PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
22 (2015) | nr 6 (103) | 7--19
Tytuł artykułu

Definicje legalne prawa żywnościowego - przyczyny tworzenia i formy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Definitions in Food Law - Reasons of Forming and Forms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Teksty prawne, w tym przepisy polskiego i unijnego prawa żywnościowego, powinny charakteryzować się jasnością i jednoznacznością, tak by ich wykładnia nie sprawiała większych trudności i prowadziła do wiarygodnego wyniku. Jedną z podstawowych technik prawodawczych prowadzących do tego celu jest formułowanie definicji legalnych. Za ich pomocą prawodawca narzuca dokładne znaczenie definiowanych terminów, aby nie prowadziły do błędnej interpretacji przepisów prawnych. Definicje legalne formułuje się, jeśli termin jest wieloznaczny, nieostry, nie jest powszechnie zrozumiały lub trzeba nadać mu nowe znaczenie. Ze względu na formę można wyróżnić definicje wyraźne i kontekstowe. Definicje wyraźne, szczególnie jeżeli są liczne, często są grupowane w tzw. słowniczki aktów prawnych, co nie wyklucza, że zarówno definicje wyraźne, jak i kontekstowe mogą być ponadto zlokalizowane poza tymi słowniczkami. W obowiązującym w Polsce prawie żywnościowym, składającym się z polskich i unijnych aktów prawnych, w celu osiągnięcia wspomnianej klarowności i jednoznaczności jego przepisów, wykorzystuje się wszystkie znane formy definiowania terminów. (abstrakt oryginalny)
EN
Legal texts including the provisions of the Polish and EU food law should be characterized by clarity and explicitness in order not to have difficulties while interpreting them and to produce reliable results while explaining them. One of the basic legislation techniques, which makes it possible to achieve the above objectives, is the formulation of legal definitions. By means of legal definitions, the legislator imposes the exact meaning on the terms being defined, which, otherwise, could be misinterpreted. Legal definitions are formulated where a term is ambiguous, insufficiently clear-cut, not commonly understandable, or there is a need to give new meaning to it. Regarding the forms, there are direct and indirect (contextual) definitions. The direct definitions, especially if they are numerous in an act, are frequently grouped in the so-called dictionaries of legal acts. However, this does not exclude that both the direct and the indirect definitions can be, also, set somewhere else beyond the dictionaries. The food law, which is in force in Poland, consists of Polish and EU legal acts and uses all the known forms of definitions to achieve the abovementioned clarity and explicitness of legal provisions. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
7--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P.: Wstęp do prawoznawstwa. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 68-69, 221.
 • [2] Druk Sejmowy III Kadencji Nr 2286 z 20 października 2000 r.
 • [3] Dubisz S. (Red.): Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006, t. A-J, ss. 566, 567; t. K-Q, s. 412; t. P-Ś, ss. 1231, 1454.
 • [4] Gawęcki J.: Żywność prozdrowotna - terminologia, składniki, informacja dla konsumenta. W: Żywność prozdrowotna. Składniki i technologia. Red. J. Czapski i D. Górecka, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2014, ss. 28 -31.
 • [5] Gertig H., Gawęcki J.: Słownik terminów żywieniowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001, ss. 22-23.
 • [6] Hawkins J.M., Allen R. (Ed.): The Oxford Encyclopedic Dictionary, Clarendon Press, Oxford 1991, s. 1453.
 • [7] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 i z 2001 r. Nr 28, poz. 319).
 • [8] Meulen van der B., Velde van der M.: European Food Law Handbook. Wageningen Academic Publishers, Wageningen 2009, s. 41.
 • [9] Morawski L.: Zasady wykładni prawa. TNOiK, Toruń 2010, ss. 97, 104.
 • [10] Regulation (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 laying down Community procedures for contaminants in food. O. J. EEC L 37 z 13.02.1993, p.1, as amended.
 • [11] Rozporządzenie (EWG) Nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiającego procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających. Dz. Urz. EWG L 37 z 13.02.1993, s.1, z późn. zm.
 • [12] Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Dz. Urz. WE L 139 z 30.04.2004, s.1, z późn. zm.
 • [13] Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Dz. Urz. WE L 139 z 30.04.2004, s. 55, z późn. zm.
 • [14] Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności. Dz. Urz. WE L 43 z 14.02.1997, s. 1, z późn. zm.
 • [15] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18, z późn. zm.
 • [16] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 r. z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności. Dz. Urz. WE L 354 z 31.12.2008, s.16, z późn. zm.
 • [17] Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dz. Urz. WE L 31 z 1.2.2002, s.1, z późn. zm.
 • [18] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". Dz. U. 2002 r. Nr 100, poz. 908, § 146 ust. 1 pkt 1 - 4. Załącznika.
 • [19] Rzepiela M.: Lex (hasło). W: Słownik łacińsko - polski J - Z t. 2, Red. J. Korpanty, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 2003, s.191.
 • [20] Szymczak M.: Wstęp. W: Słownik języka polskiego. M. Szymczak (Red.), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1988, t. 1 A - K, s. XV.
 • [21] Taczanowski M.: Prawo żywnościowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 40, 81, 82.
 • [22] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.
 • [23] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz. U. 1997 r. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.
 • [24] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265, Nr 178, poz. 1480.
 • [25] Waszkiewicz-Robak B.: Pieczywo. W: Towaroznawstwo żywności przetworzonej. F. Świderski (Red), Wyd. SGGW, Warszawa 2003, rozdz. 20, s. 361.
 • [26] Zieliński M.: Wykładnia prawa - zasady, reguły, wskazówki., Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2012, ss. 198, 201, 203.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.