PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 2, t. 313 Środowisko przyrodnicze a rozwój | 21--36
Tytuł artykułu

Jakość życia w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Quality of Life in the Context of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest interpretacja wzajemnych relacji i współzależności kategorii pojęciowych: jakość życia i zrównoważony rozwój. Artykuł stawia twierdzenie o społecznym, ekonomicznym i środowiskowym wymiarze zrównoważonego rozwoju, wyrażonym w jakości życia mieszkańców danego regionu (miejsca), interpretowanym jako nadrzędny cel rozwojowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article shows interpretation relationship and interdependence of the two conceptual categories: quality of life and sustainable development. This article puts the claim of social, economic and environmental dimensions of sustainable development expressed in the quality of life of the inhabitants of the region (place), interpreted as the overarching goal of development. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Barroso J. M. (2010), Europe 2020. The strategy for smart growth fostering social inclusion. Introduction, The European Commission, Brussels.
 • Borys T. (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 • Borys T. (2008), Propozycja siedmiu typologii jakości życia, [w:] idem (red.), Zarządzanie środowiskiem - jakość życia - zarządzanie jakością, "Gospodarka a Środowisko", nr 22.
 • Borys T. (2011), Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany, "Problemy Ekorozwoju", t. 6, nr 2.
 • Borys T., Rogala P. (red.) (2008), Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa.
 • Bukowski M., Magda I. (red.) (2013), Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2013.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (1999), Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Campbell A., Converse P. E., Rodgers W. I. (1976), The Quality of American Life. Perceptions, Evaluations and Satsfactions, Russel Sage Foundation, New York.
 • Cummins R. A. (2000), Objective and subjective quality of life: An interactive model, "Social Indicators Research", Vol. 52, No. 1.
 • Czaja S., Becla A. (2011), Czterech jeźdźców ekologicznej zagłady we współczesnym świecie, [w:] B. Kryk (red.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Malickiemu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Czapiński J. (1992), Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Wydawnictwo Akademos, Warszawa-Poznań.
 • Czapiński J. (2004), Psychologiczne toerie szczęścia, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Diener E., Suh E. (1997), Measuring quality of life: Economic, social and subjective indicators, "Social Indicators Research", Vol. 40.
 • Dobrzańska M. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Dobrzański G., Dobrzańska B. M. (2010), Trwały i zrównoważony rozwój, [w:] B. M. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski (red.), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Famielec J. (1999), Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Felce D., Perry J. (1995), Quality of life: Its definition and measurement, "Research in Developmental Disabilities", Vol. 16, No. 1.
 • Galloway S., Bell D., Hamilton Ch., Scullion A. (2006), Quality of Life and Well-Being: Measuring the Benefits of Culture and Sport - A Literature Review, Scottish Executive Education Departament, Edinburgh 2006.
 • Gałęski B. (1977), Styl życia i jakość życia - próba systematyzacji pojęć, "Studia Socjologiczne", nr 1.
 • Glatzer W. (2006), Conditions and criteria for improving quality of life, [w:] W. Ostasiewicz (ed.), Towards Quality of Life Imroviement, The Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław.
 • Gotowska M. (2013), Powiązania poziomu i jakości życia ze zrównoważonym rozwojem w ujęciu teoretycznym i badawczym, "Handel Wewnętrzny", t. 2, nr 6A.
 • Howe K. S. (2005), Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Europie: kwestia zrównoważenia, [w:] K. Zawalińska (red.), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Hull Z. (2011), Wprowadzenie do filozofii zrównoważonego rozwoju, [w:] W. Tyburski (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Jan Paweł II (1981), Laborem exercens, encyklika, http://www.documentacatholicaomnia.eu /01p/1981-09- 14,_SS_Ioannes_Paulus_II,_Encyclica_%27Laborem_Exercens%27,_PL.pdf (dostęp: 5.10.2014).
 • Jabłkowski P. (2008), Teoretyczne i metodologiczne aspekty programu badawczego wskaźników jakości życia mieszkańców Poznania, [w:] R. Derbis, Jakość życia. Od wykluczonych do elity, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 • Kalata A. (1985), Jakość życia mieszkańców wsi rejonu uprzemysłowionego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Kalata A. (1988), Jakość życia młodzieży wiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Kasprzyk B. (2013), Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia (ujęcie regionalne - Podkarpacie), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Kassenberg A. (2007), Zrównoważony rozwój a koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, [w:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.) Rozwój, region, przestrzeń, Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kiełczewski D. (2007), Etyka zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kiełczewski D. (2009), Jakość życia jako kategoria zrównoważonego rozwoju, [w:] D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Kiryluk A. (2009), Bioróżnorodność i bioregionalizm jako czynniki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i turystyki w województwie podlaskim, [w:] Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (2008), Wydawnictwo Literat, Toruń.
 • Kozłowski S. (1983), Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Polski, PAN, Wrocław.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, Monitor Polski z 2010 r., nr 36, poz. 423.
 • Kryk B. (2012), Jakość życia w kontekście zrównoważonego rozwoju, "Handel Wewnętrzny", t. 1.
 • Leźnicki M. (2011), Jakość życia jako przedmiot badań naukowych i refleksji, [w:] W. Tyburski (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Łuszczyk M. (2013), Poprawa jakości życia w skali międzynarodowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Łuszczyk M. (2013), Znaczenie obiektywnych czynników w pomiarze warunków i jakości życia społeczeństwa, "Zarządzanie i Edukacja", nr 86.
 • Papuć E. (2011), Jakość życia - definicje i sposoby jej ujmowania, "Current Problems of Psychiatry", nr 12 (2).
 • Piontek B (2002), Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piontek F. (red.) (2001), Ekonomia a rozwój zrównoważony, t. 1: Teoria, kształcenie, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Poskrobko B., Górka K., Radecki W. (1998), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
 • Rogall H. (2009), Podstawowe założenia ekonomii zrównoważonej, [w:] D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Rokicka E. (2013), Jakość życia - konteksty, koncepcje, interpretacje, [w:] J. Grotowska, E. Rokicka (red.), Nowy Ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach, Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Wielisławie Warzywodzie-Kruszyńskiej z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sekuła-Kwaśniewicz H. (2011), Współczesne przeobrażenia turystyki a wybrane parametry jakości życia, [w:] M. Drużkowski (red.), Jakość życia - aspekty turystyczne i rekreacyjne, Wydawnictwo Abaton, Kraków.
 • Sen A. K. (2000), Nierówności. Dalsze rozważania, przekł. I. Topińska, Wyd. Znak, Kraków.
 • Skrzypek E. (2007), Determinanty jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, [w:] E. Skrzypek (red.), Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, t. 1, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Strategia Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm (dostęp: 5.10.2014).
 • Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 (1999), Wytyczne dla resortów, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, http://www.minrol.gov.pl/Informacje- branzowe/Strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-na-lata-2012-2020 (dostęp: 5.10.2014).
 • Trzebiatowski J. (2011), Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych - systematyzacja ujęć definicyjnych, "Hygeia Public Health", Vol. 46, No. 1.
 • Tyburski W. (red.) (2011), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz. 627.
 • WHOQOL (1997), World Health Organisation, Measuring Quality of Life, http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf (dostęp: 5.10.2014).
 • Wydro Z. (2011), Wspólnoty lokalne w procesie stymulowania zrównoważonego rozwoju. Studium przypadku miasta Poznania, [w:] T. Jemczura, H. Kretek (red.), Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz.
 • Wrzesień W. (2001), Jakość życia a pokolenie, [w:] A. Wachowiak (red.), Jak żyć? Wybrane problemy jakości życia, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Zabłocki G. (2002), Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Zapf W. (1984), Individuelle Wohlfarth: Lebensbedingungen und wahrgenommene Lebensqualität, [w:] W. Glatzer, W. Zapf (red.), Lebensqualität in der Bundesrepublik Deutschland. Objektive Labensbedingungen und subjektives Wohlbefinden, Campus Verlag, Frankfurt am Main-New York.
 • Żylicz T. (2007), Trwały rozwój w teorii ekonomii, [w:] B. Poskrobko (red.), Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.