysis of tools stimulating research and development activity of the SME sector and the role of the R&D support system carried out by the State and the European Union. The article describes how knowledge is transferred from universities to business practice, and it shows main assumptions of technology commercialization and methods of funding innovative projects.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant
Bibliografia
 • Agrotec Polska, Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, www.mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/Ewaluacja/Badaniaewaluacyjne/Badanieprzed siebiorczosc2013/RK_ Agro-tec_20 06 FINAL_bez wykazu rozmowcow.pdf [dostęp: 13.04.2015].
 • Bendyk E., Kosieliński S., Me ma innowacji bez ryzyka, [w:] E. Bendyk, S. Ko-sieliński (red.), Me ma innowacji bez ryzyka, Perspektywa technologiczna Kraków - Małopolska 2020. Wyzwania rozwojowe, Infostrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp.}., Fundacja "Instytut Mikromakro" JDC Polska, Kraków-Warszawa 2010.
 • Brodowska-Szewczuk ]., Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie" 2009, t. 10, nr 83.
 • Bromski K., Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, PARP, Warszawa 2013.
 • Cięgotura J., Cykl komercjalizacji, [w:] Tomtas-Anders A. (red), ABC Przedsiębiorczości Akademickiej, Fundacja Rozwoju Regionów Pro Regio, Poznań 2009.
 • Ciok S., H. Dobrowolska-Kaniewska, Ciok S., Dobrowolska-Kaniewska H., Polityka Innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 • Cornell University, INSEAD and WIPO, The Global Innovation Index 2014. The Human Factor In Innovation, World Intellectual Property Organization, Geneva 2014.
 • Departament Konkurencyjności i Innowacyjności, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
 • Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Strategia rozwoju kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Duda J., Bariery i korzyści wynikające ze współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi, "Ekonomia Menedżerska" 2009, nr 5.
 • European Commission, Investment for jobs and growth. Promoting development and good governance in ELI regions and cities, Sixth report on economic, social and territorial cohesion, Brussels 2014.
 • Flisiuk B., Gołąbek A., Możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych w instytutach badawczych - modele, procedury, bariery oraz dobre praktyki, "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska" 2015, z. 77.
 • Frattini F, Bringing to Market Technological Innovation: What Distinguishes Success from Failure, "International Journal of Engineering Business Management" 2012.
 • Głodek P., Pietras P., Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • Główny Urząd Statystyczny, Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 г., www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/NIT_dzialalnosc_badawcza_ rozwoj_2012.pdf [dostęp: 13.04.2015].
 • Hollanders H., Es-Sadki N, Innovation Union Scoreboard 2014, Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology, Belgium 2014.
 • Kisielnicki ]., Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • Kotecki M., Koszt i zysk, [w:] Adamska A. (red.), Własność intelektualna. Przewodnik dla przedsiębiorców, www.proregio.org.pl/uploads/wlasnosc intelektualna/Wlasnosc_Intelektualna_ publikacja.pdf [dostęp: 13.04.2015].
 • Kowalik P, Wspomaganie rozwoju regionalnego. Fundusze strukturalne, [w:] B. Bernaś (red.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006.
 • Kozioł-Nadolna K., Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Krajowa Izba Gospodarcza, Określenie istoty pojęć: innowacji i innowacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej - podejście interdyscyplinarne, www.kig.pl/assets/upload/Opraco-wania i analizy /Innowacyjnosc.pdf [dostęp: 13.04.2015].
 • Makieła Z., Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Makowiec M., Kusio T, Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych - wymiar krajowy i międzynarodowy, www.janek.uek.krakow.pl/ ~kzzo/Tom2Rozdziall Artykul4.pdf [dostęp: 13.04.2015].
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalne Systemy Innowacji w Polsce - raport z badań. Warszawa 2013, www.parp.gov.pl/files/74/81/626/15705. pdf [dostęp: 13.04.2015].
 • PwC Polska, Najlepsze praktyki w działalności innowacyjnej firm w Polsce, Raport, www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/assets/raport_rd_2013.pdf [dostęp: 13.04.2015].
 • Smólski B., Rekomendacje Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, [w:] E. Ben-dyk, S. Kosieliński, Nie ma innowacji bez ryzyka, Perspektywa technologiczna Kraków - Małopolska 2020. Wyzwania rozwojowe, Infostrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J., Fundacja "Instytut Mikromakro" JDC Polska, Kraków-Warszawa 2010.
 • Sojka J., Jak sfinansować działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstwa?, [w:] M. Szymański (red.), Niezbędnik beneficjenta, MJ Media, Poznań 2010.
 • System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motorycz-ne i bariery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Szopik-Depczyńska K., Depczyński R., Działalność badawczo-rozwojowa sektora MŚP - studium literaturowe, [w:] B. Kryk (red.), Gospodarka. Zarządzanie. Środowisko, WNEIZ, Szczecin 2011.
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tekst skonsolidowany, Warszawa 2005.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
 • Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, www.e-msp.pl /files/74/ 75/76/potencjal_innowacyjny.pdf [dostęp: 13.04.2015].
 • Żukowski M., Uwłaszczenie naukowców i inne zmiany w ustawie. Prawo o szkolnictwie wyższym mające na celu wsparcie komercjalizacji B+R, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Kraków 2014, www.rmn.org.pl/wp-content/ uploads/2014/02/Seminarium-Mechanizmy-nr-15-Krakow-NCBR-uwlaszcze nie.pdf [dostęp: 13.04.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.