PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (1) | 141--155
Tytuł artykułu

Participation of the Polish Army in the United Nations Mission in the Region of the Golan Heights - United Nations Disengagement Observer Force

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Udział Wojska Polskiego w misji ONZ na Wzgórzach Golan - United Nations Disengagement Observer Force
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents the issue of participation of the Polish Army in foreign UNDOF missions (United Nations Disengagement Observer Force), the history of its participation and changes in the nature of the mission. The first part of the article presents the legal basis for peacekeeping missions under the auspices of the United Nations, the concept of using the UN peacekeeping forces as one of the measures to the peaceful resolution of conflicts. It discusses the types of operations carried out by the United Nations, namely: first generation of peacekeeping operations, second generation of peacekeeping operations and peace enforcement operations. The operations of the first and second generation function in accordance with the agreement of the parties, impartiality, failing to use force, except in self-defense. In peace enforcement operations the mandate allows for derogations from the rules. The paper discusses the major Israeli-Arab conflicts, which have become a contribution to the UN intervention in the Middle East. Then, it describes the first peacekeeping operation in the Sinai Peninsula, which was participated in by the Polish Army as a unified national contingent (1973-1979), entrusted with certain tasks in the framework of the United Nations forces. The mission was named UNEF II (United Nations Emergency Force II). This contingent was responsible for securing logistics: medical supply, supply of drinking water and food, and mine clearing. The second peacekeeping operation, participated in by the Poles, was the mission on the Golan Heights - UNDOF. This operation, like the mission in Egypt (UNEF II), was a result of the Arab-Israeli war in 1973. The presence of peacekeeping forces became possible after the agreements made in May 1974 in Geneva, between Syria and Israel. The task of the peacekeeping forces was to supervise a truce between the conflicting parties. This mission was the longest-lasting mission of the Polish Army (1974-2009). (original abstract)
W artykule przedstawiono problematykę udziału Wojska Polskiego w misji zagranicznej UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force), historię jego udziału oraz zmiany w charakterze misji. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawy prawne prowadzenia misji pokojowych pod auspicjami ONZ, koncepcję użycia sił pokojowych ONZ jako jednego ze środków służących pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów. Omówiono typy operacji prowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a mianowicie: Operacje Pierwszej Generacji, Operacje Drugiej Generacji i Operacje Wymuszania Pokoju. Operacje pierwszej i drugiej generacji funkcjonują zgodnie z zasadami zgody stron, bezstronności, nieużycia siły z wyjątkiem samoobrony. W Operacjach Wymuszenia Pokoju mandat dopuszcza możliwość odstępstwa od tych zasad. W opracowaniu omówiono ważniejsze konflikty izraelsko-arabskie, które stały się przyczynkiem do interwencji ONZ na Bliskim Wschodzie. Następnie opisano pierwszą operację pokojowa na półwyspie Synaj, w której Wojsko Polskie wzięło udział jako jednolity narodowy kontyngent (1973-1979), któremu powierzono określone zadania w ramach sił Narodów Zjednoczonych. Misja otrzymała nazwę UNEF II (United Nations Emergency Force II). Kontyngent ten odpowiedzialny był za zabezpieczenie logistyczne: medyczne, dostawa wody pitnej i żywności, oraz rozminowywanie terenu. Drugą operacją pokojową, w której wzięli udział Polacy, była misja na Wzgórzach Golan - UNDOF. Operacja ta, podobnie jak misja w Egipcie (UNEF II), była wynikiem wojny arabsko-izraelskiej w 1973 r.. Obecność sił pokojowych stała się możliwa po porozumieniach zawartych w maju 1974 r. w Genewie, pomiędzy Syrią a Izraelem. Zadaniem sił pokojowych było nadzorowanie rozejmu między zwaśnionymi stronami. Misja ta była najdłużej trwającą misją Wojska Polskiego (1974-2009).(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
141--155
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Baran M., Zabezpieczenie logistyczne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji pokojowej (na przykładzie KFOR), praca studyjna - maszynopis [mps], AON, Warszawa 2003.
 • Baranowski A., Bliski Wschód doświadczenia i wnioski cz. II Syria, "Przegląd Wojsk Lądowych", 1976, Warszawa, nr 1.
 • Bąk T., Misje stabilizacyjne i operacje pokojowe metodą rozwiązywania konfliktów militarnych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1 (163) 2012.
 • Bezpieczeństwo Świat-Europa Polska, red. J. Kaczmarek, Alta, Wrocław, 1998.
 • Biziewski J., Kubiak K., Yom Kippur, Altair, Warszawa 1995.
 • Budziński J., W błękitnym hełmie na Synaju i pod Hermonem, MON, Warszawa 1976.
 • Ciechanowski G., Misje pokojowe ONZ na bliskim wschodzie w okresie zimnej wojny, Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka 2 (XI) 2013.
 • Ciechański J., Wyciechowska I., Teoria pokoju a Organizacja Narodów Zjednoczonych, Sprawy Międzynarodowe, Akademia Dyplomatyczna, nr 6, Warszawa 1990.
 • Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, wyd. II, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Gągor F., Paszkowski K., Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP, Toruń 1999.
 • Hudyma P., Udział wojsk polskich w misjach zagranicznych o charakterze pokojowym i stabilizacyjnym, w latach 1953-2008, praca doktorska - mps, Poznań 2011.
 • Jóźwiak A., Marcinkowski Cz., Wybrane problemy współczesnych operacji pokojowych, AON, Warszawa 2002.
 • Kamola J., Polski Kontyngent Wojskowy na Wzgórzach Golan, "Przegląd Wojsk Lądowych", Warszawa, 2003, nr 11.
 • Kinloch-Pichat S., International Peacekeeping, Disarmament and International Force: A Circular Proposition, (Peacekeeping: evolution or extinction?). Disarmament Forum 2000, nr 3.
 • Konieczny S., Bliski Wschód doświadczenia i wnioski. Przygotowania do pokojowej misji, "Przegląd Wojsk Lądowych", Warszawa, 1980, nr 12.
 • Kozaczuk M., Misje pokojowe wojska polskiego 1953-1978, Warszawa 1978.
 • Kozerawski D., Polskie Kontyngenty wojskowe w operacjach pokojowych (1973-1999), "Przegląd Historyczno Wojskowy", Warszawa, 2005.
 • Królikowski J., Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990 t. t. II I-M, IV: S-Z, Toruń 2010.
 • Limanowski J.T., Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych, AON, Warszawa 2011.
 • Łoś-Nowak T., Organizacje w stosunkach międzynarodowych, Wrocław 1997.
 • Łukaszuk L.,Skowroński A., Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa, AON, Warszawa 1999.
 • Marcinkowski Cz., Istota i ewolucja misji pokojowych ONZ, "Przegląd Historyczno-Wojskowy", nr 5 (238)/2011.
 • Malendowski W., Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz, Atla 2, Wrocław 2004.
 • Międzynarodowa solidarność. Operacje pokojowe ONZ, NATO i UE, red. J. Dobrowolska-Polak, "IZ Policy Papers" nr 3 (I)/2009.
 • Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronnej RP, red. F. Gągor, Adam Marszalek, Warszawa 1998.
 • Międzynarodowe prawo pokoju i bezpieczeństwa, red. L. Łukaszuk, AON, Warszawa 1999.
 • Mulicki T., Operacje pokojowe ONZ na Bliskim Wschodzie, "Sprawy Międzynarodowe", 1975, nr 4.
 • Nadolski Ł.M., Wojna Yom Kippur 1973, AJ - Press, Gdańsk 2008.
 • Popiuk-Rysińska I., Ewolucja operacji pokojowych Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Stosunki Międzynarodowe nr 1 (t. 27)/2003.
 • Rezolucja RB ONZ nr 50/1948 r.
 • Rezolucja ONZ nr 338 z dnia 22 października i 339 z 23 października 1973 r.
 • Rezolucja ONZ nr 340 z dnia 25 października 1973 r.
 • Rezolucji S/RES/350 Rady Bezpieczeństwa z 31 maja 1974 r.
 • Rydzykowski J., Słownik ONZ, Wiedza Powszechna, Warszawa 2000.
 • Segev S., A Red Sheet: the Six Day War. 1967.
 • Skowroński A, Siły pokojowe i operacje utrzymania pokoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, AON, Warszawa 1997.
 • Stępniewska-Holzer B., Holzer J,, Egipt. Stulecie przemian. Warszawa, Dialog, 2006.
 • Sroka J., Polskie jednostki logistyczne w siłach utrzymania pokoju na Bliskim Wschodzie w latach 1973-1992, "Myśl Wojskowa", Warszawa, 2005, nr 4.
 • The Blue Helmets, A Review of United Nations Peace-keeping, New York 1996.
 • Zapałowski L., Operacje pokojowe ONZ, KAW, Kraków 1989.
 • Żemła E., Olczyk E., Rząd rezygnuje z misji wojskowych, Rzeczpospolita 04-02-2009 r.
 • http://www.refworld.org/pdfid/492e81ba2.pdf.
 • http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/undof/documents/40_anniversary_coffee_table_book_WS.pdf.
 • http://skmponz.szczecin.pl/pkw-undof/.
 • http://skmponz.pl/misje-pokojowe-polakow-1953-2010/
 • http://www.chabad.org/holidays/JewishNewYear/template_cdo/aid/671893/jewish/When-is-Yom-Kippur-in-2013-2014-2015-2016-and-2017.htm.
 • http://www.un.org/en/sc/members/.
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/fedain;3900170.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403751

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.