PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 79 | 41--55
Tytuł artykułu

Wyzwania dla sektora biopaliw w świetle rozwijającej się biogospodarki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Challenges for Biofules Sector Under Growing Bioeceonomy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Biogospodarka zgodnie z definicją zawartą w komunikacie Komisji Europejskiej Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy obejmuje produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i powstających w procesie ich przetwarzania odpadów w produkty o wartości dodanej, takie jak żywność, pasze, bioprodukty i bioenergia [1]. Biogospodarka obejmuje wiele gałęzi przemysłu, w tym sektory rolno-żywnościowy, leśnictwa, przemysłu chemicznego, biotechnologicznego i energetycznego. Wyzwania związane z przyszłym ograniczeniem wydobycia paliw kopalnych oraz ograniczeniem emisji CO2 powodują coraz większe zainteresowanie nowymi odnawialnymi źródłami energii (OZE). W porównaniu z innymi formami pozyskiwania energii odnawialnej (np. energia wiatru, pływów czy kolektory solarne, ogniwa fotowoltaniczne) energia biopaliw może być magazynowana, a także może być stosunkowo łatwo wykorzystywana w istniejącej infrastrukturze transportowej. Stosowanie biokomponentów w paliwach jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju oraz pozytywnie wpływa na stan środowiska przez redukcję emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń. W ostatnim czasie aspekty ekologiczne związane z wykorzystaniem biopaliw są implementowane w prawodawstwie, co stymuluje rozwój tego rynku. Nie do pominięcia są również aspekty ekonomiczne, takie jak generowanie dodatkowych miejsc pracy przez sektor biopaliwowy czy poprawa bilansu pasz białkowych, które powstają w łańcuchu wytwarzania biopaliw. W opozycji do tych pozytywnych aspektów stawia się kwestie społeczne wynikające z wykorzystywania surowców żywnościowych do produkcji biopaliw, które obecnie stanowią większość. To powoduje dążenie do rozwoju biopaliw kolejnych generacji, przy produkcji których wykorzystuje się m.in. algi. Rozwój sektora biopaliw jest związany z licznymi wyzwaniami o charakterze regulacyjnym, ekonomicznym, technologicznym, środowiskowym i społeczno-demograficznym i niektóre z nich są przedstawione w tym artykule. Artykuł opisuje możliwości rozwoju sektora biopaliw przez analizę wielu aspektów otoczenia mających wpływ na branżę i pokazanie szans i zagrożeń, jakie to otoczenie generuje.(abstrakt oryginalny)
EN
Bioeconomy as defined in the Commission communication "Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for Europe" includes the production of renewable bio-resources and transforming those resources and emerging in the process of waste-to-value-added products, such as food, feed, bio-based and bioenergy [1]. Bioeconomy covers many industries, including agro-food, forestry, chemical, biotechnology and energy. The challenges of the future reduction of fossil fuel extraction and reduction of CO2 emissions, are increasingly interested in new renewable energy sources (RES). In comparison with other forms of renewable energy (eg. Wind, tidal and solar collectors, photovoltaic cells), biofuel energy can be stored, and can be relatively easily used in existing transport infrastructure. The use of bio fuels is an important element of sustainable development, and has a positive impact on the environment by reducing carbon dioxide emissions and other pollutants. Recently, the environmental aspects associated with the use of biofuels are implemented in legislation, which stimulates the growth of this market. Not to be missed are the economic aspects, such as generating additional jobs by the biofuel industry, and improving the balance of protein feed that arise in the chain of production of biofuels. In contrast to these positive aspects are placed social issues arising from the use of raw materials for the production of biofuels, which now constitute the majority. It will strive to develop the next-generation biofuel production, which is used, among others, algae. The development of the biofuel sector is associated with numerous challenges of regulatory, economic, technological, environmental and sociodemographic, and some of them are presented in this article. Article presents the possibility of development of biofuels sector, through the analysis of several environment aspects that affect the sector and show the opportunities and threats that this environment generates.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--55
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • ORLEN Południe S.A.
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów. Komisja Europejska, Bruksela 2012.
 • 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2013-2018 (DzU 2013.918).
 • 3. http://e-czytelnia.abrys.pl/czysta-energia/2011-5-548/biopaliwa-5952/kryteriazrownowazonego-rozwoju-w-odniesieniu-do-biopaliw-13048
 • 4. http://www.kib.pl/index.php/biopaliwa/29-kib/wiedza/149-koszty-produkcji-biopaliwpynnych
 • 5. Krzemieniewski M., Dębowski, Zieliński M.: Alga as an alternative for land-growing energy crops. Czysta Energia, 9(95), 2009, s. 25-27.
 • 6. Lewicki A., Janczak D., Czekała W.: Przegląd instalacji do przemysłowej produkcji alg na biomasę. Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna, 3, 2013, s. 1- 13.
 • 7. http://www.fapa.com.pl/gfx/cid/Agroekspres/570_24_09.pdf
 • 8. Jabłońska M.M.: Ocena wpływu wdrożenia koncepcji ILUC na rozwój przemysłu biopaliw. Nafta-Gaz, nr 4, 2014, s. 243-255.
 • 9. Wniosek w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM(2012)595).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.