PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 18 | z. 1 | 59--67
Tytuł artykułu

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły - implikacje dla rozwoju energetyki wodnej

Warianty tytułu
Terms and Conditions of Water Use in the Upper Vistula Region : Implications for the Development of Hydro Power Plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeanalizowane zostały wydane w 2014 roku warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły. Przedmiotem analizy jest obszar administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie ze względu na fakt, że jest on jednym z ważniejszych dla krajowej energetyki wodnej. Udział mocy zainstalowanej jednostek wytwórczych energetyki wodnej w obszarze RZGW to około 40% mocy całej krajowej hydro-energetyki. Podstawowym celem analizy jest przedstawienie kluczowych rozwiązań mogących mieć wpływ na rozwój energetyki wodnej, obowiązujących na mocy aktu prawa miejscowego na terenie występowania najważniejszych pod kątem hydroenergetycznym karpackich dopływów Wisły. Implikacje środowiskowo-prawne przedstawiono kierując się rozbiciem na trzy stany -związane z uzyskaniem uprawnień na wykonanie urządzeń, korzystaniem z wód oraz eliminacją przyznanych uprawnień z obiegu prawnego. Artykuł wskazuje, jakiego rodzaju niepewności mogą się pojawić przed potencjalnymi inwestorami w każdym z tych przypadków, co jest istotne przy planowaniu i realizacji inwestycji w energetykę wodną. W świetle przeprowadzonych analiz wskazać należy, że cofnięcie pozwoleń wodnoprawnych wydaje się rozwiązaniem ostatecznym, które póki co nie jest brane pod uwagę, choć należy je zawsze mieć na względzie przy wyborze konkretnego cieku pod inwestycję w jednostkę wytwórczą wykorzystującą zasoby wód. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents an analysis of the conditions of water use in the Upper Vistula water region that were published in 2014. The research covers the region managed by the Regional Water Management Authority (RZGW) that is located in Kraków, as it is of utmost importance for the national hydro power generation. The share of installed capacity of hydro power generation plants that are located in the RZGW region is around 40% of the total Polish hydro power plants. The primary objective of this study is to point out and discuss key solutions which may affect the development of hydro power generation projects, applicable under local law in the presence of the most important in terms of hydropower Carpathian tributaries of the Vistula river. Environmental and legal implications are presented following the breakdown into the three main cases that are associated with the necessity to obtain permission to build required equipment, use of water and elimination of the permissions granted in the legal process. The paper discusses sources of uncertainty that potential investors may face in each of these cases, which is an important issue while planning and carrying out investment projects in the hydropower sector. The paper concludes that the withdrawal of water permits is treated as the ultimate solution, which so far is not taken into account. However this instrument should be always borne in mind when choosing a particular stream for investment in a hydro power generation unit. (original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
59--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
Bibliografia
 • Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie wodnej (Dz.U. L 327, 22.12.2000).
 • Kamiński, J. i Wójcik-Jackowski, S. 2011. Uwarunkowania środowiskowo- prawne rozwoju energetyki wodnej w południowo-wschodniej Polsce. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 14, z. 1.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. nr 258, poz. 1550, ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1482).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego (Dz.U. nr 126, poz. 1318).
 • Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dz.Urz. Woj. Lubel. z2014 r., poz. 262; Dz.Urz. Woj. Małop. z 2014r., poz. 317; Dz.Urz. Woj. Podka. z 2014 r., poz. 262; Dz.Urz. Woj. Śląsk. z 2014 r., poz. 371; Dz.Urz. Woj. Święt. z 2014 r., poz. 269).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. nr 126, poz. 878, ze zm.).
 • Sawicki, S. i Szurlej, A. 2005. Energetyka wodna w Polsce i na świecie: nowe źródło zielonej energii w Małopolsce. Nafta & Gaz Biznes nr 4/5, s. 96-99.
 • Sawicki, S. i Szurlej, A. 2004. Wykorzystanie energii wody w zlewni górnej Wisły na przykładzie wybranych obiektów: stan aktualny i perspektywy rozwoju. Gospodarka Paliwami i Energią nr 6, s. 27-32.
 • Uchwała Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. nr 49, poz. 549).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r., nr 197, poz. 1172, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz.U. nr 31, poz. 206, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1205, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227, ze zm.) (obecnie tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.).
 • Wójcik-Jackowski, S. i Kamiński, J. 2012. Rozwój energetyki wodnej w południowo-wschodniej Polsce w świetle obowiązujących planów w gospodarce wodnej. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 15, z. 2, s. 103- 114.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.