PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | z. 3 | 217--224
Tytuł artykułu

Regionalne zróżnicowanie integracji producentów w sektorze owoców i warzyw

Warianty tytułu
Regional Diversification of Producer Integration in Fruit and Vegetables Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działania związane z rozwojem integracji należy zaliczyć do najbardziej istotnych w strategii rozwoju polskiego rolnictwa. Przedstawiono regionalne zróżnicowanie integracji producentów w sektorze owoców i warzyw, zakres pomocy finansowej przyznanej w latach 2004-2015, a także możliwości wsparcia finansowego do 2020 roku. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw otrzymały z budżetu unijnego 7,2 mld zł, z tego 76% stanowiły środki na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. Uznane organizacje producentów na dofinansowanie funduszu operacyjnego otrzymały 17,6 mln zł. Zgodnie ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych w perspektywie finansowej do 2020 roku pomoc w sektorze owoców i warzyw może być realizowana jedynie dla uznanych organizacji producentów na dofinansowanie funduszu operacyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Activities connected with a development of integration are ranked as the most essential in the strategy of development of Poland's agriculture. The article presents regional diversification of producers' integration in the fruit and vegetables sector, scope of financial support granted in the years 2004-2015 as well as the availability of financial aid till the year 2020. The results of the analysis conducted have showed that initially recognized groups of producers of fruit and vegetables received PLN 7.2 billion from the EU budget, 76 % of which were funds for covering part of qualified costs of investments included in the accepted plan for reaching the recognition. Recognized producers organizations received PLN 17.6 million for funding partially the operational fund. In accordance with common organization of markets of agricultural products, in the financial prospect till the year 2020, the aid in the sector of fruit and vegetables may be carried out only for recognized producers organizations for funding partially the operational fund. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
217--224
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Agencja Rynku Rolnego
Bibliografia
 • CAAC. 2003-2013: obliczenia IERiGŻ-PIB (lata 2004-2008) i ARR (lata 2009-2014) na podstawie danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej.
 • FAOSTAT, [online], dostęp kwiecień 2015.
 • Filipiak T. 2013: Grupy producentów owoców i warzyw w Polsce. Rocz. Nauk. "SERiA", t. XV, z. 6, 69,74.
 • Filipiak T. 2014: Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską, Wyd. SGGW, Warszawa, 33.
 • Grębowiec M. 2015: Efekty ekonomiczno-społeczne zrzeszania się rodzinnych gospodarstw rolnych, [w:] Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego, Agrotec Polska Sp. z o.o., Warszawa, 109-113.
 • Grupy producentów owoców i warzyw w latach 2004-2011. 2012: Biuletyn Informacyjny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 4-5/2012, 30-33.
 • Krzyżanowska K. 2012: Podstawy prawne funkcjonowania grup producentów owoców i warzyw w nowej perspektywie finansowej, [w:] K. Krzyżanowska (red.), Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa, 49.
 • Mroziak P. 2015: Rozwój grupowy, Rynek Spożywczy, Magazyn Producentów Przetwórców Handlowców, nr 2, 32-33.
 • Nosecka B. 2014: Konkurencyjność zewnętrzna świeżych owoców i warzyw z Polski, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 4, 215.
 • Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej, ARiMR, [online], www.arimr.gov.pl/pomocnarynku, dostęp 07.05.2015.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw. 2015: MRiRW materiał uzupełniający do NT KRM, [online], https://bip.minrol.gov.pl/ Projekty-Ustaw-i-Rozporzadzen/Projekty-Ustaw, dostęp 3.05.2015.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa. 2009-2014: GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2007-2008: GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, L 99/21, 5.4.2012.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, L 347/700, 20.12.2013.
 • Rynek owoców i warzyw. Stan i Perspektywy. 2007-2014: Analizy Rynkowe, nr 31-45, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 • Rynek owoców w Polsce. 2014: Agencja Rynku Rolnego, Wyd. Biuro Analiz i Programowania Agencji Rynku Rolnego, Warszawa.
 • Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2013 r. 2014: ARiMR, Warszawa, 47.
 • Stan zorganizowania rynku owoców i warzyw w Polsce, [w:] Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. 2014: MRiRW, Warszawa, 42.
 • Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2016, Dz.Urz. MRiRW, poz. 39, Załącznik do informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 listopada 2013 r. 2013: MRiRW, Warszawa, 2.
 • Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r. 2015: GUS, Warszawa.
 • www.arimr.gov.pl, dostęp 07.05.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402181

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.