PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 54 Wybrane Problemy Systemów Transportowych w Drugiej Dekadzie XXI wieku | 87--113
Tytuł artykułu

W kierunku zrównoważonego transportu - przegląd efektów działań europejskiej polityki transportowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Towards Sustainable Transport - Review of Effects of European Transport Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja zrównoważonego transportu jest odpowiedzią na niepowodzenia polityki transportowej drugiej połowy XX w. Niezrównoważony transport powoduje zanieczyszczenie środowiska, pochłania ogromne ilości energii, a wzrost nakładów inwestowanych w tę sferę nie poprawia w oczekiwanym stopniu poziomu jakości świadczonych usług. Warto wspomnieć, że rozwijająca się gospodarka postindustrialna z jednej strony wymaga coraz większej mobilności od funkcjonujących w niej podmiotów, z drugiej strony - rośnie społeczna presja na rzecz poprawy warunków życia. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu efektów uzyskanych w europejskim sektorze transportu w wyniku implementacji działań nakreślonych w europejskiej polityce transportowej odnośnie do zrównoważenia procesów rozwojowych w transporcie oraz wskazanie działań i instrumentów niezbędnych w realizacji założeń koncepcji zrównoważonego transportu. (fragment tekstu)
EN
The idea of sustainable development is a vision of progress, connecting economic development, environmental protection and social justice. The effect is that the quality of life is increasing, for both current and future generations. Its implementation should serve both policy and practice implemented at all levels of the organization of human activity. Assessing the current activities in the implementation of the priorities of the Europe 2020 Strategy should be noted that despite the numerous positive changes observed in the European economy in several areas, trends continue contrary to the principle of sustainable development. Unfortunately transport belongs to these domains. The purpose of this article is to review the results obtained in the European transport sector as a result of the implementation of the planned actions in the European transport policy towards sustainable development and to identify measures and instruments which will be useful for further implementation of this concept in transport sector. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bąk M., Borkowski P., Pawłowska B., Integracja transportu pasażerskiego kolejowego z transportem miejskim - wykorzystanie teoretycznych rozwiązań w praktyce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, Funkcjonowanie i rozwój transportu" 2011, nr 41.
 • Bąk M., Pawłowska B., Borkowski P., Rozwiązania usprawniające integrację krótko i długodystansowego transportu pasażerskiego, [w:] Systemy transportowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 • Biała księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela, z dnia 28.03.2011 r.
 • Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, Raport EEA 2012, nr 12.
 • De Ceuster G. I in., ASSESS Final Report, DG TREN, European Commission 2005, http://ec. europa.eu/transport/evaluations/doc/2005_ten_t_assess.pdf.
 • Dokument Roboczy Służb Komisji - Streszczenie oceny skutków towarzyszący Wnioskowi dotyczącemu Dyrektywy w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych, SWD(2013)6 końcowy.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz. U. UE L 140/16 z dnia 5.06. 2009 r.
 • Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniająca Dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz. U. L 275 z dnia 25.10.2003 r.
 • EU energy in figures, Statistical Pocketbook 2014, European Union, Brussels 2014.
 • Focusing on environmental pressures from long-distance transport, TERM 2014: transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe, Raport EEA 2014, no 7, Copenhagen 2014.
 • Grzelakowski A.S., Polityka transportowa UE na II dekadę XXI w. Kontynuacja strategii zrównoważonego rozwoju transportu, "Przegląd Komunikacyjny" 2010, nr 1-2.
 • IPCC Fifth Assessment Report: Climate Change 2013), https://www.ipcc.ch/publications_ and_data/publications_and_data_reports.shtml.
 • Kiel J., Maurer H., Fermi F., Fiorello D., Krail M., Future challenges for European transport policy - Assessment of the implications of future challenges for transport policy, Deliverable D3.1 of ASSIST (Assessing the social and economic impacts of past and future sustainable transport policy in Europe), Project co-funded by European Commission 7th RTD Programme, Fraunhofer-ISI, Karlsruhe 2013.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów: Logistyka transportu towarowego w Europie - klucz do zrównoważonej mobilności, KOM(2006) 336 wersja ostateczna, Bruksela, z dnia 28.06.2006 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Ekologiczny transport, KOM(2008) 433 wersja ostateczna, Bruksela, z dnia 8.07.2008 r.
 • Komunikat Komisji, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, z dnia 3.03.2010 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów: Plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r., KOM(2011) 109 wersja ostateczna, Bruksela, z dnia 8.03.2011 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów: Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, KOM(2013) 17 wersja ostateczna, Bruksela, z dnia 24.01.2013 r.
 • Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Program UE NER300, http://www.ner300.com/.
 • Rifkin J., Trzecia rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2012.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument "Łącząc Europę", zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, Dz. U. UE L 348 z dnia 20.12.2013 r.
 • Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Sprawozdanie na temat postępów w dziedzinie energii odnawialnej, KOM (2013) 175 końcowy, z dnia 27.03.2013 r.
 • The contribution of transport to air quality, TERM 2012: transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe, Raport EEA 2012, no. 10, Copenhagen 2012.
 • Trends and projections in Europe 2014, Tracking progress towards Europe's climate and energy targets for 2020, EEA Report No 6/2014, European Environment Agency, Luxemburg 2014.
 • Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), http://ec.europa.eu/clima/publications/ docs/factsheet_ets_pl.pdf.
 • Watson R., Future files. A brief history of the next 50 years, Nicholas Brealey Publishing, London 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.