PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3 | 185--195
Tytuł artykułu

Innowacyjność opolskich przedsiębiorstw a realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego

Warianty tytułu
Innovativeness of Opole Enterprises and Implementation of the Regional Operational Programme
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczących wpływu realizacji projektów pomocowych na gospodarkę regionu. Naszą uwagę skoncentrowaliśmy na trzech problemach, które jednocześnie wyznaczają strukturę opracowania. W części pierwszej przybliżono główne problemy związane z rozwojem procesów innowacyjnych w gospodarce europejskiej, wskazując m.in. na implikacje kryzysu finansowego z lat 2008-2009. Niekorzystny wpływ otoczenia na wzrost poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, pogłębiająca się biurokracja i niewielkie nakłady na sektor B+R w gospodarce polskiej, to zagadnienia, na które zwrócono uwagę w części drugiej. Mimo skrajnie niekorzystnych warunków funkcjonowania, dzięki przedsiębiorczości i wykorzystaniu nowoczesnych technologii możliwy jest jednak rozwój, czego przykładem są niektóre przedsiębiorstwa z województwa opolskiego. Artykuł ma charakter badawczy, jest częścią raportu, w którym wykorzystano analizę źródeł zastanych, analizę dokumentacyjną oraz metodę ekspercką. (abstrakt oryginalny)
EN
In their article, the authors presented preliminary results of the surveys concerning the impact of implementation of the aid projects on the region's economy. They focused their attention on the three problems which, at the same time, determine the study's structure. In the first part, they brought closer the main problems related to the development of innovative processes in the European economy, indicating, inter alia, implications of the financial crisis of the years 2008-2009. The unfavourable impact of the environment on the growth of the level of Polish enterprises' innovativeness, the widening bureaucracy and low outlays on the R&D sector in the Polish economy are the issues dealt with in the second part of the article. Despite the extremely unfavourable terms of functioning, owing to enterprise and use of high technologies, the development is, nevertheless, possible, examples of what are some enterprises from the Opole Province. The article is of the research nature and is a part of the report where there were used the analysis of the already existing sources, documentary analysis, and the expert method. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
185--195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego (2010), GEOPROFIT, Warszawa.
 • Analiza wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na podstawie realizowanych projektów innowacyjnych. Raport końcowy (2010), UNIREGIO, Kraków.
 • Biotechnologia w Polsce w 2012 r., (2013), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa-Szczecin.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2013 (2012), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, "Informacje i Opracowania Statystyczne", Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, 2013, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa-Szczecin.
 • Europejska strategia w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających - droga do wzrostu i miejsc pracy (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rada Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela.
 • FORESIGHT technologiczny przemysłu, Streszczenie analizy końcowej (2011), Polska Izba Zaawansowanych Technologii, Wydawnictwo IZTECH, Warszawa.
 • Go Global! Raport o innowacyjności polskiej gospodarki 2011. Memoteza (2011), opracowany przez zespół ekspertów Uczelni Vistula z okazji II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą, Warszawa.
 • Heffner K. (2011), Raport Regionalny. Województwo Opolskie, Opole, http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Raport%20regionalny-%20Wojew%C3%B3dztwo%20Opolskie.pdf
 • Mehlich M. (2011), Szacunkowy wpływ realizacji programów operacyjnych zarządzanych i wdrażanych w województwie opolskim na wybrane wskaźniki makroekonomiczne przy użyciu modelu regionalnego HERMIN, (w): Badania Ewaluacyjne - po co. Budowa przyszłości regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Jednostka Ewaluacyjna, Opole.
 • Nanotechnologia w Polsce w 2012 r. (2013), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa-Szczecin.
 • Nauka, technika, innowacje i społeczeństwo informacyjne. Wybrane wyniki badań statystycznych (2014), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa-Szczecin.
 • Piotrowska E., Roszkowska E. (2011), Analiza zróżnicowania województw Polski pod względem poziomu innowacyjności, (w:) Baczko T. (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 r., Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Potwora D., Potwora W. (2012a), W poszukiwaniu opolskich smart specialisation (metodologia i wstępne wyniki badań), (w:) Pokusa T., Duczmal W. (red.), Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorstw i administracji - doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.
 • Potwora D., Potwora W. (2012b), Innowacyjność opolskich przedsiębiorstw w świetle badań jakościowych, (w:) Pokusa T., Duczmal W. (red.), Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorstw i administracji - doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole.
 • Przegląd i analiza RSI województw Polski w kontekście przygotowań do realizacji europejskiej polityki spójności po roku 2013 (2012), "Profil Regionalny", nr 8, Województwo Opolskie, PARP, Warszawa.
 • Raport Polska 2011, Gospodarka - Społeczeństwo-Regiony (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011 (2011), Bank PKO SA, Warszawa.
 • Regional Innovation Monitor. Regional Innovation Report (Opolskie)(2012), TechnopolisGroup.
 • Regional Innovation Scoreboard 2013 (2013), Komisja Europejska, Bruksela.
 • Rocznik Statystyczny Województw (2013), GUS, Warszawa.
 • Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki. "Dynamiczna Polska"(2012), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego (2012), Opole, 28 grudnia.
 • Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnych specjalizacji (2012), Komisja Europejska, Bruksela.
 • The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard (2013), Joint Research Centre, Directorate-General for Research and Innovation, Luxembourg.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.