PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr II/1 | 183--195
Tytuł artykułu

Integrowane nawadnianie szkółek roślin ozdobnych : główne założenia projektu irrinurs

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainable Irrigation of Ornamental Nurseries : the Main Assumptions of Irrinurs Project
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska cechuje się jednym z najniższych zasobów wody słodkiej w Europie. Zmienność naszego klimatu sprawia, że nawadnianie stało się nieodzownym elementem intensywnej produkcji ogrodniczej. Badania prowadzone w Instytucie Ogrodnictwa wskazują, że większość ogrodników nie stosuje żadnych kryteriów szacowania potrzeb nawodnieniowych, co prowadzi do strat wody i energii. Wynika to z braku dostępu do prostych metod szacowania potrzeb wodnych roślin i przyjaznych dla użytkownika technologii sterowania nawadnianiem. Celem projektu jest opracowanie integrowanego systemu sterowania nawadnianiem roślin szkółkarskich w oparciu o parametry klimatyczne, glebowe i roślinne. Z powodu braku danych konieczne będzie wyznaczenie współczynnika (k) do szacowania potrzeb wodnych niektórych roślin szkółkarskich, uprawianych w pojemnikach. Oceniony zostanie również wpływ regulowanego deficytu wodnego (RDI) na pokrój wybranych gatunków roślin szkółkarskich, a także ocena ilościowa i jakościowa wód drenażowych odprowadzanych przez szkółki do środowiska. Stworzona w ramach projektu technologia może stać się kluczowym elementem działań mających na celu unowocześnianie polskiego sektora ogrodniczego, a w szczególności racjonalnego gospodarowania wodą w szkółkach roślin ozdobnych. Jest to nowe podejście do problemu oszczędnego wykorzystania wody w produkcji roślinnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Poland has one of the smallest fresh water resources in Europe. Due to variability of Polish climate, irrigation became an indispensable element of intensive horticultural production. Recent study has shown that Polish farmers do not use any criteria to estimate plant water requirements for controlling irrigation, which leads to waste of water and energy. This is because userfriendly technologies enabling rational use of water resources are not easily available. The objective of the project is to develop an effective system for control of irrigation in ornamental nurseries, based on measurements of plant parameters, soil conditions and climatic data. To realize this approache the crop coefficient (k) for several important nursery species should be determined. Also the method of restricted irrigation (Regulated Deficit Irrigation - RDI) to control plant shape and plant quality will be tested on several important nursery cultivars. Additionally quantitative and qualitative evaluation of drainage water originated from container ornamental nurseries will be performed. The technology developed within the project will become the key element of the strategy of rational plant irrigation in ornamental nurseries. This is novel, hitherto not implemented approach to the problem of rational irrigation water use in plant production.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
183--195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • SensorTech
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Bibliografia
 • Allen, R.G.; Pereira, L.S.; Raes, D., Smith M. (1998). Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation and drainage paper 56. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 • Baille M., Baille A., Laury A. J.C. (1994). A simplified model for predictiong evapotranspiration rate of nine ornamental species vs. climate factors and leaf area. Scientia Hort. 59. s. 217-232.
 • Bañón S., Ochoa J., Franco J., Alarcón J., Sánchez-Blanco M. (2006). Hardening of oleander seedlings by deficit irrigation and low air humidity. Environmental and Experimental Botany. 56: 36-43.
 • Bayer A., Mahbub I, Chappell M, Ruter J., van Iersel W. (2013). Water Use and Growth of Hibiscus acetosella 'Panama Red' grown with a Soil Moisture Sensor-controlled Irrigation System. HortScience v. 48 (8) 8. s. 980-987.
 • Beeson R. (2006). Relationship of plant growth and actual evapotranspiration to irrigation frequency based on management allowed deficits for container nursery stock. Journal of the American Society for Horticultural Science. 131: 140-148.
 • Brand, M.H.; McAvoy, R.J.; Corbett, E.G. (1993). Nitrate loading to the soil profile underlying two containerized nursery crops supplied controlled-release fertilizer. J. of Environ. Hort. 11(2):82-85.
 • Brasier C.M. (2008). The biosecurity threat to the UK and global environment from international trade plants. Plant Pathol. 57: 792-808.
 • Cáceres R., Casadesús J., Marfà O. (2007). Adaptation of an Automatic Irrigation-control Tray System for Outdoor Nurseries. Biosystems Engineering. 6 (3), s. 419-425.
 • Cameron R., Harrison-Murray R., Scott M. (1999). The use of controlled water stress to manipulate growth of container-grown Rhododendron cv. Hoppy. Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 74: 161-169.
 • Cameron R. Harrison-Murray R. Atkinson C., Judd H. (2006). Regulated deficit irrigation - a means to control growth in woody ornamentals. J. of Hort. Sci. and Biotechn. 81: 435-443.
 • Cameron R., Harrison-Murray R., Fordham M., Wilkinson S., Davies W., Atkinson C., Else M. (2008). Regulated irrigation of woody ornamentals to improve plant quality and precondition against drought stress. Annals of Applied Biology. 15: 49-61.
 • Costa J., Ortuño M., Chaves M. (2007). Deficit irrigation as a strategy to save water: physiology and potential application to horticulture. Journal of Integrative Plant Biology. 49: 1421-1434.
 • Dyśko J., Kaniszewski S., Kowalczyk W. 2013. Wpływ bezglebowych upraw szklarniowych na zanieczyszczenie płytkich wód gruntowych odciekami nawozowymi. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2/I/2013, s. 127-135.
 • Eurostat Water Statistics: 2012. Agri-environmental indicator - irrigation. http:// ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_ indicator_-_irrigation
 • European Environment Agency Water resources across Europe - confronting water scarcity and drought. (2009) Schultz Grafisk, Copenhagen.
 • Farmer A., Bassi S., Fergusson M. (2008). Water Scarcity and Droughts. Policy Department A: Economic and Scientific Policy, DG Internal Policies, European Parliament. 2, http:// www.ieep.eu/assets/427/water_scarcity.pdf
 • Grant O., Davies M., Longbottom H., Atkinson C. (2009). Irrigation scheduling and irrigation systems: optimising irrigation efficiency for container ornamental shrubs. Irrigation Science. 27: 139-153.
 • Grant O., Davies M., Longbottom H., Herrero A., Harrison-Murray R. (2011). Application of deficit irrigation to controlling growth of hardy nursery stock. Acta Hort. 889: 409-416.
 • Incrocci L., Marzialetti P.,. Incrocci G, Di Vita A., Balendonck J., Bibbiani C., Spagnol S., Pardossi A. (2014). Substrate water status and evapotranspiration irrigation scheduling in heterogenous container nursery crops Agric. Water Management 131 30- 40.
 • Klamkowski K., Treder W. (2008). Kalibracja sond pojemnościowych dla wybranych podłoży organicznych i mineralnych. Zeszyty Naukowe ISK t.16, s. 205-211.
 • Kramer P.J., Boyer J.S.(1995). Water relations of plants and soils. Academic Press, Inc., San Diego, USA.
 • Koniarski M., Matysiak B. (2013). Growth and development of potted Rhododendron cultivars 'Catawbiense Boursault' and 'Old Port' in response to regulated defficit irrigation. J. Hort. Research. 21(1): 29-37.
 • Kuchar L., Iwański S. (2013). Ocena opadów atmosferycznych dla potrzeb produkcji roślinnej w perspektywie lat 2050-2060 i wybranych scenariuszy zmian klimatu w północno-centralnej Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich: Nr 2(I). 187-200.
 • Lea-Cox L., J.D., Ross, D.S. and Teffeau, K.M. (2004). Developing wate and nutrient mamagement plans for container nursery and greenhouse production systems. Acta Hort. 633 s.373-379.
 • Ley T.W., Stevens R.G., Topielec R.R., Neibling W.H. (1994). Soil water monitoring and measurement. Pacific Northwest Extension Publication 475, s. 1 - 36.
 • Lloyd J., Herms D., Rose M., Van Wagoner J. (2006). Fertilization rate and irrigation scheduling in the nursery influence growth, insect perfomance, and stress tolerance of ‚Sutyzam' crabapple in the landscape. HortScience. 41: 442-445.
 • Łabędzki L. (2009). Przewidywane zmiany klimatyczne a rozwój nawodnień w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 1(3), s. 5-18.
 • Marosz A. (2013a). Changes in ornamental nursery production following Polish integration with the European Union. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 34: 51-60.
 • Marosz A. (2013b). Systemy nawadniania i zużycie wody w szkółkach roślin ozdobnych w Polsce na podstawie badań ankietowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 03 (3): s. 137-152
 • Orlikowski L.B., Gabarkiewicz R., Skrzypczak Cz. (1995). Phytophthora species in Polish ornamental nurseries. I. Isolation and identification of Phytophthora species. Phytopathol. Pol. 9: 73-79
 • Orlikowski L.B., Ptaszek M., Trzewik A., Wierzchowski M. (2012). Występowanie i ocena chorobotwórczości izolatów Phytophthora spp. uzyskanych z rzek i zbiornika wodnego. Sylwan 156: 533-541
 • Skimina C.A. (1992). Recycling water, nutrients and waste in the nursery industry. HortScience 27: 968-971
 • Parry M.L., Canziani O.F., Palutikof J.P., van der Linden P.J., Hanson C.E., (eds), Climate Change (2007). Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 2007.
 • Ponder G H. Gillian H,. Evans C.E (1984). Trickle irrigation of field-grown nursery stock based on net evaporation. HortScience 19(2): 304-306.
 • Silber A., Levi M., Cohen M., David N., Shtaynmetz Y., Assouline S. (2007). Response of Leucadendron ‚Safari Sunset' to regulated deficit irrigation: Effects of stress timing on growth and yield quality. Agric. Water Management. 87: 162-170.
 • Snyder R.L., Lanini B.J., Shaw D.A., Pruitt W.O. (1987). Using reference evapotranspiration (ETo ) and crops coefficients to estimate crop evapotranspiration (ETc ) for agronomic crops, grasses, and vegetable crops, University of California, Division of Agricultural and Natural Resources, Leaflet 21427, 12 pp.
 • Stanghellini, C., Bosma A.H., Gabriels P.C.J., Werkoven C. (1990. The water consumption of agricultural crops: how crop coefficient are affected by crop geometry and microclimate, Acta Hort. 278, 509-516.
 • Treder, J., Matysiak, B., Nowak, J. and Treder, W. (1997). Evapotranspiration and potted plants water requirements as affected by environmental factors. Acta Hort. 449, s. 235-240.
 • Treder J., Treder W, Klamkowski K., Borkowska A., Tryngiel-Gać A. (2013). Wpływ sposobu nawadniania gerbery na wzrost roślin i plon kwiatów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 1 (II), s. 63-72
 • Treder W. (2007). Możliwości wykorzystania czujników pojemnościowych do kontrolowania nawadniania szkółek. Materiały, XI Ogólno.Konf. Szkółkarska, ISK, Skierniewice, .s. 77-84.
 • Treder W., Wójcik K., Żarski J. (2010). Wstępna ocena możliwości szacowania potrzeb wodnych roślin na podstawie prostych pomiarów meteorologicznych. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. 18: 143-153.
 • Wada Y., van Beek L. P. H., Bierkens F. P. (2011). Modelling global water stress of the recent past: on the relative importance of trends in water demand and climate variability. Hydrol. Earth Syst. Sci., 15,, s. 3785-3808.
 • Warsaw A. L. i Fernandez R. T. (2009). Container-grown ornamental plant growth and water runoff nutrient content and volume under four irrigation treatments. HortScience 44(6), s. 1573-1580.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.