PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 18 | nr 1 | 97--117
Tytuł artykułu

Biodiversity as an Ecological Safety Condition : the European Dimension

Warianty tytułu
Różnorodność biologiczna jako warunek bezpieczeństwa ekologicznego : wymiar europejski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Contemporary research concerning the benefits (services) of the ecosystems (environment) confirm the rank and significance of the natural environment and its resources for shaping humanity's well-being. Particularly highlighted is the need to protection of live natural resources to preserve biodiversity, which is essential for retaining the basic ecological processes and providing the sustainability of usage of these resources. Consequently, protection of biodiversity is not only an environmental issue, but also an economic and social issue involving the well-being and quality of life of society. Thus, biological diversity is an essential condition for providing ecological safety, retaining the continuity of natural processes, and conditions the quality of life and economic potential. The main purpose of the paper is to indicate the theoretical bases of biodiversity protection from the perspective of the natural and economic sciences, and to describe the diversity of biodiversity protection levels in the EU states. A specific aim is to indicate the forms and instruments of nature conservation involved in biodiversity protection, and to carry out an overview of established nature conservation programmes in selected EU countries. In order to accomplish such a complex aim, this article presents an overview of literature found in the natural, economic and legal sciences and popular magazines presenting scientific research within the field of biodiversity. Then a comparative analysis is presented based on the statistical data coming from various international statistics resources (OECD, EUROSTAT, EEA). (original abstract)
Współczesne badania nad świadczeniami (usługami) ekosystemów (środowiska) potwierdzają rangę i znaczenie środowiska przyrodniczego i jego zasobów dla kształtowania dobrobytu człowieka. Szczególnie mocno akcentują ochronę żywych zasobów przyrody dla zachowania bioróżnorodności, która jest niezbędna dla utrzymania podstawowych procesów ekologicznych oraz zapewnienie trwałości użytkowania tychże zasobów. W efekcie ochrona bioróżnorodności to nie tylko problem przyrodniczy, ale również problem ekonomiczny i społeczny, dobrobytu i jakości życia. Zatem różnorodność biologiczna jest niezbędnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego zachowania ciągłości procesów przyrodniczych, warunków i jakości życia oraz potencjału gospodarczego. Głównym celem artykułu jest wskazanie teoretycznych podstaw ochrony bioróżnorodności z perspektywy nauk przyrodniczych i ekonomicznych oraz identyfikacja zróżnicowań poziomu ochrony bioróżnorodności w krajach Unii Europejskiej. Celem szczegółowym jest wskazanie form ochrony przyrody jako instrumentu ochrony bioróżnorodności oraz dokonanie przeglądu ustanawianych form ochrony przyrody w wybranych krajach UE. Dla realizacji tak założonego celu dokonano przeglądu literatury z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych i prawnych oraz aktualnych czasopism z zakresu nauk przyrodniczych prezentujących badania naukowe w obszarze bioróżnorodności. Analiza porównawcza została przygotowana w oparciu o dane statystyczne pochodzących z różnorodnych zasobów statystyki międzynarodowej (OECD, EUROSTAT, EEA). (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
97--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Andrzejewski R. (1983), W poszukiwaniu teorii fizjocenozy, ʻWiadomości Ekologiczneʼ, 29, Centrum Badań Ekologicznych, Polska Akademia Nauk. Dziekanów Leśny k. Warszawy.
 • Andrzejewski R. (1985), Ekologia a planowanie, ʻWiadomości Ekologiczneʼ, 311, Badań Ekologicznych, Polska Akademia Nauk. Dziekanów Leśny k. Warszawy.
 • Burchard-Dziubińska M., Drzazga D., Rzeńca A. (red.) (2014), Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Costanza R. et al. (1997), The value of the world's ekosystem services and natura capital, ʻNatureʼ, No. 387.
 • Ehrlich P., Wilson E.O. (1991), Biodiversity Studies: Science and Policy, Science 253.
 • Environment conditions in Poland (2011), Raport Sygnały 2011, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 • Fiedor B. (red.), (2002), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Harding G. (1992) Tragedia dóbr wspólnych [w:] G. Peszka, T. Żylicz (red.), Środowisko - społeczeństwo - gospodarka. Wybór przekładów z literatury anglosaskiej, Biblioteczka ʻEkonomia i Środowiskoʼ - nr 4, Kraków.
 • Jankowska-Kłapkowska A. (1993), Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego, [w:] Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego, Ossolineum, Wrocław 1993.
 • Joppa L., Roberts D.L., Primm S.L. (2010), How many species of flowering plants are there?, Proceedings of the Royal Society B: Bological Sciences 278.
 • Kalinowska A. (2008), Artykuł 13. W poszukiwaniu społecznego wsparcia w zarządzaniu Konwencją o różnorodności biologicznej. Polska praktyka na tle doświadczeń światowych, CBD, Warszawa.
 • Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z programem działań (2003), dokument zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 25 lutego 2003 r., Warszawa.
 • Krzymowska-Kostrowicka (1988), Gospodarka turystyczna w parkach narodowych i rezerwatach przyrody - zasady użytkowania i modele organizacji [w:] Gospodarka turystyczna w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, LOP, Warszawa.
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S. (2002), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2001), Instant Notes Ecology, Second edition, Series editor B.D Hames, BIOS Scientific Publishers Limited.
 • May R. (2010), Tropical arthropod species, more or less?, Science 329.
 • Olaczek R. (1988), Gospodarowanie w parkach narodowych i rezerwatach przyrody w świetle obecnych i przewidywanych ich funkcji [in:] Gospodarowanie w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, materiały z sesji naukowej LOP zorganizowanej w Warszawie 27 czerwca 1985, LOP, Warszawa.
 • Pearce D.W. (1986), The Economics of Natural Resource Management, Projects Policy Department University College, London.
 • Streamlining European biodiversity indicators 2020: Building a future on lessons learnt from the SEBI 2010 process, EEA Technical report No 11/2011, p.14, http://www.eea.europa.eu/publications/streamlining-european-biodiversity-indicators-2020.
 • Sweeney J. (1993), Economic Theory of Depletable Resources: an Introduction [in:] Kneese A.V., Swenney J., Handbook of Natural Resources and Energy Economics, II, North-Holland, Amsterdam.
 • Śleszyński J. (2000), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo ARIES, Warszawa.
 • Toffler A. (1997), Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • The Millenium Ecosystems Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis (2005), Island Press, Washington, D.C.2005.
 • World Conservation Strategy. Living Resources Conservation for Sustainable Development, IUCN, Gland 1980; przekład polski: Światowa Strategia Ochrony Przyrody. Ochrona żywych zasobów dla trwałego rozwoju, LOP, Warszawa 1985.
 • Woś A. (1995), Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • van Opstal A.J.F.M. (1999), The Architecture of the Pan European Ecological Network: Suggestions for Concept and Criteria, Rapport IKC Natuurbeheer, nr 37, Wageningen.
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_bio2&lang=en
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do?dvsc=3
 • http://biodiversity.europa.eu/topics/sebi-indicators
 • http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020 Biodiversity Factsheet_PL.pdf
 • http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN
 • http://stats.oecd.org/
 • http://www.catalogueoflife.org/col/info/totals
 • http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/natura-2000-barometer
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402233

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.