PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 15 (1) Refleksje społeczno-gospodarcze | 89--102
Tytuł artykułu

Polityka Unii Europejskiej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Policy of Employment of Disabled Persons in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Unii Europejskiej nie istnieje jedna wspólna polityka dotycząca osób niepełnosprawnych. Każdy kraj wypracowuje własną strategię pomocy zgodnie z zasadą pomocniczości. Natomiast na poziomie unijnym podejmowane są inicjatywy zmierzające do wyrównywania różnic i ujednolicania stosowanych standardów. Komisja Europejska uzupełnia działania poszczególnych państw członkowskich przy pomocy różnego rodzaju instrumentów i programów zorientowanych na wzmacnianie współpracy z krajami członkowskimi. Poprzez te działania tym samym podnosi społeczną świadomość na temat problemów niepełnosprawności i wskazuje na ich istotną wagę podczas prac nad kształtowaniem polityki i prac legislacyjnych. Niniejszy artykuł opisuje politykę Unii Europejskiej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Omówiono najważniejsze akty prawne związane z tą tematyką. Dokumenty te, w formie dyrektyw, decyzji, rozporządzeń, deklaracji i zaleceń, stanowią ramy prawne dla integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Zaprezentowano także trzy zasadnicze kierunki europejskiej polityki aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz unijne inicjatywy na rzecz tej grupy osób. (abstrakt oryginalny)
EN
One common policy concerning the disabled persons does not exist in the European Union. Each country works out own support's strategy according to the subsidiarity principle. However, various initiatives are taken at the European level in order to cancel out differences and harmonize applied standards. The European Commission completes actions of the Member States by the means of different instruments and programmes which are directed to improve a cooperation with the Member States. As a result, thanks to these actions a social awareness of disability problems is growing and the importance of this issue is pointed to during work on creating the policy and the law. The article presents the policy of employment of disabled persons in the European Union. The main legislative acts connected with this issue were presented. These documents, in the form of directives, decisions, decrees, declarations and recommendations, exemplify the legislative frameworks for the integration process of the disabled persons on the labour market. The article described also three basic directions of the European policy in the area of the professional activisation of people with disabilities. The European Union's initiatives taken for the disabled group of peoplewere illustrated as well. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Chłoń-Domińczak A., Poznańska D., Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, Wyd. Międzynarodowej Organizacji Pracy, Budapeszt 2007.
 • [2] Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2000/78/EC w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla równego traktowania przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu, Dz. U. WE nr L 303, z 02.12.2000 r. Gałęziak J., Sprawni w pracy, Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2004.
 • [3] Garbat M., Europejskie systemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na przykładzie nowych państw członkowskich, [w:] Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 2005 Nr 3(3), Wydawnictwo KIG-R, Warszawa 2005.
 • [4] Garbat M., Europejskie systemy wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych, [w:] Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych, Materiały konferencyjne ZORON, Wyd. KIG-R, Warszawa 2008r.
 • [5] Garbat M., Polityka i instrumenty rynku pracy osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej, [w:] Pietrulewicz B., Paszkowicz M. (red.), Osoby z niepełnosprawnością we współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • [6] Garbat M., Przełamywanie barier osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu na przykładzie działań podejmowanych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, Materiały konferencyjne, Wyd. KIG-R, Warszawa 2005 r.
 • [7] Garbat M., Przełamywanie barier osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu na przykładzie działań podejmowanych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 2005 Nr 4(4), Wydawnictwo KIG-R, Warszawa 2005.
 • [8] Gocałek R., Nadzieja J., Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych, [w:] Kupczyk T. (red.), Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku, Wyd. Politechniki Wrocławskiej - Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wrocław 2006.
 • [9] Majewski T., Czy jest możliwa zbieżna europejska polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych?, "Praca i rehabilitacja niepełnosprawnych" 2006 nr 9/101.
 • [10] Majewski T., Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, [w:] Waszkowski H. (red.), Ułatwianie wchodzenia i powrotu osób niepełnosprawnych na rynek pracy, Wyd. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa 2006.
 • [11] Majewski T., Polski system rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych a regulacje prawne w Unii Europejskiej, [w:] Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Materiały konferencyjne, Wyd. KIG-R, Warszawa 2003.
 • [12] Majewski T., Systemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Wyd. KIG-R, Warszawa 2002.
 • [13] Michałowska G., Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • [14] Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2204/2002 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy publicznej przy zatrudnianiu, Dz. U. WE nr L 337/3, z 13.12.2002 r.
 • [15] Sobczak W., Osoba niepełnosprawna jako interesariusz społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] Równouprawnienie jako element społecznej odpowiedzialności biznesu, Materiały konferencyjne ZORON, Warszawa 2006.
 • [16] System aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, Materiały konferencyjne KIG-R, Warszawa 2004.
 • [17] Decyzja Rady Europy w sprawie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003. http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1877;jsessionid=D12D81869CEB9F394E91CE882DB318B7
 • [18] Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier KOM(2010) 636, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-unii-europejskiej/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403395

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.