PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 18 | z. 2 | 5--17
Tytuł artykułu

Realizacja polityki energetycznej w obszarze gazu ziemnego

Warianty tytułu
Energy Policy Implementation in Natural Gas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zostały przybliżone dwa dokumenty rządowe: "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku" oraz projekt "Polityki energetycznej Polski do 2050 roku". Poddano ocenie szczegółowe zadania z Polityki energetycznej Polski do 2030 roku w sektorze gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Przybliżono wpływ zmian otoczenia regulacyjnego na liberalizację rynku gazu. Ponadto zwrócono uwagę na znaczenie gazu jako surowca energetycznego oraz zmieniającej się jego roli w zależności od przyjętego scenariusza w projekcie przyszłej polityki energetycznej. Z informacji przekazywanych przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki wynika, że dokument ten zostanie ogłoszony dopiero w grudniu bieżącego roku po zakończeniu obrad konferencji stron ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych (COP21), która odbędzie się w Paryżu. Wstrzymanie prac nad projektem wynika z konieczności uwzględnienia w polityce energetycznej Polski globalnych ustaleń klimatycznych, a zwłaszcza rozstrzygnięć na poziomie UE. Przyjęcie przez delegatów ostrzejszych niż obecnie limitów emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza CO2, może wymusić wprowadzenie w Polsce scenariusza gaz + OZE, który w chwili obecnej jest scenariuszem alternatywnym, podczas gdy najbardziej prawdopodobnym, na chwilę obecną, jest scenariusz zrównoważony. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents two government documents: Energy Policy of Poland until 2030, and a draft Energy Policy of Poland until 2050. It assesses thoroughly specific tasks of the Polish Energy Policy until 2030 in the natural gas sector, with particular emphasis put on action taken over the past years aiming to diversify the natural gas supply. The impact of changing regulatory environment on the gas market liberalisation has been shown as well. Furthermore, the paper stresses the importance of gas as an energy source and its changing role depending on the scenario adopted in the draft future energy policy. According to information provided by the representatives of the Minister for Economic Affairs, this document will not be announced until December this year, following the close of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21), to be held in Paris. The fact of not continuing the works on the draft results from consistency with global climate positions within the Polish Energy Policy, and in particular with solutions at the EU level. If the delegates adopt more stringent than currently accepted emission limits of greenhouse gases, especially CO2, it may force Poland to introduce the gas + RES scenario, which is currently an alternative scenario, whereas the most probable today is the balanced scenario. (original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
5--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • ACER/CEER 2014 - Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2013. October. Slovenia/Belgium; www.ceer.eu.
 • BP: BP Statistical Review of World Energy. June 2014; www.bp.com.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja non-ETS).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS).
 • Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE.
 • Eurogas: Statistical Report, 2014; www.eurogas.org
 • Frączek, P. i Kaliski, M., 2009: The Deregulation of Natural Gas Markets and its consequences for Gas Recipients in the EU. Archives of Mining Sciences 54, 4, 739-752.
 • Iwicki i in. 2013 - Iwicki, K., Janusz, P. i Szurlej, A. 2013. Zmiany krajowego ustawodawstwa a rozwój rynku gazu ziemnego. Wiadomości Naftowe i Gazownicze R. 16, nr 11, s. 9-14.
 • Janusz, P. 2013. Aktualna sytuacja na rynku gazu ziemnego - perspektywy rozwoju. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 16, z. 2, s. 33- 52.
 • Janusz, P., Pikus, P. i Szurlej, A. 2013. Rynek gazu ziemnego w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju. Gaz, Woda i Technika Sanitarna t. 87 nr 1, s. 2- 6.
 • Janusz i in. 2013 - Janusz, P., Kaliski, M. i Szurlej, A. 2014. Role of underground gas storage in the EU natural gas market. AGH Drilling, Oil, Gas vol. 31 no. 1., s. 11 -23.
 • Kaliski i in. 2012 - Kaliski, M., Szurlej, A. i Grudziński, Z. 2012. Węgiel i gaz ziemny w produkcji energii elektrycznej Polski i UE. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 15, z. 4, s. 201-213.
 • Kaliski i in. 2009 - Kaliski, M., Janusz, P. i Szurlej, A. 2009. Wpływ kryzysu gazowego rosyjsko-ukraińskiego z początku 2009 r. na rynek gazu ziemnego w Polsce. Gaz, Woda i Technika Sanitarna t. 83, nr 7-8, s. 2- 5.
 • Kaproń, H. 2011. Różne segmenty rynku gazu w Polsce. Rynek Energii nr 4, s. 3- 8.
 • Kosowski i in. 2013 - Kosowski, P., Stopa, J. i Rychlicki, S. 2013. Prognozy zapotrzebowania na podziemne magazynowanie gazu w Polsce na tle sytuacji bieżącej i scenariuszy rozwoju rynku gazowego. Rynek Energii nr 5, s. 117-123.
 • Minister Gospodarki: Sprawozdanie Ministra Gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Warszawa 2010; www.mg.gov.pl
 • Minister Gospodarki: Sprawozdanie Ministra Gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Warszawa 2014; www.mg.gov.pl
 • Ministerstwo Gospodarki 2014: Projekt polityki energetycznej Polski do 2050 roku. Wersja 01. sierpień; www.mg.gov.pl
 • OGP Gaz-System S.A. 2015; http://www.gaz-system.pl
 • Olkuski, T. 2014, Udział gazu w strukturze produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii w latach 2000-2012. Rynek energii nr 3, s. 14-19.
 • Olkuski, T. 2015. Bezpieczeństwo surowcowe a projekt polityki energetycznej Polski do 2050 roku. [W]: Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie: nová surovinová politika - progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí: Demänovská Dolina - Slovak Republic, 13-14 október 2014, s. 27-36.
 • Paczewski, T. 2011. Polityka państwa wobec sektorów nafty i gazu w latach 1990-2010. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 14, z. 1, s. 5-28.
 • PGNiG S.A. 2015 - Wyniki finansowe 2014 rok (prezentacja inwestorska). Marzec; www.pgnig.pl
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów dnia 10 listopada 2009 r.
 • Raźniak, A. i Dudek, M. 2008. Wykorzystanie paliw kopalnych i źródeł odnawialnych do zasilania ogniw paliwowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management t. 24. z. 3/3. s. 285- 294.
 • Rychlicki, S. i Siemek, J. 2013. Stan aktualny i prognozy wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management t. 29, z. 1, s. 5-15.
 • Siemek i in. 2011 - Siemek, J., Kaliski, M., Rychlicki, S., Janusz, P., Sikora, S. i Szurlej, A. 2011. Wpływ shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce. Rynek Energii nr 5, s. 118-124.
 • Szurlej, A. 2013. The state policy for natural gas sector. Arch. Min. Sci. Vol. 58, No 3, p. 925- 940.
 • Szurlej, A. i Janusz, P. 2013. Natural gas economy in the United States and European markets. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management t. 29, z. 4, p. 77-94.
 • Szurlej i in. 2014a - Szurlej, A., Kamiński, J. i Suwała, W. 2014. Liberalizacja rynku gazu ziemnego w Polsce - wybrane zagadnienia. Rynek Energii nr 2, s. 47-53.
 • Szurlej i in. 2014b - Szurlej, A., Kamiński, J., Janusz, J., Iwicki, K. i Mirowski, T. 2014. Rozwój energetyki gazowej a bezpieczeństwo energetyczne. Rynek Energii nr 6, s. 33-38.
 • URE 2015 - Urząd Regulacji Energetyki 2015; www.ure.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405653

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.