PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2, CD 1 | 89--98
Tytuł artykułu

Koncepcja wykorzystania podejścia agentowego do modelowania systemów logistyki serwisowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Logistyka serwisowa rozumiana jest jako zespół działań na każdym etapie procesu zapewnienia części zamiennych i ekip naprawczych. Obejmuje planowa nie, zaopatrzenie, a także zarządzanie transportem, magazynowaniem, zwrotami oraz naprawami wraz z ich obsługą gwarancyjną. Często dotyczy systemów złożonych i rozproszonych. Celem logistyki serwisowej jest minimalizacja opóźnienia logistycznego, które wpł ywa w znaczący sposób na gotowość operacyjną systemu, a tym samym minimalizacja kosztów wynikających z przestojów. Logistyka serwisowa ma też duży wpływ na sposób postrzegania firmy przez klienta. W artykule przedstawiono ogólną koncepcję systemu wieloagentowego modelującego system logistyki serwisowej w branży samochodowej, którego celem jest wspomaganie przedsiębiorstwa w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania serwisu przy ograniczeniu kosztów i min imalizacji czasu. Zastosowanie podejścia agentowego w przypadku dużych przedsiębiorstw, działających na rozległym obszarze, korzystających z wielu dostawców, firm transportowych i ekip serwisowych ma na celu dekompozycję złożonego problemu na zagadnienia prostsze, które mogą być szybciej i z większą dokładnością oraz trafnością rozwiązane, a poprzez odpowiednią współpracę autonomicznych jednostek optymalnie zrealizowane. System wieloagentowy charakteryzuje się bowiem rozproszeniem, wykorzystywaniem niepełn ej informacji, decentralizacją i inteligentnym współdziałaniem wielu niezależnych jednostek. Systemy agentowe są wydajne (możliwość asynchronicznego, niezależnego działania), niezawodne (awaria jednego agenta nie powoduje awarii całego systemu), elastyczne (możliwa adaptacja systemu do większych rozmiarów poprzez dodanie nowych agentów bez konieczności oddziaływania na już istniejących) oraz posiadają zdolność reagowania na zmiany zaistniałe w środowisku. W opracowaniu przedstawiono model agenta pojedyncze go, agenta - holona i środowiska, zaproponowano ogólny schemat systemu wieloagentowego do modelowania logistyki serwisowej z podziałem na moduły agentów nadrzędnych, specjalnych i wykonawczych, a także przedstawiono podstawowe zadania jednostek wchodzących w skład poszczególnych grup. Na przykładzie agenta transportowego dokonano dokładniejszej charakterystyki celów, wiedzy, zadań i stanów agenta, środowiska w którym funkcjonuje, możliwości współdziałania z innymi agentami oraz mechanizmów tej współpracy.(abstrakt oryginalny)
EN
Repair logistics is understood as activities at each stage of the process of providing spare parts and repair crews. It inclu des planning, supply, management of transport, warehousing and repairs with their warranty service. It often applies to complex and distributed systems. The purpose of the repair logistics is to minimize logistical delays, which affect in a significant way the operational availability of the system, thereby minimizing the costs of downtime. Repair logistics has also a large impact on the way the company is perceived by the customer. The paper gives a general idea of the multi - agent system for modeling the system of repair logistics in the automotive industry, the aim of which is to assist companies in ensuring the continuity in the fu nctioning of the service while reducing costs and minimizing time. The purpose of the use of the agent - based approach is to decompose one complex problem into many simpler problems that can be faster, with greater precision and accuracy solved, and through appropriate cooperation of autonomous units realized optimally. Agent - based systems are efficient (asynchronous independent operation), reliable (failure of one agent does not cause failure of the entire system), flexible (can adapt the system to a larger size by adding new agents without impact on existing) and have an ability to respond to changes occurring in the environment. The paper presents a model of a single agent , agent - holon and the agent's environment. It also shows a general scheme of the mult i - agent system for modeling repair logistics, in which modules of principal , special and executive agents are distinguished. Basic tasks of the units of the mentioned groups as well as more detailed characterization of transport agent regarding the knowled ge, actions and states of the agent , the environment in which it operates , the interoperability with other agents and mechanisms of this cooperation are proposed. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
89--98
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Bădică C., Ganzha M., Paprzycki M., Developing a Model Agent-based E-commerce System, [w]: Jie Lu et. al. (eds.) E-Service Intelligence - Methodologies, Technologies and Applications, Spriner, Berlin,
 • Bielecka E., Systemy Informacji Geograficznej - teoria i zastosowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2006.
 • Cetnarowicz K., Problemy projektowania i realizacji systemów wieloagentowych, AGH Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Seria Rozprawy Monograficzne, Kraków, 1999.
 • Ferber J., Reactive distributed artificial intelligence, [w]: O'Hare G.M.P., Jenings N.R (eds.), Foundation of Distributed Artificial Intelligence, John Wiley, 1996.
 • Gutknecht O., Ferber J., MadKit: Organizimg heterogeneity with groups in a platform for multiple multi-agent systems, Tech. Rep. 97188, LIRMM, Francja, 1997.
 • Koźlak J., Pisarski S., Żabińska M., Rozwiązywanie problemów transportowych wykorzystujące metody identyfikacji wzorców sytuacyjnych, "Automatyka" 2011, tom 15, Zeszyt 2.
 • 2007.Koźlak J., Żabińska M., Rozwiązywanie problemów transportowych za pomocą agentów, "Automatyka" 2009, tom 13, Zeszyt 1.
 • Luck M., Ashri R., d'Inverno M., Agent-Based Software Development, Artech House, 2004.
 • Łebkowski P., Koncepcja rozproszonego ESM jako narzędzia modułowej technologii montażu i demontażu, Technologia i Automatyzacja Montażu, 2002 (4).
 • McArthur SDJ, Davidson EM, Catterson VM, Dimeas AL, Hatziargyriou ND, Ponci F, et al. Multi-agent systems for power engineering applications - Part I: concepts, approaches, and technical challenges. IEEE Trans Power Syst. 2007; 22(4).
 • Nawarecki E., Koźlak J., Agentowy model systemu logistycznego, "Automatyka" 2009, tom 13, Zeszyt 2.
 • Polska Izba Motoryzacyjna, Ford wybiega w przyszłość- case study logistyki części zamiennych przy wykorzystaniu platformy AX4, firmy AXIT, http://pim.pl/ford-wybiega-w-przyszlosc-case-study-logistyki-czesci-zamiennych-przy-wykorzystaniu-platformy-ax4-firmy-axit/ (dostęp na dzień 15.11.2014).
 • Rosa, M. A., Leite da Silva, A., Miranda, V., Multi-Agent Systems Applied to Reliability Assessment of Power Systems, "International Journal of Electrical Power & Energy Systems" 2012, vol.42, p.367-374.
 • Smith R., The contract net protocol: high-level communication and control in a distributed problem solver, IEEE Transactions on Computer, 1980.
 • Swaminathan J., Smith S., Sadeh N., Modeling supply chain Dynamics: A multiagent approach, "Decision Sciences", 29(3), 1998.
 • Wooldridge M., An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley & Sons Ltd., 2009.
 • http://www.anylogic.com/features - dostęp na dzień 15.11.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.