PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 8 | nr 2 | 22--37
Tytuł artykułu

Perfecting the Financial Mechanism of the Transboundary Natural Resources Management

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Doskonalenie mechanizmu finansowego zarządzania transgranicznymi zasobami naturalnymi
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article aims to examine the peculiarities of the financial mechanism of the transboundary natural resources management, which is very diversified all over the world and comprises: trust funds, ongoing revolving funds, public-private partnerships, public funding in member countries. Promoting the transboundary cooperation of natural resources management is characterized with frequent underfunding and resolving its mechanisms is not sufficient. The lack of transboundary management funding is reflected by weak results of institutional development of the transboundary regions in their entirity. The process of funding of the transboundary natural resources management should consist of four major steps to promote the development of the transboundary institutional mechanisms: the initiation process, institutional mechanism, program realization and investments within the common management of the transboundary natural resources. The article defines the following principles of the financial mechanism for transboundary natural resources management: the principle of the annual contribution of each member country to the Euroregion budget, the polluter-pays principle, the principle of fund receiving for the provision of services. On the grounds of the analysis of foreign experiences we offer two ways of creating specific funds to support the transboundary water resources management, such as: special financing fund and basin trust fund. The effective managing of the transboundary natural resources demands the presence of the local goverment institutions which may aid the cooperation between countries and realization of the common strategy and managing policy. The proper funding of the transboundary cooperation mechanisms and transboundary institutions, which manage these resources, should be performed steadily. Especially funding the creation and maintainance of the institutional mechanisms, building a potential, developing legal frameworks, managing (including monitoring of the data exchange and evaluation), and supporting the realization of common programs of optimalization of fair use of and protection of common transboundary natural resources. All the traditional and innovative financial mechanisms should be treated as options for balanced funding of the transboundary management institutions in order to promote the common transboundary management of natural resources and support implementing the regionally coordinated policy. (original abstract)
Artykuł ma na celu zbadanie osobliwości mechanizmu finansowego zarządzania transgranicznymi zasobami naturalnymi, który jest bardzo zróżnicowany na całym świecie i obejmuje: fundusze powiernicze, stale odnawialne fundusze, partnerstwo publiczno-prywatne, finansowanie ze środków publicznych w państwach członkowskich. Promowanie współpracy transgranicznej w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi charakteryzuje się częstym niedofinansowaniem i rozwiązanie jego mechanizmów nie jest wystarczające. Brak finansowania transgranicznego zarządzania odzwierciedla słabe wyniki rozwoju instytucjonalnego regionu transgranicznego w całości. Proces finansowania zarządzania transgranicznymi zasobami naturalnymi powinien składać się z czterech głównych kroków w celu promowania rozwoju transgranicznych mechanizmów instytucjonalnych: proces inicjacji, mechanizm instytucjonalny, realizacja programu i inwestycje w ramach wspólnego zarządzania transgranicznymi zasobami naturalnymi. Artykuł określa następujące zasady mechanizmu finansowego dla zarządzania transgranicznymi zasobami naturalnymi: zasada rocznego wkładu każdego państwa członkowskiego do budżetu euroregionu, zasada zanieczyszczający płaci, zasada otrzymywania funduszy za świadczenie usług. Na podstawie analizy doświadczeń zagranicznych oferujemy dwa sposoby tworzenia konkretnych funduszy na wsparcie zarządzania transgranicznymi zasobami wodnymi, takie jak: specjalny fundusz finansowania i dorzecze fundusz powierniczy. Skuteczne zarządzanie transgranicznymi zasobami naturalnymi wymaga obecności regionalnych instytucji zarządzania, które mogą sprzyjać współpracy między państwami i realizacji wspólnej strategii i wspólnej polityki zarządzania. Odpowiednie finansowanie transgranicznych mechanizmów współpracy i transgranicznych instytucji, które zarządzają tymi zasobami, powinno odbywać się w sposób zrównoważony. W szczególności finansowanie tworzenia i utrzymywania mechanizmów instytucjonalnych, budowania potencjału, rozwijania ram prawnych, zarządzania (w tym monitorowania wymiany danych i oceny), a także wspierać realizację wspólnych programów optymalizacji sprawiedliwego wykorzystania i ochrony wspólnych transgranicznych zasobów naturalnych. Wszystkie tradycyjne i innowacyjne mechanizmy finansowania powinny być traktowane jako opcje dla zrównoważonego finansowania instytucji zarządzania transgranicznego w celu promowania wspólnego zarządzania transgranicznymi zasobami naturalnymi oraz wspieranie wdrażania regionalnie skoordynowanej polityki. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
8
Numer
Strony
22--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lesya Ukrainka East European National University / Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesii Ukrainki
Bibliografia
 • Веклич О.О. (2009). Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в. Україні. О.О. Веклич. Фінанси України, № 11, p. 20-34.
 • Кльоба, Л. Г. (2011). Фінансово-інвестиційні центри-інструмент розвитку транскордонного співробітництва. Л. Г. Кльоба, В. Л. Кльоба, Р. Л. Кльоба. Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Суми, p. 96-97.
 • Мішеніна Н.В. (2010). Удосконалення механізму фінансування екологічних програм розвитку регіону. Н.В. Мішеніна, Н.С. Хомініч. Економіка: проблеми теорії та практики, № 262 (Том 4), p.1079-1085.
 • Рассадникова, С. І. (2011). Концептуальні засади формування інвестиційної привабливості у сфері природокористування. С. І. Рассадникова. Економіка і управління. Науково-практичний журнал. Видання Національна Академія природоохоронного і курортного будівництва, № 6, p. 90-96.
 • Таранюк К.В. (2009). Розвиток фінансового механізму еколого-збалансованого розвитку регіону. К. В. Таранюк. Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, № 2, p. 140-145.
 • Міністерство екології та природних ресурсів України (2012), Заключний звіт з науково-дослідної роботи «Проведення аналізу стану реалізації регіональної екологічної політики» згідно договору від 19.10.2012 № /270/10/2, www.menr.gov.ua/index.php/ecopolit, (10.03.2014).
 • The EU Water Initative (2010), Challenges and Opportunities for Financing Transboundary Water Resources Management and Development in Africa, www.euwi.net/files/EUWI_TB_Waters_Financing_Concept_FINAL_0.pdf, (11.03.2014).
 • The Global Water Partnership (2012), The Handbook for Integrated Water Resources Management in the Basins of Transboundary Rivers, Lakes and Aquifers, www.gwp.org/Global/About%20GWP/Publications/INBO-GWP%20Transboundary% Handbook/MGIREB-UK-2012_Web.pdf, (12.03.2014).
 • The Overseas Development Institute (2002), Financing Transboundary Water Management, www.odi.org.uk/sites/odi. org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/1622.pdf, (14.03.2014).
 • The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE, 2006). The Strategies for Monitoring and Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and. Groundwaters, www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/documents/ Strategies M&A.pdf, (12.03.2014).
 • United Nations (2013), Promoting Water Cooperation Financing, www.un.org/waterforlifedecade/water_cooperation_ /pdf/info_brief_financing.pdf, (15.03.2014).
 • World Bank Blogs (2013), Lessons Learned from Water Cooperation in the Nile Basin, blogs.worldbank.org/water/lessonslearned- from-water-cooperation-in-the-nile-basin (14.03.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.