PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (2) | 133--153
Tytuł artykułu

Myśl polityczna Legionu Młodych - akademickiego związku pracy dla państwa. Wprowadzenie do tematu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Political Thought of Legion of the Young - 'Work for the State' Academic Association. Introduction to the Topic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Legion Młodych (LM) był młodzieżową organizacją piłsudczykowską powstałą w 1930 r. Dotychczas nie doczekał się monografii, co czyni badania naukowe pionierskimi. Nieznana pozostaje nie tylko historia związku, ale i jego oryginalna, a zarazem kontrowersyjna myśl polityczna. Młodolegioniści, począwszy od pierwszej deklaracji ideowej z 1930 r., na piedestale postawili "ideę państwową" i państwo, któremu podporządkowali pozostałe elementy porządku społecznego. Rozwój myśli zależał przy tym od komendanta głównego i składu osobowego Komendy Głównej. W latach 1930-1932 przeważały hasła umiarkowane sprowadzające się do kontynuacji i rozwinięcia idei legionowej Józefa Piłsudskiego. Wraz ze wzrostem wpływów grupy Henryka Dembińskiego z Wilna poglądy polityczne LM ulegały radykalizacji, co znalazło odzwierciedlenie w drugiej deklaracji ideowej z 1932 r. Przyjęte na II Kongresie założenia ponownie czyniły myślą przewodnią państwo, ale młodolegioniści głosili także postulat zorganizowania narodu według hierarchii i dyscypliny, budowy państwa pracą i bronienia krwią, tworzenia elity, którą miał stanowić żołnierz i człowiek pracy. Największymi wartościami stać się miały krew i trud. Myśl państwowa miała zostać zespolona z polskim światem pracy w celu przebudowy gospodarczej, społecznej i politycznej. Realizując założenia ideowe ojca-kreatora Adama Skwarczyńskiego, myślano także o symbiozie marksizmu z syndykalizmem, której amalgamat stałby się fundamentem państwa uspołecznionego. Domagano się ponadto likwidacji ustroju parlamentarnego opierającego się na fikcjach teoretycznych i przekształcenia psychiki społeczeństwa w myśl nowej etyki pracy. W polityce zagranicznej celem miały być zorganizowanie współżycia i współpracy narodów na obszarze międzymorza bałtycko-czarnomorskiego oraz rozbudowa marynarki wojennej i floty handlowej. W następnej fazie rozwoju myśl polityczna się radykalizowała w zakresie zagadnień gospodarczych. Młodolegioniści żądali m.in. wprowadzenia gospodarki trójdzielnej (indywidualnej, uspołecznionej, państwowej), zakazu napływu kapitałów obcych, ingerencji państwa w obroty handlowe z zagranicą, zniesienia tajemnicy gospodarczej, czy też przebudowy ustroju rolnego. Oficjalnie jednak LM popierał działania rządowe. Kolejnym ważnym dokumentem, który ma istotne znaczenie dla analizy myśli politycznej LM, była trzecia deklaracja ideowa z 1935 r., w której złagodzeniu uległy postanowienia poprzedniej. Zniknęły m.in. zapisy o całkowitym upaństwowieniu gospodarki i przeciwstawieniu się instytucji Kościoła katolickiego na rzecz częściowego upaństwowienia i dążenia do zapewnienia każdemu obywatelowi jak najdalej posuniętej wolności sumienia i tolerancji. Legionowi Młodych nie udało się zrealizować deklarowanych założeń ideowych w praktyce, ale jego myśl polityczna miała wpływ na założenia deklaracji ideowo-politycznej Obozu Zjednoczenia Narodowego, co pozwala na konstatację, że - wbrew krytycznym ocenom - nie była ona bezwartościową paplaniną akademików. (abstrakt oryginalny)
EN
Legion of the Young (LY) was the youth organization founded in 1930 by the followers of Pilsudski. So far it has not seen the monograph written, which makes the research a pioneering one. Not only is the history of this association obscure, but also its original, yet controversial political thought. Starting from the first ideological declaration of 1930, Young Legionaries put on a pedestal "the idea of the State", subjecting the remaining elements of the social order to the State. The development of this thought was contingent upon the Chief Commander and the composition of the Headquarters. In the years 1930-1932 moderate slogans prevailed, resolving into the continuation and development of the Józef Pilsudski's idea of the legion. Along with the rise of the influence of Henry Dembiński from Vilnius, the political ideas of LY underwent radicalization, which was reflected in the second ideological declaration of 1932. Assumptions adopted at the Second Congress made the State the keynote issue again, but Young Legionaries also preached the demand to organize a nation according to the hierarchy and discipline, building the State by hard work and defending it with blood, the creation of the elite which was to be formed of the soldiers and the working men. The blood and toil were to become the highest values. The idea of the State was to be united with the Polish world of work in order to reconstruct the economic, social and political order. Putting into practice the ideological assumptions of their father-creator Adam Skwarczyński, they also thought about the symbiotic relationship between Marxism and syndicalism, the amalgam of which would become the foundation of the socialized state. Furthermore, they called for the liquidation of a parliamentary system based on theoretical fictions and transformation of the psyche of society under the new work ethic. In the foreign policy the objective was to organize the coexistence and cooperation of nations in the Baltic-Black Sea Intermarium and the expansion of naval and merchant fleets. The next phase of the development of political thought which concerned economic issues was also becoming more radical. Young Legionaries demanded, among others, introduction of tripartite economy (individual, socialized, state), the ban on foreign capital inflow, the interference of state into foreign trade, the abolition of trade secrets and the reconstruction of the agricultural system. Officially, however, the LY supported government actions. Another important document, which is essential for the analysis of LY political thought, was the third ideological declaration of 1935 which mitigated the provisions of the previous one. For example, there disappeared the entries concerning total nationalization of the economy and opposition to the institution of the Catholic Church, in favor of a partial nationalization and the pursuance to provide every citizen with as far-reaching freedom of conscience and tolerance as possible. Legion of the Young failed to put the declared ideological assumptions into practice, but its political thought influenced the foundations of ideological and political declaration of Camp of National Unity, which allows the assertion that, contrary to critical evaluation, it was not just worthless chatter of academics. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
133--153
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Al. Fa., Smutne losy "genialnej" koncepcji, "Nowe Państwo Pracy" 2 II 1936/1.
 • Archiwum Akt Nowych, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, sygn. 25.
 • Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sygn. 856, 857, 858, 859.
 • Bednarski St., A jednak winni!... Prawda o Legionie Młodych, Kraków 1934.
 • Bieliński J., Na marginesie okólnika Bloku, "Państwo Pracy" 9 XII 1934/49.
 • Bielski W., Legion Młodych, "Polskie Państwo Pracy" 31 VII 1935/12.
 • Bociański W., Czym jest Legion Młodych?, "Nowe Państwo Pracy" 26 XII 1936/18-19.
 • Deklaracja Ideowa Legionu Młodych. Na granicy pokoleń. Kolumny zwycięstwa, Warszawa 1931.
 • Deklaracja Ideowa uchwalona przez II Ogólnopolski Kongres Legionu Młodych w Warszawie, dn. 19 marca 1932 r., "Legion Młodych" 1933/1.
 • Grudziński E., Nasz stosunek do Obozu, "Polskie Państwo Pracy" 5 V 1935/1.
 • Idee i myśli Legionu Młodych, Warszawa 1937.
 • Katelbach T., Spowiedź pokolenia, przejrzał, poprawił i posłowiem opatrzył S. Cenckiewicz, Gdańsk 2001.
 • Garczyński S., Na podbój serc młodego pokolenia, "Legion Młodych" 1933/1.
 • Hasło Nr 2, "Nowe Państwo Pracy" 27 IX 1936/10.
 • Horko T., Audiatur et altera pars, "Nowe Państwo Pracy" 15 XI 1936/13.
 • Horko T., Czy znowu od początku, "Polskie Państwo Pracy" 5 V 1935/1.
 • J. P., Konsekwencje dla obozu rządowego, "Głos Narodu" 24 II 1937/55.
 • Jedynak M., System kar w partyzanckich szeregach, "Wiedza i Życie. Inne oblicza historii" 2014/2.
 • Kaszuba E., System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1939, Toruń 2004.
 • K[awałkowski] Al[eksander], Na ideowym starcie, "Gazeta Polska" 30 VIII 1934/240.
 • [Kawałkowski Aleksander], Zagadnienie młodzieży w Polsce, [w:] Sanacji kłopoty z młodzieżą, oprac. J. Borkowski, "Pokolenia" 1970/2.
 • Kiersnowski R., Pro domu sua, "Nowe Państwo Pracy" 26 XII 1936/18-19.
 • Kilka słów prawdy, "Nowe Państwo Pracy" 8 XI 1936/12.
 • Kongres Legionu Młodych, "Zaczyn" 26 V 1938.
 • Kozielewski J., Legion Młodych a Konstytucja Styczniowa, [w:] Pod znakiem pracy 1930-1934: jednodniówka, Legion Młodych, Brzeżany 1934.
 • Legion Młodych w r. 1933 w oczach własnych, oprac. J. Borkowski, "Pokolenia" 28/4 (1969).
 • L. S., Zgrzyty, "Państwo Pracy" 4 III 1934/8.
 • Laskowski J., Podziemna zgraja, "Państwo Pracy" 21 X 1934/42.
 • Legion Młodych walczy z "Frontem Ludowym", "Nowe Państwo Pracy" 27 IX 1936/10.
 • Litwinowicz, Kongres zwycięstwa i wytrwania z IV Kongresu L. M. w Legionowie Morskim w dn. 28 lipca r.b., "Polskie Państwo Pracy" 31 VII 1935/12.
 • Mackiewicz S., Ćwierć prawdy o "Legionie Młodych", "Słowo" 3491/353(1933).
 • Marszałkowa Piłsudska, gen. Rydz-Śmigły i płk Sławek objęli protektorat nad Legionem Młodych, "Echo Akademickie" 10 X 1930/1.
 • Materiały do historii Klubów Demokratycznych i Stronnictwa Demokratycznego w latach 1937-1939, wstęp i oprac. L. Chajn, Warszawa 1964, s. 189.
 • Mirzyński F., Czy tylko to mają do powiedzenia?, "Kurier Wileński" 9 X 1936/277.
 • Moczarski K., Sygnał Komendanta, "Państwo Pracy" 8 X 1933/32.
 • Mroczek E., Błędne koło kapitalizmu, "Nowy Ustrój" 1934/3.
 • Nowaczyński A., Plewy i perły, Warszawa 1991.
 • Od wydawcy, "Polskie Państwo Pracy" 2 II 1936/1.
 • Okres przejściowy, "Legion Młodych" 1934/5-7.
 • Paruch W., Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926-1939, Lublin 2005.
 • Pilc T., O tzw. katolickiej myśli społecznej, "Nowy Ustrój" 1934-1935/6.
 • Pilc T., Oblicze dnia dzisiejszego (I), "Nowy Ustrój" październik 1934/4.
 • Pilc T., Oblicze dnia dzisiejszego (II), "Nowy Ustrój" listopad 1934/5.
 • Pilch A., Prasa studencka w Polsce 1918-1939. Zarys historyczny. Bibliografia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, MI. Prace historyczne" 1990/96.
 • Pilch A., Studencki ruch polityczny w Polsce w latach 1932-1939, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne" CCXCIX/37 (1972).
 • Piotrowski J., Niech mówią fakty, "Polskie Państwo Pracy" 9 IV 1935/6.
 • Po oświadczeniu płk. Koca, "Gazeta Polska" 21 II 1937/53.
 • Pruszyński K., Jeśli się załamali, to tym gorzej, [w:] idem, Niezadowoleni i entuzjaści. Publicystyka, t. I: 1931-1939, wybór tekstów G. Pyka, J. Roszko, Warszawa 1990, s. 232.
 • Pruszyński K., Niezadowoleni i entuzjaści. Publicystyka, t. I: 1931-1939, wstęp J. Roszko, wybór tekstów G. Pyka i J. Roszko, Warszawa 1990, s. 135.
 • Pruszyński K., Proces przy drzwiach otwartych. "Legion Młodych" - czerwona sotnia, "Problemy" 4/3(1935).
 • Pruszyński K., Promienie ultra czerwone, [w:] idem, Powrót do Soplicowa. Publicystyka, t. II: 1940-1948, wybór tekstów G. Pyka i J. Roszko, Warszawa 190, s. 122.
 • Pruszyński K., Psychika zespołu mocarstwowców, [w:] idem, Niezadowoleni i entuzjaści. Publicystyka, t. I: 1931-1939, wybór tekstów G. Pyka, J. Roszko, Warszawa 1990, s. 220.
 • Przedstawiciele Legionu Młodych u Marszałka Piłsudskiego, "Kurier Wileński" 2281/39(1932).
 • Rok walki o lepsze Jutro Polski. Wywiad z Komendantem Głównym Legionu Młodych p. Zbigniewem Zapasiewiczem, "Echo Akademickie" 10 X 1930/1.
 • Sioma M., Młodzi contra starzy: Legion Młodych w obozie piłsudczykowskim (1930-1935), [w:] Adaptacja - reforma - stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2010.
 • Skwarczyński A., Myśli o nowej Polsce, Warszawa 1934.
 • Stachórski L., Oblicze polityczne Legionu Młodych, "Legion Młodych" 1933/4-5.
 • III Ogólnopolski Kongres Legionu Młodych w Poznaniu. Pod znakiem przemian, Legion Młodych" 1933/4-5.
 • W otwarte karty, "Echo Akademickie" 1931/5.
 • W. Z., Młodzieży - Ciebie bałamucą. Książka Wojciecha Stpiczyńskiego, "Echo Akademickie" 10 X 1930/1.
 • Wielki Blok Młodzieży Współpracującej z Marszałkiem Piłsudskim, "Echo Akademickie" 1 XI 1931/2.
 • Z otwartą przyłbicą. Zwycięstwo ideologii Legionu Młodych, "Nowe Państwo Pracy" 10 X 1936/11.
 • Zagórski Wacław, Ideologia zysku - polityka koniunktury, "Państwo Pracy" 8 IV 1934/13.
 • Żongołłowicz B., Dzienniki 1930-1936, oprac. D. Zamoyska, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404627

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.