PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 62 | nr 2 | 129--142
Tytuł artykułu

Działania pozytywne jako instrument realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Positive Action as an Instrument for Implementing the Principle of Equal Treatment of Women and Men in Employment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomimo zmiany, jaka na przestrzeni ostatnich lat dokonała się w świadomości społecznej na temat pozycji kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym, kobiety w dalszym ciągu doświadczają przypadków nierównego traktowania. Rynek pracy stanowi istotny obszar, w którym dochodzi do przejawów nierównego traktowania ze względu na płeć. Tym samym zasada równości kobiet i mężczyzn oraz środki jej realizacji nie tylko nie straciły na aktualności, ale w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych stały się szczególnie istotne. W świetle powyższych uwag celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki działań pozytywnych jako instrumentu realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu na podstawie ustawodawstwa obowiązującego w UE i w Polsce oraz w oparciu o poglądy doktryny i orzecznictwa. Podjęte rozważania koncentrują się na ukazaniu miejsca działań pozytywnych w obszarze problematyki równości płci. (abstrakt oryginalny)
EN
Despite the change in the position of women and men in their social and professional life, which has taken place in the social awareness during recent years, women still continue to experience cases of unequal treatment. The labour market is one of the most important areas where the manifestation of unequal treatment based on gender can be noticed. Therefore the principle of equality in employment and the means of its implementation not only haven't lost its importance but become especially significant in the current socio-economical situation. In the light of the foregoing, the purpose of this article is to present the positive actions as an instrument of implementation of the equality principle in employment between women and men under the EU and Polish legislation based on the views of doctrine and jurisprudence. The considerations that have been undertaken focus on showing the place of positive actions in the context of gender equality. (original abstract)
Rocznik
Tom
62
Numer
Strony
129--142
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bell M., Waddington L., Exploring the Boundaries of Positive Action Under EU Law: A Search for Conceptual Clarity, "Common Market Law Review" 2011, Vol. 5.
 • Castello C., Davies G., The Case Law of the Court of Justice in the Field of Sex Equality Since 2000, "Common Market Law Review" 2006, Vol. 43.
 • Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the interpretation of the judgment of the Court of Justice on 17 October 1995 in Case C-450/93, Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen COM/96/88.
 • Deklaracje przyjęte przez Konferencję, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/traktaty/Traktat_amsterdamski_PL_16.pdf [data dostępu: 22.12.2014].
 • Dyrektywa 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia, awansu zawodowego i warunków pracy (Dz.Urz. WE L nr 39).
 • European Commission (2014), Tackling the gender pay gap in the European Union, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
 • Komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 roku Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [data dostępu: 16.08.2011].
 • Krauze R., Case 54/07 Centrum vgelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn NV, [2008] ECR I-5187, "Common Market Law Review" 2010, Vol. 3.
 • Kűchhold K., Badeck - the Third German Reference on Positive Action, "Industrial Law Journal" 2001, Vol. 30, No. 1.
 • Mik C., Wyrównywanie szans, ale nie automatyczne preferowanie, "Rzeczpospolita. Prawo na Co Dzień" 1998, nr 5.
 • Mitrus L., Tendencje rozwojowe wspólnotowego prawa pracy, "Państwo i Prawo" 2003, nr 7.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 1987 roku, P 2/87, OTK 1987, poz. 2.
 • Orzeczenie TSUE w sprawie Hauer [1979] ECR 3727.
 • Orzeczenie TSUE w sprawie 136/79 National Panasonic [1980] ECR 2033 44/79.
 • Orzeczenie TSUE w sprawie Nold [1974] ECR 491.
 • Orzeczenie TSUE w sprawie 312/86 Komisja WE v. Republika Francuska z dnia 25 października 1988 roku, Lex nr 128205.
 • Orzeczenie TSUE w sprawie C-236/09 Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL i in. v. Conseil des ministres [2011] ECR I-00773.
 • Orzeczenie TSUE w sprawie C-450/93 Kalanke z dnia 17 października 1995 roku [1995] ECR I-305.
 • Orzeczenie TSUE z dnia 8 kwietnia 1976 roku w sprawie 43/75 Defrenne II [1976] ECR 00455.
 • Orzeczenie TSUE z dnia 15 lipca 1978 roku w sprawie 149/77 Defrenne III [1978] ECR 1365, 1378.
 • Orzeczenie TSUE z dnia 3 marca 1987 roku, P 2/87, OTK 187/1/2.
 • Orzeczenie TSUE z dnia 11 listopada 1997 roku Hellmut Marshall v. Land Nordrhein-Westfalen [1997] ECR I-06363.
 • Orzeczenie TSUE z dnia 30 kwietnia 1998 roku w sprawie C-136/95 Caisse nationaled'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) v. Eveline Thibault [1998] ECR I-2011.
 • Orzeczenie TSUE z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie Georg Badeck i inni [2000] ECR I-01875.
 • Orzeczenie TSUE z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie C-54/07 Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding v. Firma Feryn NV [2008] ECR I-5187.
 • Rekomendacja Rady 84/635/EEC z dnia 13 grudnia 1984 roku w sprawie popierania pozytywnych działań na rzecz kobiet.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie eliminacji stereotypów płciowych dotyczących płci w EU, 2012/2116(INI), www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0074+0+DOC+XML+V0//PL [data dostępu: 01.06.2015].
 • Rychter-Raj M., Uzasadnione zróżnicowanie pracowników ze względu na płeć, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 8.
 • Senden L., Positive Action in the EU Put to the Test. A Negative Score?, "3 Maastricht Journal 146 at 149" 1996.
 • Śledzińska-Simon A., Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie UE, "Studia BAS" 2011, nr 2(26).
 • Traktat Amsterdamski z dnia 2 października 1997 roku (Dz.U. C 340 z 10 listopada 1997 roku).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 13 grudnia 2007 roku (Dz.Urz. UE 2012 C 326).
 • Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 roku (Dz.U. C 191 z 29 lipca 1992 roku).
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (w brzmieniu nadanym Traktatem z Maastricht z dnia 7 lutego 1992 roku) (Dz.Urz. UE C nr 321E).
 • Traktat z Lizbony z dnia 13 grudnia 2007 roku (Dz.U. C 306 z 17 grudnia 2007 roku).
 • Weiss M., Convergence and/or Divergence in Labour Law Systems: a European Perspective, "Comparative Labour Law & Policy Journal" 2007, Vol. 29.
 • Wróbel A., [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, pod red. D. Miąsika, N. Półtorak, A. Wróbla, t. 1, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402171

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.