PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 8 | 145--163
Tytuł artykułu

Ubytek ziemi rolniczej w Polsce w długim okresie (wybrane problemy)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Loss of Agricultural Land in Poland in the Long Period (Some Problems)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie poświęcono analizie zmian zasobów ziemi rolniczej w Polsce w latach 1946 - 2013. Zwrócono szczególną uwagę na strukturę ubytku UR według klas bonitacyjnych. Krytycznie oceniono wysoki udział wyłączonej dobrej ziemi rolniczej na cele nierolnicze. Podkreślono, że kontynuowanie takiego postępowania, przy nieprzestrzeganiu odpowiednich przepisów prawnych chroniących zasoby dobrych rolniczo gleb, zagraża szeroko rozumianemu bezpieczeństwu żywnościowemu. Za korzystne rozwiązanie uznano, ze względów społeczno-gospodarczych i ekologicznych, zalesianie słabej ziemi rolniczej, jeszcze nie tak dawno odłogowanej. Podkreślono rolę zalesiania w tworzeniu nowych dóbr publicznych, które są coraz bardziej doceniane przez ogół społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Development of the resources devoted to the analysis of changes in agricultural land in Poland in the years 1946-2013. Special attention is paid to the structure of UR loss of quality classes. Critically rated high share of off good agricultural land for non-agricultural purposes. It was stressed that the continuation of such conduct, while non-compliance with the relevant legal provisions protecting the resources of good agricultural soils, threatening food security broadly understood. As a positive option was considered in socio-economic and ecological afforestation of agricultural land poor, not so long ago set aside. The role of reforestation in the creation of new public goods, which are increasingly appreciated by the general public. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
145--163
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 • Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Warszawa 2004.
 • Czechowski P. i in., Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 1994.
 • Czyżewski A., Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w okresie transformacji gospodarki Polski (1990-2009), "Roczniki Naukowe SERiA" 2010, T. XII, z. 1.
 • Czyżewski A., Rolnictwo w procesie reprodukcji. Różne wizje dostosowań rynkowych, [w:] Klepacki B. (red.). Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, SGGW, Warszawa 2005.
 • Czyżewski A., Rozliczenia budżetowe między Polską a Unią Europejską w sektorze rolno-żywnościowym jako przesłanka poprawy jego konkurencyjności po 2004 roku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2006, Nr 1118.
 • Czyżewski A., Rynkowe konsekwencje ograniczonej mobilności czynników wytwórczych w rolnictwie w warunkach transformacji gospodarki w Polsce, [w:] Klepacki B. (red.), Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Suplement, SGGW, Warszawa 2006.
 • Czyżewski A., Sytuacja sektora rolno-żywnościowego w Polsce przed wstąpieniem i po wstąpieniu do UE w świetle wydatków budżetowych 2004 r., "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2004, nr 1015, T. 1.
 • Czyżewski A., Środki budżetowe na realizację polityki żywnościowej Polski w latach 1996- 2000, "Roczniki Naukowe SERiA" 2000, T. II, z. 4.
 • Czyżewski A., Henisz A., Ekonomia czynnika ziemi i jej współczesne znaczenie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" 2001, nr 13.
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Czyżewski A., Kułyk P., Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysokorozwiniętych i w Polsce w długim okresie (1999-2008), "Ekonomista" 2010, nr 2.
 • Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A., Przepływy finansowe między Polską a Unią Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na tle wyników ekonomicznych rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo" 2010.
 • Czyżewski B., Kontrowersje wokół teorii rent gruntowych: od ekonomii klasycznej do czasów współczesnych, "Ekonomista" 2010, nr 2.
 • Czyżewski B., Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa 2013.
 • Czyżewski B., Renta instytucjonalna jako wyznacznik przewag komparatywnych gospodarstw rolnych, "Roczniki Naukowe SERiA" 2008, T. X, z. 3.
 • Czyżewski B., Rynkowa wartość renty gruntowej a proces jej realizacji w gospodarstwach rolnych w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA" 2009, T. XI, z. 2.
 • Dzun W., Gospodarowanie zasobami ziemi rolniczej w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 2007, nr 2.
 • Fiedor B., Procesy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych - przebieg i próba sformułowania strategii w odniesieniu do przedsiębiorstw pozostających we własności Skarbu Państwa, [w:] Hanusiak K., Łagowska-Szczęśniak U., Sokołowska S., (red.), Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce Polski, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.
 • Fiedor B., Graczyk A. (red.), Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006.
 • Frenkiel I., Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, PAN. IRWiR, Warszawa 2003.
 • Górska J., Michna W., Ubytek użytków rolnych na cele pozarolnicze w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 2010, nr 4.
 • Grzelak A., Znaczenie powiązań gospodarstw rolnych z rynkiem dla rozwoju rolnictwa w świetle doświadczeń Polski, [w:] Sokołowska S., Bisaga A. (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 • Grzelak A., Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Heijman W. i in., Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii,Wyd. Fundacja Rozwoju SGGW, Warszawa 1997.
 • Kociszewska I., Próba określenia niektórych przemian na obszarach wiejskich w kontekście ich zrównoważonego rozwoju, [w:] Sokołowska S., Mijal A. (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Czynniki rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 • Kowalski A., Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Synteza), IERiGŻ, Warszawa 2010.
 • Małuszyńska E., Gruchman B. (red.), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2006.
 • Niedzielski E., Zmiany strukturalne na terenach popegeerowskich, "Roczniki Naukowe SERiA" 2009, T. XI, z. 4.
 • Pawlak K., Poczta W., Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji do UE jako przesłanka jego konkurencyjności, "Wieś i Rolnictwo" 2010, nr 1.
 • Poczta W., Przemiany w rolnictwie. Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa 2006.
 • Rolnictwo i gospodarka żywnościowa 1986-1990, GUS, Warszawa 1992.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 20, poz. 149).
 • Rynek ziemi rolniczej. Analizy Rynkowe 2009, nr 12.
 • Siekierski J., Przestrzeń i lokalizacja w teorii ekonomii, "Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria. Sekcja Ekonomiczna", Vol. XLIII/1, PAN, Kraków 2004.
 • Szramka H., Polityka leśna i jej wpływ na rozwój obszarów wiejskich w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA" 2006, T. VIII, z 4.
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 11, poz. 79).
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 Nr 16, poz. 78 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. z 2001r. Nr 73, poz. 764 z póź. zm.).
 • Urban S. (red.), Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • Wilkin J., Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - Próba podsumowania dyskusji, "Wieś i Rolnictwo" 2011, nr 1.
 • Wilkin J. (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa 2010.
 • Winarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWE, Warszawa 2006.
 • Woś A., Tomczak F. (red.), Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, PWRiL, Warszawa 1983.
 • Zalewski A., Problemy gospodarki żywnościowej w Polsce, PWN, Warszawa 1989.
 • Zegar J. S., Ekonomika rolnictwa versus ekonomia agrarna, [w:] Sokołowska S., Bisaga A. (red.). Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym, Uniwersytet Opolski, Opole 2010.
 • Zegar J. S., Programy ekologiczne jako instrument kierowania ekorozwojem, [w:] Papuziński A. (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171401791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.