PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE | 11--41
Tytuł artykułu

Procesy depopulacyjne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy w krajach Europy Centralnej i Wschodniej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obserwowane od ponad dwóch dekad zmiany demograficzne w Europie charakteryzowały się w wielu krajach gwałtownym obniżeniem dynamiki demograficznej, które wynikało głównie ze spadku liczby urodzeń będącego odzwierciedleniem zmniejszającej się szybko płodności i dzietności kobiet. Jednocześnie obserwowano znaczącą poprawę charakterystyk umieralności, co spowodowało wyraźne wydłużanie się oczekiwanego trwania życia. Coraz wolniejsze tempo wzrostu liczby ludności w wieku produkcyjnym, starzenie się zasobów pracy oraz malejąca aktywność zawodowa osób w starszych grupach wieku produkcyjnego to niekorzystne zmiany, które łącznie prowadzą do znacznego pogorszenia relacji pomiędzy liczbą osób zawodowo czynnych i liczbą osób korzystających ze świadczeń emerytalnych. Przewidywany wzrost liczby osób w starszym wieku to większe obciążenie dla budżetu państwa w związku z wyższymi kosztami utrzymania ludzi starych (zwiększenie obciążenia systemów: zabezpieczenia społecznego, emerytalno-rentowego, pomocy społecznej, wzrost świadczeń zdrowotnych). W ślad za starzeniem się społeczeństwa będzie postępować zmniejszanie zasobów pracy oraz ich starzenie się, co ma istotne niekorzystne konsekwencje dla rynku pracy. Nierównowaga na rynku pracy, problem ujawniony na początku transformacji systemowej, ale wciąż aktualny, najczęściej jest przypisywana stronie popytowej, tj. znacznemu spadkowi popytu na pracę. W analizach wyraźnie niedoceniana jest rola czynnika demograficznego wpływającego na wielkość podaży pracy. Zasadniczym celem niniejszego rozdziału jest analiza zmian wybranych charakterystyk demograficznych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej (ESW), które mają istotny wpływ na proces reprodukcji ludności i jej potencjał demograficzny. Zwrócono tu szczególną uwagę na zmiany liczby i struktury ludności według ekonomicznych grup wieku oraz proces starzenia się potencjalnych zasobów pracy w przyszłości. Celem pośrednim jest badanie podobieństwa krajów ze względu na potencjał demograficzny z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej, tj. metody aglomeracyjnej Warda oraz metody k-średnich. Wszelkie analizy prowadzono na podstawie danych statystycznych zaczerpniętych z bazy Eurostatu za okres 2000-2013, jak również wykorzystano wyniki projekcji ludnościowej (według najbardziej prawdopodobnego scenariusza) do 2035 r. (EUROPOP 2010) oraz wyniki prognozy ludnościowej dla świata opracowanej przez ONZ. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E., Szkutnik W., Determinanty bezrobocia w Polsce jako czynniki strategii zarządzania przedsiębiorstwem, "Journal of Management and Finance 2013, nr 4, część 4.
 • Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 • Grabiński T., Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna , Kraków 1992.
 • http://www.oecd.org/els/mig/IMO 2012_Country Note Hungary.pdf.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
 • Kotowska I., Starzenie się zasobów pracy w Polsce, "Studia Demograficzne" 1990, nr 3.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
 • Rodionowa I.A. (red.), Rynek pracy i zatrudnienie ludności na początku XXI w. Europa, Polska, Rosja. Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa 2013.
 • Sojka E., Demographic Potential on Labour Market of East-Central Europe [w]: W. Holina (red.), Geografia światowej gospodarki: regionalizm w warunkach globalizacji, Część 1, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Moskwa 2013.
 • Sojka E., Health Condition of Ageing Populations of the European Union [w:] D. Szymańska, J. Biegańska (red.), "Bulletin of Geography", No 23, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
 • Sojka E., Sex-Age Structure of the Population in the European Union and Economic Growth [w:] E. Sojka, Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej [w:] D. Kotlorz (red.), Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy - ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, "Studia Ekonomiczne" nr 160, tom 2, UE, Katowice 2013.
 • Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Analiza aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+ w wybranych krajach UE [w:] Miscellanea mikroekonometrii, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2010.
 • Sokołowski A., Propozycja testu podobieństwa struktur, "Przegląd Statystyczny" 1993, nr 3-4.
 • Sokołowski A., Empiryczne testy istotności w taksonomii, AE w Krakowie, ZN, Seria Specjalna: Monografie nr 108, Kraków 1992.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 • World Population Prospects: The 2012 Revision, United Nations, New York 2013: http://esa.un.org/unpd/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_HIGHLIGHTS.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.