PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 73--90
Tytuł artykułu

Interesariusze jako zmienna w badaniach zarządzania strategicznego

Warianty tytułu
The stakeholders as a variable in strategic management research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję interesariuszy w zarządzaniu strategicznym z perspektywy rozwoju przedsiębiorczości. Wskazano na pojęcie interesariuszy jako wielowymiarowego konstruktu, przedstawiając jego składowe i relacje uwidocznione w dotychczasowych badaniach. Artykuł nie wyczerpuje tematyki koncepcji interesariuszy w zarządzaniu strategicznym, ale określa tło i kierunek zainteresowań badawczych ważnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości i efektywności. Przedstawia zamierzenie badawcze, czy organizacje, które pozostają pod większą presją tworzenia wartości dla interesariuszy, są efektywniejsze w stosunku do przedsiębiorstw, które są w mniejszym stopniu zorientowane na interesariuszy, oraz czy istnieje relacja między orientacją na interesariuszy a przedsiębiorczością organizacyjną, tworzeniem i zawłaszczaniem wartości oraz efektywnością. Wychodząc z krytycznej analizy literatury przedmiotu, zaproponowano model, który ma charakter procesowy, konfiguracyjny i opiera się na założeniu, że efektywność organizacji ma swoje podłoże w określonych zachowaniach przedsiębiorczych, które to z kolei są uzależnione od orientacji przedsiębiorstwa na interesariuszy. Sam konstrukt interesariuszy może działać jako moderator, biorąc pod uwagę, że występowanie pewnych zależności jest uzależnione od specyficznej konfiguracji interesariuszy, ich zasobów, kompetencji oraz oczekiwań. Podążanie za rozwojem firmy i podnoszenie efektywności przedsiębiorczości skutkuje wzmożonym konfliktem interesów. Ożywianie przedsiębiorczości może stanowić dla menedżerów wyzwanie w odniesieniu do godzenia sprzeczności powstających na styku podnoszenia efektywności organizacyjnej i tworzenia wartości dla interesariuszy. Zakreślone w ten sposób zamierzenie badawcze pozwoli ustalić relację między orientacją na interesariuszy a przedsiębiorczością organizacyjną i efektywnością. Na podstawie badań wtórnych przyjęto założenie, że orientacja na interesariuszy moderuje związek między poziomem przedsiębiorczości a skutecznym tworzeniem wartości oraz moderuje związek między wytworzoną w organizacji wartością a jej zatrzymaniem i efektywnością.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper describes the concept of stakeholders in strategic management from the perspective of entrepreneurship development. The concept of stakeholders is indicated as a multidimensional construct, showing its components and the relations from previous studies. This article does not exhaust stakeholder concept in strategic management, but determines the background and the direction of research interests, important for the development of entrepreneurship and organizational performance. It presents research intention if organizations which are under greater pressure to create value for stakeholders are effective in relation to companies that are less stakeholders oriented, and whether there is a relation between stakeholders orientation and corporate entrepreneurship, creation and adoption of value and organizational performance. Starting with a critical analysis of the literature, the article presents model, based on the assumption that the performance of the organization has its base in certain entrepreneurial behaviors, that depend on the stakeholders orientation. The construct of stakeholders can act as a facilitator, taking into account that the existence of certain relations depends on the specific configuration of the stakeholders, their resources, competencies and expectations. The development of the company and increase of company performance results in increased conflict of interests. The stimulation of entrepreneurship can be a challenge for managers in relation to reconcile the contradictions that arise at the interface of increase organizational performance and value creation for stakeholders. Based on the secondary research it is assumed that stakeholder orientation moderates the relationship between the level of entrepreneurship and effective value creation and moderates the relationship between the value generated and its retention and company performance.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • ---
 • Abston K.A., Kupritz V.W., Employees as Customers: Exploring Service Climate, Employee Patronage, and Turnover, "Performance Improvment Quaterly" 2011, No. 23 (4), pp. 7-26.
 • Agle B.R., Mitchell R.K., Sonnenfeld J.A., Who matters to CEOs? An investigation of stakeholder attributes and salience, corporate performance, and CEO values, "Academy of Management Journal" 1999, No. 42, p. 507.
 • Brown T.E., Davidsson P., Wiklund J., An operationalization of Stevenson`s conceptualization of Entrepreneurship as opportunity based firm behavior, "Strategic Management Journal" 2001, No. 22, pp. 953-968.
 • Bundy J., Shropshire C., Buchholtz A.K., Strategic cognition and issue salience: toward an explanation of firm responsiveness to stakeholder concerns, "Academy of Management Review" 2013, No. 38 (3), pp. 352-376.
 • Carroll A.B., A three performance, "Academy of Management Review" 1979, No. 4, p. 497.
 • Choi J., Wang H., Stakeholder relations and the persistence of corporate financial performance, "Strategic Management Journal" 2009, No. 30 (4), p. 895.
 • Clemens B., Bakstran L., A framework of theoretical lenses and strategic purposes to describe relationships among firm environmental strategy, financial performance, and environmental performance, "Management Research Review" 2010, Vol. 33, No. 4, pp. 393-405.
 • Clement R., The lessons from stakeholder theory for US business leaders, "Business Horizons" 2005, Vol. 48, No. 1, p. 255-264.
 • Dill W.R., Environment as an Influence on Managerial Autonomy, "Administrative Science Quarterly" 1958, No. 2, p. 409.
 • Donaldson T., Preston L.E., The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications, "Academy of Management Review" 1995, No. 20 (1), pp. 65-92.
 • Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Fazli I., Mokhtar A., Mohd A.I., Nooreha H., Integrating Resource-based View and Stakeholder Theory in Developing the Malysian Excellence Model: A Conceptual Framework, "Singapore Management Review" 1999, No. 25 (2), pp. 92-109.
 • Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C., Managing for Stakeholders: Survival, Reputation and Success, Yale University Press, New Haven, CT 2007.
 • Freeman R.E., Strategic management: A stakeholder approach, Pitman Publishing, Boston 1984.
 • Goodpaster K.E., Business Ethics and Stakeholder Analysis, "Business Ethics Quarterly" 1991, Vol. 1, No.1, pp.53-73.
 • Harrison J.S., Wicks A.C., Stakeholder Theory, Value and Firm Performance, "Business Ethics Quarterly" 2013, No. 23 (1), pp. 97-124.
 • Hill Ch.W.L., Jones T.M., Stakeholder-Agency Theory, "Journal of Management Studies" 1992, Vol. 29, Iss. 2, pp. 131-154.
 • Jones M.T., Felps W., Bigley A.G., Ethical Theory and Stakeholder-Related Decisions: The Role of Stakeholder Culture. "Academy of Management Review" 2007, No. 32 (1), pp. 137-155.
 • Kassinis G., Nikos V., Stakeholder pressures and environmental performance, "Academy of Management" 2006, Vol. 49, pp. 145-159.
 • Kozłowska I., Dyduch W., Rola interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstwa z perspektywy zależności zasobowych, Nowoczesność Przemysłu i Usług, J. Pyka (red.), Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, Katowice 2011, s. 279-292.
 • Kulikowska-Pawlak M., Bratnicki M., Politykowanie organizacyjne i przedsiębiorczość, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1A (159), s. 111-123.
 • Mahasi J., Awino Z.B., Pokhariyal G.P., Ombaka B., The Influence of External Stakeholders and Expansion Strategies on the Relationship between Organizational Resources and Firm Performance, "Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences" 2013, Vol. 4, No. 5.
 • Mainardes E.W., Alves H., Rapso M., Stakeholder theory: issues to resolve, "Managament Decisions" 2011, No. 49 (2), pp. 226-252.
 • Mathews J.A., A resource-Based View of Shumpeterian Economic Dynamics, "Journal of Evolutionary Economics" 2002, pp. 29-54.
 • Mitchell R.K., Bradley A.R., Wood D.J., Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, "Academy of Management Review" 1997, Vol. 22, Iss. 4, p. 874.
 • Neely A., Adams C., Kennerley M., The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Bussiness Success, Financial Times, Prentice Hall, London 2002.
 • O'Boyle I., Hassan D., Organizational performance management: Examining the practical utility of the performance prism, "Organization Development Journal" 2013, No. 31 (3), pp. 51-58.
 • Phillips R.A., Freeman R.E., Corporate citizenship and community stakeholders,
 • Handbook of research on global corporate citizenship, A.G. Scherer, G. Palazzo (eds.), Edward Elgar Publishing, Ltd., Cheltenham 2008, pp. 99-115.
 • Porada-Rochoń M. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współczesnych firm, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2011.
 • Ruf B.M., Muralidhar K., Brown R.M., Janney J.J., Paul K., An empirical investigation of the relationship between change in corporate social performance and financial performance: a stakeholder theory perspective, "Journal of Business Ethics" 2001, No. 32 (2), pp. 143-156.
 • Stanford Research Institute, Internal memo (unpublished), Menlo Park, CA: Stanford Research Institute, 1963.
 • Steurer R., Langer M.E., Konrad A., Martinuzzi A., Corporations Stakeholders and Sustainable Development I, A Theoretical Exploration of Business-Society Relations, "Journal of Business Ethics" 2005, No. 61, pp. 263-281.
 • Stevenson H.H., Jarillo J.C., A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management, "Strategic Management Journal" 1990, No. 11, pp. 17-27.
 • Urbanowska-Sojkin E., Społeczne rezerwy w procesach adaptacji przedsiębiorstwa do zmiennych warunków otoczenia, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1A (159), s. 268-280.
 • York G.S., Schenkel M.T., Wainright C.F., Hospice practices, perceived satisfaction, and entrepreneurial opportunities: Strategic insights across geographic settings, "Journal of Applied Management and Entrepreneurship" 2013, No. 18 (1), pp. 51-75.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.