PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 5, cz. 2 Determinanty zarządzania projektami i procesami w organizacji | 67--81
Tytuł artykułu

Kształcenie kadr dla gospodarki rozwijającej się

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Training for the Economy Developing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z perspektywy ucznia bowiem, mogą one oznaczać pewne zapóźnienie w rozwoju tożsamości społecznej, w dalszej kolejności upośledzając proces wykształcania świadomości celów zawodowych. Z kolei szkoła, rezygnując ze stosowania narzędzi doradztwa zawodowego w ocenie predyspozycji swych uczniów, pozbawia się cennego narzędzia selekcji - co w konsekwencji i tak obraca się przeciwko samym uczniom. Mając ograniczone możliwości odkrywania swoich faktycznych możliwości i talentów, młodzi ludzie często bowiem kształcą się w kierunkach mniej lub bardziej przypadkowych, co najczęściej stawia ich potem w obliczu sytuacji, w której nie mogą skutecznie konkurować o pracę z kandydatami lepiej ku temu predestynowanymi. To w konsekwencji prowadzi do pogłębiającej się z czasem frustracji i znacznego zaniżenia samooceny. Brak treningu umiejętności miękkich w szkole to kolejny problem polskiej oświaty. Badani przedstawiciele pracodawców deklarowali, że chcieliby mieć do czynienia z absolwentami, których poziom opanowania umiejętności miękkich byłyby porównywalny do poziomu opanowania wiedzy twardej, merytorycznej. Niestety w praktyce taka sytuacja występuje rzadko, ponieważ szkoły nie postrzegają treningu miękkiego, podobnie zresztą jak doradztwa zawodowego, jako obszaru leżącego w zakresie ich odpowiedzialności za przygotowanie zawodowe ucznia. Według pracodawców jest to duży błąd, ponieważ kształtowanie u młodych ludzi takich cech jak samodzielność, elastyczność myślenia czy reagowania na pojawiające się okoliczności odgrywa kluczową rolę w późniejszym procesie adaptacji tych ludzi do wymagań, jakie stawia się przed nimi praca zawodowa. Realizacja postulatu egalitaryzacji dostępu do wyższego wykształcenia oraz idąca w ślad za tym stopniowa komercjalizacja szkół wyższych zaowocowała znacznym rozrostem tak liczby osób studiujących, jak i oferty programowej do tych osób kierowanej.(fragment tekstu)
EN
The development of an economy based on knowledge and information, we are constantly carrying out the technological advances and the emergence of new professions and specialties puts public against the important challenge, which is to create efficient mechanisms of qualifications and competence, and by the completion of each of the us rising with time gaps in their knowledge of the school. Watched now-what is significant, primarily among the most common resource groups - a gradual increase in interest in informal shows precisely these conditions, though it should be acknowledged that, at least in terms of the use of the Polish just forms of acquiring knowledge and skills is observed in relatively small scale yet. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Adamiec M., Kożusznik B. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Akade. Kraków
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
 • Gardner H., Kornhaber M.L., Warren K., Wake W. (2001), Inteligencja. Wielorakie perspektywy, WSiP
 • Góra M., Sztanderska U. (2006), Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy
 • Przewodnik, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 • .GUS, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, ostatnie wydanie
 • GUS, Bezrobocie rejestrowane obejmujące 4 kwartały, ostatnie wydanie
 • GUS, Kwartalna informacja o rynku pracy - monitoring rynku pracy, ostatnie wydanie
 • GUS, Popyt na pracę - monitoring rynku pracy, ostatnie wydanie
 • GUS, Rocznik Demograficzny 2011
 • GUS, Rocznik Statystyczny Województw, ostatnie wydanie
 • GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, ostatnie wydanie
 • Hamer H. (1994), Klucz do efektywności nauczania, Wydawnictwo "Veda", Warszawa
 • Hamer H., Wołoszyn J., Hamer K. (1998), Techniki skutecznego działania, Wydawnictwo Format AB, Warszawa
 • Holland J.L. (1997), Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments., wyd. 3 - PsychologicalAssessmentResources Inc., Odessa, Florida
 • Jeruszka U. (red.) (2000), Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, IPiSS, Warszawa
 • Jeruszka U. (red.) (2002), Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, IPiSS, Warszawa
 • Kryńska E. (2001), Dylematy polskiego rynku pracy, PiSS, Warszawa
 • Kryńska E.(2003), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa
 • Kozielecki J. (1975), Strategia psychologiczna, Nasza Księgarnia, Warszawa
 • Mednick S.A. (1967), Uczenie się, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 • Molitor V.S. (2008), Strategia planowania kariery. Jak świadomie kształtować własną drogę zawodową, BC Edukacja, Warszawa
 • Mrozek M. (2007), Praca! Szukam. Zmieniam. Wybieram, WolersKluwer Polska, Warszawa
 • Opracowania i raporty z badań 2009-2012 Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP oraz opracowania innych instytucji prezentujące oczekiwania i prognozy rynku pracy
 • Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M. (2004), Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
 • Paszkowska-Rogacz A. (red.) (2006), Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, Agencja Wydawnicza PAJ-Perss, Warszawa
 • Paszkowska-Rogacz A. (2001), Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej, KOWEZiU, Warszawa
 • Pietruszyńska K. (2012), Prawo pracy - Informator dla pracodawców, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa
 • Polczyk M. (2007), Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?, WoltersKluwer Polska, Warszawa
 • Skarżyński M. (red.) (2005), Doradca Kariery - Przewodnik poradnictwa kariery dla szkół ponadgimnazjalnych, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok
 • Skłodowski H. (2006), Nowe wyzwania dla doradztwa zawodowego [w:] Skłodowski H., Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym, Studia i monografie, SWSPiZ, Łódź
 • Skłodowski H. (1999), Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego. Materiały do studiowania., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Strojna E., Piotrowicz J., Żywiec-Dąbrowska E. (2010), Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, Wydawnictwo MPiPS, Warszawa
 • Trzeciak W., Sołtysińska G. (1993), Uczeń wybiera zawód, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi (2006), Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020
 • Kodeks Pracy (Ustawa z 26 czerwca 1974 r., Dz.U z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późń. zm.)
 • Kodeks cywilny (Ustawa z 23 kwietnia 1964 r., Dz.U.1964.16.93 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010 r., (Dz.U. nr 82, poz. 537 z dnia 17.05.2010 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U., poz. 7 z dnia 03.01.2012 r.)
 • Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2012 r
 • Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008.69.415 wraz z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. nr 88, poz. 439, z późniejszymi zmianami)
 • http://www.mpips.gov.pl/.
 • http://www.psz.praca.gov.pl./.
 • http://www.stat.gov.pl/gus.
 • http://www.wup.lodz.pl/.
 • http://www.pup-lodz.pl/.
 • http://ec.europa.eu/. http://www.mipe.oswiata.org.pl/rozwoj/index.php?id=pokaz_projekt&p_id=17.
 • http://www.mipe.oswiata.org.pl/rozwoj/doc/deklaracja_z_rio.pdf.
 • http://www.ekoedu.uw.edu.pl/.
 • http://fed.home.pl/teg/index.php?option=com_content&view=category&layou t=blog&id=51&Itemid=209
 • http://www.elp.pigkrosno.pl/public/advise/8/Aktywne_i_skuteczne_metody_p oszukiwanie_pracy_na_poziomie_rynku_europejskiego.html.
 • http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/bip/bip/urzadmarszalkowski/progr amy/strategiawojewodztwalodzkiego/strategia_rozwoju_wojewodztwa_lodzkieg o_na_lata_2007-2020
 • http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_i n_the_internal_market/c11104_pl.htm (Europejskie Ramy Kwalifikacji)
 • ww.ibe.edu.pl (Polska Rama Kwalifikacji)
 • www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl (Standardy kwalifikacji zawodowych)
 • www.lex.pl (System informacji prawnej LEX)
 • www.gazetapraca.pl.
 • www.gowork.pl/praca
 • www.pracuj.pl.
 • www.oferty-pracy-lodz.com.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402629

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.