PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 74 T.2 Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw | 221--229
Tytuł artykułu

Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie wstępnej płynności finansowej przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use the Cash Flow Statement in the Analysis of the Preliminary Financial Liquidity - Theoretical Background
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Postępujący proces globalizacji oraz rozwój gospodarki rynkowej zmusza przedsiębiorców do ciągłego doskonalenia swej polityki finansowe, w oparciu o bieżącą ocenę sytuacji finansowej firmy. Ocena ta jest możliwa dzięki przeprowadzeniu analizy finansowej, która jest jednym z ważniejszych narzędzi podejmowania decyzji i oceny efektów gospodarczych. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych jest możliwa dzięki zastosowaniu analizy wstępnej oraz analizy wskaźnikowej. Celem artykułu jest ukazanie użyteczności rachunku przepływu środków pieniężnych do prawidłowej oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa i wczesnego ostrzegania w razie wystąpienia zagrożenia. Metodologia badania - W artykule wykorzystano literaturę krajową z tego zakresu oraz akty prawne. Wykorzystano metodę analizy. Wynik - Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak za pomocą prawidłowo przeprowadzonej analizy wstępnej przepływów pieniężnych można zbadać stopień zaspokojenia potrzeb płatniczych oraz kontrolować poziom płynności i wypłacalności. Wskazano w nim także, że informacje płynące z rachunku przepływów pieniężnych powinny być zweryfikowane z wynikami uzyskanymi z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Oryginalność/wartość - Wskazanie metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w kontekście regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych rachunkowości oraz zasad wstępnej oceny przepływów pieniężnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - An advancing process of globalization and the development of a market economy forces companies to continuously improve their financial policy, based on the current evaluation of finan cial situation of the company. Evaluation the financial situation of the company is possible thanks to the financial analysis, which is one of the most important tools for decision-making and evaluation of economic effects. Analysis of company's financial condition on the basis of cash flow is possible through the use of the preliminary analysis and ratio analysis. The purpose of this article is to show the usefulness of the cash flow statement for the correct evaluation of the financial liquidity and early warning in the event there is a risk. Design/methodology/approach - The article uses a national literature in this field and acts. Method of analysis used. Findings - The article is an attempt to answer the question of how to use properly conducted preliminary analysis of cash flow can explore the degree of satisfaction of the needs in payment and control the level of liquidity and solvency. Indication that information from the cash flow statement should be verified with the results obtained from the balance sheet and profit and loss account. Originality/value - The indication in the article methodologies cash flow statement in the context of national legislation and international accounting standards and rules a preliminary assessment of cash flow. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bereźnicka J. (2008), Przepływy pieniężne według KSR i MSR- studium porównawcze. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A. (2009), Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A. (2006), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Gos W. (2011), Rachunek przepływów pieniężnych, Difin, Warszawa.
 • Gos W., Hońko S., Szczypa P. (2012), ABC sprawozdań finansowych: jak je czytać, interpretować i analizować, CeDeWu, Warszawa.
 • Karbownik L. (2010), Wykorzystanie analizy skupień w diagnozowaniu sytuacji finansowej spółek akcyjnych sektora budownictwa, "Folia Oeconomica", nr 236.
 • KSR nr 1 (2011), Krajowy Standard Rachunkowości nr 1, Rachunek przepływów pieniężnych, Dz.Urz. Ministra Finansów z 2011 r., nr 6, poz. 26 z późn. zm., p. 2.
 • Marecki K. (2001), Rachunkowość menadżerska w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Maślanka T.(2008), Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C. H. Beck, Warszawa.
 • MSR nr 7 (2008), Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7, Rachunek przepływów pieniężnych, w: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dn. 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Sałdyka P. (2013), Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce: techniki sporządzania, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2011), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Wędzki D. (2001), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skoczylas W. (1996), Analiza przepływów środków pieniężnych pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", nr 6.
 • Skoczylas W. (1997), Cash flow w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa (2005), red. H. Buk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Strojek M., Kumor I. (2009), Walory informacyjne rachunku przepływów pieniężnych w sprawozdawczości finansowej, w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 • Śnieżek E. (2002), Przewodnik po cash flow. Cz. 1. Metodologia i techniki sporządzania według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Śnieżek E. (2007), Rachunek przepływów pieniężnych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych - krytyczna ocena i propozycja modelu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych: ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Turyna J. (2008), MSR 7: Rachunek przepływów pieniężnych, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., nr 0, poz. 330 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403367

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.