PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (1) | 157--174
Tytuł artykułu

Konsekwencje definiowania myśli politycznej dla kwestionariusza badań politologicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consequences of Defining Political Thought for Questionnaire of the Political Science Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono konsekwencje zmodernizowania definicji myśli politycznej dla kwestionariusza badań politologicznych. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. myśl polityczna była definiowana jako refleksja o polityce, natomiast rozwój tożsamości naukowej politologii wymusił używanie w procesie definiowania kategorii rzeczywistość polityczna, czyli powiązanie pojęcia "myśl polityczna" z określeniami polityczność i polityzacja. Z dokonanej analizy wynika, że zasadnicze zmiany w definiowaniu myśli politycznej, jakie dokonały się w pierwszej dekadzie XXI w., generują potrzebę wyznaczania nowych zadań badawczych dla politologów - badaczy myśli politycznej. Nowe wyzwania (powinności) pojawiły się dla politologów w odniesieniu do trzech potrzeb poznawczych. Są to: 1) badanie poglądów podmiotów politycznych na polityczność i politykę; 2) rozszerzenie bazy źródłowej o ślady myśli politycznej; 3) dokonanie standaryzacji badań politologicznych realizowanych w tej subdyscyplinie. W artykule wskazano na dwa typy źródeł w badaniach politologicznych myśli politycznej - świadectwa i ślady myśli politycznej - oraz zaproponowano trzy, połączone ze sobą kwestionariusze badawcze - uniwersalny, historyczny i specjalny. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication discusses the consequences of modernizing the definition of political thought for questionnaire of the political science research. In the eighties and nineties of the twentieth century political thought was defined as a reflection of politics, while the development the identity of political science has forced the use of the category of political reality in the process of defining. There was a link between the concept of political thought with the terms politicality and politicization. The analysis made in the article shows that fundamental changes in the definition of political thought, which took place in the first decade of the twenty-first century, generating the need for the appointment of new research tasks for political scientists - researchers of political thought. New challenges (duties) appeared for political scientists for three cognitive needs. These are: 1) studying the views of political subjects on the politicality and policy; 2) broadening the base of sources of traces of political thought; 3) the standardization of political science research carried out in the sub-discipline. The article pointed out the two types of sources in the study of political thought - the evidences and signs of political thought and proposes three research questionnaires, joined together: universal, historical and special. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
157--174
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
 • Czajowski A., Polityczność działań społecznych, [w:] Polityka i polityczność: Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2012.
 • Czarnota A., Problemy syntezy polskiej myśli politycznej - rozważania wstępne, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 7: Państwo w polskiej myśli politycznej, red. W. Wrzesiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988.
 • Drałus D., Esencjalizm w koncepcji polityczności Carla Schmitta, [w:] Polityka i polityczność: Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2012.
 • Dunbar R., Kłopoty z nauką, Gdańsk-Warszawa 1996.
 • Goćkowski J., Uczony i polityk: zbieżność i rozbieżność interesów oraz aspiracji, "Nauka" 2006/4.
 • Heywood A., Klucz do politologii: Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, Warszawa 2008.
 • Ingarden R., Czego nie wiemy o wartościach, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 3, Warszawa 1970.
 • Jachymek J., Paruch W., Wstęp, [w:] Więcej niż niepodległość: Polska myśl polityczna 1918-1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001.
 • Jajecznik K., Myśl polityczna - próba standaryzacji badań, "Rocznik Nauk Politycznych" 2006/9.
 • Jałowiecki S., Struktura systemu wartości: studium zróżnicowań międzygeneracyjnych, Warszawa-Wrocław 1978.
 • Jaskólski M., Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych, Warszawa-Kraków 1985.
 • Klementewicz T., Politologia tradycyjna a politologia teoretyczna w poszukiwaniu modelu metodologicznego nauki o polityce, "Studia Polityczne" 1992/1.
 • Klementewicz T., Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Warszawa 1991.
 • Kołodziej J.H., Wartości polityczne - problem badawczy dla politologa, [w:] Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Kraków 2013.
 • Krauz-Mozer B., Szostak W., Teoria polityki: podstawy metodologiczne politologii empirycznej, Kraków 1993.
 • Krauz-Mozer B., Ścigaj P., Sklep z podróbkami? Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, [w:] Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Kraków 2013.
 • Lewandowski J., Imperializm słabości: Kształtowanie się koncepcji polityki wschodniej piłsudczyków 1921-1926, Warszawa 1967.
 • Łuczak A., Społeczeństwo i państwo w myśli politycznej ruchu ludowego, Warszawa 1982.
 • Najder Z., Wartości i oceny, Warszawa 1971.
 • Nowak S., Postawy, wartości i aspiracje społeczeństwa polskiego: przesłanki do prognozy na tle przemian dotychczasowych, [w:] Społeczeństwo polskie czasu kryzysu, red. S. Nowak, Warszawa 1984.
 • Nowakowski Z., Bezpieczeństwo państwa w koncepcjach programowych partii parlamentarnych w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2009.
 • Paruch W., Kategorie ekonomiczne a zakres pojęcia "myśl polityczna" - refleksje metodologiczne, [w:] Idee - Państwo - Ludowcy: Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, red. E. Maj, S. Michałowski, A. Wójcik, Lublin 2009.
 • Paruch W., Między wyobrażeniami a działaniami: Wybrane aspekty przedmiotowe badań politologicznych nad myślą polityczną, "Polityka i Społeczeństwo" 2004/1.
 • Paruch W., Myśl polityczna - refleksje metodologiczne o pojęciu, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K: Politologia" 1999/6.
 • Paruch W., Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1916-1939, Lublin 2005.
 • Paruch W., Myśl polityczna we współczesnej polskiej politologii: modernizacja przedmiotu, strategii i metody badań, [w:] Politologia w Polsce: Stan i perspektywy, red. M. Cichosz, K. Zamorska, Wrocław 2006.
 • Pietraś Z.J., Politologia ideologiczna, behawioralna czy postmodernistyczna, [w:] Politologia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. E. Olszewski, Lublin 1997.
 • Pietraś Z.J., Teoria decyzji politycznych, Lublin 1990.
 • Rittel S., Zjawiska polityczne w ujęciu systemowym, "Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Nauki Ekonomiczne" 1989/2.
 • Rubisz L., Neutralność jako kryterium naukowości politologii, [w:] Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Kraków 2013.
 • Ryszka F., [rec. Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 1: Polska i jej sąsiedzi, red. H. Zieliński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975], "Odra" 1976/5.
 • Skarzyński R., Historia myśli politycznej w ujęciu politologicznym: zarys koncepcji, "Studia Polityczne" 1992/1.
 • Skarzyński R., Intelektualiści a ideologia: myśl polityczna jako przedmiot badań politologa, "Studia Nauk Politycznych" 1990/4-5.
 • Skarzyński R., Monizm i pluralizm w rozwoju dyscypliny nauki: politologia i pseudopolitologia, [w:] Przedmiot poznania politologii: Podstawy dyscypliny nauki, red. R. Skarzyński, Białystok 2014.
 • Skarzyński R., Podstawowy dylemat politologii I (2010), [w:] Przedmiot poznania politologii: Podstawy dyscypliny nauki, red. R. Skarzyński, Białystok 2014.
 • Skarzyński R., Podstawowy dylemat politologii: Dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Białystok 2012.
 • Skarzyński R., Przedmiot poznania politologii, [w:] Przedmiot poznania politologii: Podstawy dyscypliny nauki, red. R. Skarzyński, Białystok 2014.
 • Skarzyński R., Wróg i sojusznik: studium struktury myśli politycznej, "Studia Nauk Politycznych" 1990/1-3.
 • Sobolewski M., Niektóre problemy teorii i metodologii historii doktryn politycznych, "Historyka" 1976/6.
 • Sokół W., Funkcje partii politycznych, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne: Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2003.
 • Strzednicki J., Logika i jej rola wobec myślenia, [w:] Logiczne podstawy rozumowań, cz. 2, red. L. Kostro, J. Przybyłowski, Gdańsk 1997.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcie socjologii, Warszawa 1970.
 • Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię: tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996.
 • Uliński T., Opis i wyjaśnianie: zarys problematyki, [w:] Elementy teorii polityki, red. K. Opałek, Warszawa 1989.
 • Zieliński H., O potrzebie i trudnościach badania dziejów polskiej myśli politycznej, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 1: Polska i jej sąsiedzi, red. H. Zieliński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
 • Zybertowicz A., Kategorie do badania polskiej myśli politycznej. (Rozważania wstępne), [w:] Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, t. 2: Polska myśl polityczna w dzielnicy pruskiej w XIX wieku, red. S. Kalembka, Toruń 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.