PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 6, cz. 2 Kształcenie informatyków na potrzeby rynku pracy | 27--40
Tytuł artykułu

Rynek pracy a systemy informatyczne wspomagające zarządzanie jakością kształcenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Labor Market Versus IT Systems that Support Quality Management of Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nadrzędnym celem dowolnego systemu kształcącego jest wykształcenie u uczestnika odpowiednich kompetencji (w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebnych do uczestnictwa w następnym etapie aktywności społecznej. Specyfikacja kompetencji osiąganych w procesie kształcenia oraz związanych z nimi wartości parametrów określających stopień ich osiągnięcia (estymatorów) pozwala określić profil dydaktyczny danej osoby kształconej lub absolwenta. Biorąc pod uwagę cel prowadzonego procesu kształcenia, należy założyć, że osiągane efekty kształcenia określone w profilu dydaktycznym, powinny być zgodne z wymaganiami stawianymi absolwentom przy warunkach uczestnictwa w następnym etapie aktywności. W przypadku absolwenta podejmującego pracę po zakończeniu jakiegoś etapu kształcenia przedstawienie profilu dydaktycznego może nie być wystarczające: na ich podstawie przyszły pracodawca powinien móc określić przydatność pretendenta do oferowanego stanowiska pracy. W tym celu należy określić profil kompetencyjny oferowanego stanowiska pracy, czyli zestaw kompetencji wymaganych do podjęcia na nim pracy. Wskazane byłoby także określenie poziomu wymaganych kompetencji, choć nie jest to konieczne. Napotykamy jednak na szereg trudności związanych przede wszystkim z brakami standardów oraz brakiem wspólnych dla wszystkich jednostek edukacyjnych i pracodawców słowników definiujących kompetencje (zarówno w profilu dydaktycznym, jak i profilu kompetencyjnym). W opracowaniu przedstawiono propozycję rozwiązania tego problemu oraz propozycję systemu informatycznego wspierającego te zadania. (abstrakt oryginalny)
EN
The primary objective of any system of educating is to develop the participant's respective spheres of competence (in terms of: knowledge, skills and social skills) needed to participate in the next stage of social activity. Specification of competence achieved in the educational process and the associated values of the parameters defining the degree of their achievements (estimates) allows to determine a person's educational profile or graduate educated. Taking into account the purpose of the process of education, it should be assumed that achieved learning outcomes set out in the educational profile should comply with the requirements of graduates with conditions for participation in the next stage of activity. In the case of a graduate-taking operation at the end of a key stage to present educational profile may not be enough: on the basis of their future employer should be able to determine the suitability of pretender to the offered job. For this purpose, the competency profile of the position offered jobs, or set of skills required to take on the work. It would also determine the level of competence required, although this is not necessary. But we encounter a number of difficulties related primarily to the shortages and the lack of common standards for all educational entities and employers dictionaries define competencies (both in the educational profile and competence profile). This paper presents a proposal to solve this problem and the proposed IT system supporting these tasks. (original abstract)
Twórcy
 • Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych, MPiPS, [Online] Dostępne: http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl/, 2014.
 • Kraśniewski A., (2011) Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, MNiSW, 2011, [Online]. Dostępne: http://www.nauka.gov.pl/ g2/oryginal/2013_05/66ac97d0be9ed5cec5e62b50fbd41d2.pdfKwiatkowski.
 • S.M., Woźniak I. (2004) Elementy metodologii projektowania standardów kwalifikacji zawodowych, [w:] Bednarczyk H., Woźniak I., Kwiatkowski S.M., (red.), Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Rozwój i współpraca, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa.
 • Przybyszewski K., Cader A., Filutowicz Z., (2008), Automatyzacja i obiektywizacja ewaluacji w procesach kształcenia, [w:] Cader A. et al. (red.), Wybrane zagadnienia inżynierii wiedzy, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź, ss.: 36-76.
 • Przybyszewski K., Cader A., Marchlewska A. (2009a), O możliwościach zastosowania wybranych metod wyznaczania efektywności klasycznych i e-learningowych systemów kształcenia, Automatyka, 13, 3, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne AGH Kraków.
 • Przybyszewski K., Filutowicz Z., (2014a) Założenia modelu systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie jakością kształcenia w uczelni, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 71, Bydgoszcz, 2014, ISSN 1732-324X, ss. 203-216.
 • Przybyszewski K., Filutowicz Z., (2014b) Właściwości informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością kształcenia, [w:] Cader A., Przybyszewski K., Goetzen P., Marchlewska A., Grzanek K. (red.) Zagadnienia współczesnej informatyki. Wybrane zastosowania technologii informatycznych, ISBN 978-83-7837-042-0, ss. 141-158.
 • Przybyszewski K., Filutowicz Z., Cader A., (2009b), Standaryzacja wyników ewaluacji studenta/ucznia dla potrzeb prognozowania efektywności klasycznych i e-learningowych systemów kształcenia, [w:] Niedźwiedziński M., Lange-Sadzińska K. (red.), Wybrane problemy zastosowania platformy elektronicznej, Consulting, Łódź.
 • Przybyszewski K., Filutowicz Z., Gawryś J., Piasecki P. (2011), Propozycja trans-formacji wyników nauczania studentów i absolwentów uczelni wyższych do opisu kompetencyjnego kwalifikacji zawodowych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 53, Bydgoszcz 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego [Online]. Dostępne: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/478e9241dffed3a0bcd4fb28792392a8.pdf, 2011.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, [Online:]http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/74cd500b0d3c8043ab5f1a0114884573.pdf, 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.