PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 252--262
Tytuł artykułu

Zarządzanie systemem CSR w przedsiębiorstwie branży mięsnej reakcją na nowe trendy w zachowaniach konsumentów

Warianty tytułu
CSR System Management at an Enterprise of the Meat Branch as a Reaction to New Trends in Consumers' Behaviours
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania, które ma charakter studium przypadku, jest ukazanie zakresu społecznej odpowiedzialności realizowanej w przedsiębiorstwie, w odniesieniu do pracowników, lokalnej społeczności i środowiska naturalnego oraz zaprezentowanie efektów, będących konsekwencją stosowania Corporate Social Responsibility - CSR. Uzyskanie danych empirycznych możliwe było dzięki zastosowaniu techniki wywiadu bezpośredniego. Jako narzędziem badawczym posłużono się kwestionariuszem ankiety. Interpretacji wyników badań dokonano wykorzystując metodę indukcyjno-dedukcyjną. Z przeprowadzonych badań wynika, że Spółka wykazała się bardzo racjonalnym zarządzaniem w odniesieniu do pracowników, społeczności gminy, jak również mieszkańców województwa, a także środowiska naturalnego. Do osiągniętych efektów należy: obniżenie kosztów, wzrost przychodów, wzrost zysku netto, lojalność pracowników, dobre relacje z partnerami rynkowymi i podmiotami z otoczenia, rozpoznawalna marka zarówno produktów jak i firmy, a ponadto wpływ na rozwój ekokonsumpcji. Analizowana jednostka jest przykładem do naśladowania dla innych przedsiębiorstw, zwłaszcza przemysłu rolno-spożywczego. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the elaboration, which is of the case study nature, is to show the scope of social responsibility implemented at an enterprise, in relation to the employees, the local community, and the natural environment as well as to present the effects being a consequence of the application of corporate social responsibility, CSR. Obtainment of empirical data was possible owing to the application of the method of face-to-face interview. As a research tool there was used a survey questionnaire. Interpretation of the research findings was made using the inferential and deductive method. The carried out surveys show that the company demonstrated a very rational management as related to the employees, the municipality community, inhabitants of the province as well as to the natural environment. The achieved effects include cost reduction, revenue increase, net profit increase, employees' loyalty, good relationships with market partners and entities from the milieu, the recognisable brand both of products and the firm and, additionally, impact on development of ecoconsumption. The analysed entity is an example to be imitated for other enterprises, especially from the agri-food industry. The article is case study. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
252--262
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Czubała A. (2010), Społeczna odpowiedzialność jako podstawa działań marketingowych przedsiębiorstw, (w:) Figiel Sz. (red.) Marketing w realiach współczesnego rynku, PWE,Warszawa.
 • Danielak W. (2013), Zmiany w sferze konsumpcji w wybranych krajach europejskich a kryzys gospodarczy, "Problemy Zarządzania", Vol. 11, nr 1(40), t. 1.
 • Datko M. (2003), Sponsoring. Strategia, promocja, komunikacja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań.
 • Grabowski M. (2005), Sponsorowanie przez prowadzących działalność związaną z produktami objętymi zakazem reklamy, "Studia Prawnicze", Zeszyt 1, Wydawnictwo INP PAN, Warszawa.
 • Hildebrand D., Sen S., Bhattacharya C.B. (2011), Corporate Social Responsibility. A Corporate Marketing Perspective, "European Journal of Marketing", No. 9-10.
 • Kieżel E. (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kozłowski W. (2009), Rozwój marketing w świetle społecznych postaw konkurentów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 558, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 41.
 • Krzemień E. (2003), Zintegrowane zarządzanie. Aspekty towaroznawcze, jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Latko M. (2010), Realizacja wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 595, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 55.
 • Łukasiński W., Sołtysik M. (2012), Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji, "Handel Wewnętrzny", marzec-kwiecień.
 • Mirońska D. (2012), Komunikacja działań CSR przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik.
 • Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialność przedsiębiorstw (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2011) 681 wersja ostateczna, Bruksela.
 • Porter M., Kramer T. (2011), Creating Shared Value, "Harvard Business Review", January.
 • Rak B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Rudawska E. (2007), Rola i techniki marketingu relacji z klientami instytucjonalnymi (w:) Mitręga M. (red.), Marketing relacji na rynku business to business, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy (2006), Materiały Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luksemburg.
 • Ustawa (2006) o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006 r., (Dz.U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225).
 • Ustawa (1992) o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15.02.1992 r., (Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z póź. zm.).
 • Ustawa (2004) o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej z dn. 2.07.2004 r., (Dz.U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807).
 • Żemigoła M. (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.