PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3(45) | 5--34
Tytuł artykułu

Zaawansowane metody wyceny ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych w świetle wymogów Bazylei II

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Advanced Approaches to Credit Risk Assessment at Commercial Banks in the Light of Requirements of Basel II
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II) wprowadziły zmienione metody szacowania ryzyka i obliczania wymogów kapitałowych dla banków prowadzących działalność kredytową oraz zobowiązały banki do utrzymywania adekwatności kapitałowej na poziomie określonym w Umowie. W tym celu banki są zobowiązane do stosowania Procesu Oceny Adekwatności Kapitału Wewnętrznego - ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Według ustaleń Bazylei II, banki mogą stosować trzy metody obliczania wymogu kapitałowego: standardową, podstawową ratingów wewnętrznych oraz zaawansowaną ratingów wewnętrznych. Bazylea II rekomenduje stosowanie zaawansowanych metod pomiaru ryzyka: kredytowego - IRBA (Internal Ratings Based Approach), operacyjnego - AMA (Advanced Measurement Approach) i rynkowego - VaR (Value at Risk). Kluczowym elementem szacowania ryzyka kredytowego jest algorytm decyzyjny, najczęściej zautomatyzowany, który wspiera decyzje kredytowe przez wyliczanie ratingu wewnętrznego klienta na podstawie prawdopodobieństwa niewykonywania zobowiązań kredytowych przez klienta - PD (Probability of Default) i oczekiwanej straty na ekspozycji kredytowej - EL (Expected Loss). Jako ilustrację zastosowania metod zaawansowanych oraz ICAAP zaprezentowano podejście Grupy UniCredit. Tezą opracowania jest stwierdzenie, że w bankowości komercyjnej istotne jest optymalizowanie ryzyka kredytowego, a nie jego unikanie czy pokrywanie kapitałem własnym strat poniesionych w wyniku nieumiejętnego zarządzania portfelem kredytowym. Tylko dbałość o wyższą jakość zarządzania ryzykiem kredytowym w samych bankach, lepsza znajomość sytuacji gospodarczej ich klientów, długoterminowe relacje z klientem, elastyczne reagowanie na potrzeby kredytowe klientów i dobre przewidywanie rozwoju sytuacji pozwolą na unikanie kryzysów gospodarczych wywołanych przez nadmierne straty kredytowe banków. (abstrakt oryginalny)
EN
The provisions of the New Capital Accord (Basel II) have implemented altered methods of risk assessment and computation of capital requirements for banks carrying out credit activities as well as they have obliged banks to maintain the capital adequacy at the level determined in the Accord. For this purpose, banks are obliged to apply the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). According to the Basel II arrangements, banks may apply the three approaches to capital requirement calculation: standard approach, internal ratings-based approach, and advanced internal ratings approach. Basel II recommends the application of advanced approaches to measurement of the risks: credit - IRBA (Internal Ratings-Based Approach), operational - AMA (Advanced Measurement Approach), and the market one - VaR (Value at Risk). The key element of credit risk assessment is the decision-making algorithm, most often programmatic, which backs up credit decisions by way of calculation of client's internal rating on the basis of PD (Probability of Default of the Borrower) and EL (Expected Loss on Credit Exposure). As an illustration of application of the advanced measurement approaches and ICAAP there was presented the approach applied by the UniCredit Group. The thesis of the study is the statement that in commercial banking important is credit risk optimisation and not avoidance thereof or covering with equity the losses incurred in result of incompetent loan portfolio management. Only the care of higher quality of loan risk management at the very banks, better awareness of the economic situation of their clients, long-term relationships with the client, flexible responding to clients' loan needs, and good anticipation of the situation development will allow for avoidance of economic crises created by banks' excessive loan losses. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Bazylea 2, Filar III - ujawnienia podmiotu dominującego Grupy UniCredit według stanu na 31 grudnia 2013 roku, http://www.pekao.com.pl/informacje_dla_inwestorow/ Adekwatnosc_kapitalowa/ [dostęp: sierpień 2015].
 • Bazylea II, Filar 3 - zasady ujawnienia informacji o zarządzaniu ryzykiem i kapitałem Grupy UniCredit za 2009 r, http://www.pekao.com.pl/informacje_dla_inwestorow/ Adekwatnosc_kapitalowa/ [dostęp: sierpień 2015].
 • International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (2004), Basel Committee on Banking Supervision, Basel.
 • Krakowiak A., Jarosz K. (2011), Nowe wyzwania dla audytu wewnętrznego w bankach, "Bank", nr 07-08.
 • Piwowarski T. (2015), Rola i zadania audytu wewnętrznego w bankach, KNF, Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku, http:www.knf.gov.pl [dostęp: sierpień 2015].
 • Rekomendacja (2011) H KNF dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach (zaktualizowana w 2011 r.), http://www.mf.gov.pl [dostęp: sierpień 2015].
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r., zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39.
 • Sikorzewski W. (2011), Bazylea III - Założenia, konsekwencje i mankamenty, "Bank", nr 2.
 • Uchwała (2011) 258/2011 KNF z dnia 4.10.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w bankach.
 • Zombirt J. (2011), Bazylea III - Czy to wystarczy?, "Bank", nr 2.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.