PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 34 (4) | 95--107
Tytuł artykułu

Klasyfikacja kosztów na potrzeby rachunkowości rolnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Classification of Costs for Agricultural Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadzenie rachunkowości rolnej, podstawowa wiedza na temat kosztów, ich ewidencji oraz prezentacji pozwala na prawidłowe działania w zakresie podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. W artykule zdefiniowano pojęcie rachunkowości rolnej z punktu widzenia przepisów prawnych oraz dokonano prezentacji kosztów ze względu na różne kryteria. Punktem wyjścia było wyodrębnienie czterech podstawowych kryteriów podziału kosztów. Pierwsze kryterium dotyczy źródeł powstawania kosztów. Zalicza się tutaj koszty gospodarcze (w tym koszty produkcji globalnej takie jak np. amortyzacja) oraz koszty majątkowe (np. czynsze). Drugie kryterium dotyczące miejsca powstawania kosztów - stosunku do produkcji - pozwala wyodrębnić koszty bezpośrednie, w podziale na proste (czyli koszty środków produkcji zużytych bezpośrednio w produkcji) i złożone oraz pośrednie, w podziale na koszty ogólnogospodarcze i ogólno produkcyjne. Trzecie kryterium odnosi się do charakteru związku z produkcją. W ramach tego podziału wyodrębnia się koszty stałe oraz zmienne. Czwarte, ostatnie kryterium, dokonuje podziału kosztów ze względu na zakres kosztów. Wyodrębnia się tutaj koszty całkowite oraz jednostkowe. Celem artykułu było zatem zaprezentowanie i scharakteryzowanie klasyfikacji kosztów w działalności rolniczej z punktu widzenia różnych kryteriów. Podstawowymi metodami badawczymi wykorzystanymi przez autorkę prowadzonych analiz były: metoda analizy i krytyki literatury przedmiotu oraz metody formalne (metoda opisu graficznego i tabelarycznego). (abstrakt oryginalny)
EN
Keeping agricultural accounting, basic knowledge about cost drivers, their recording and presentation allow for correct activities in terms of undertaking decisions at both operational and strategic level. The article defines the concept of agricultural accounting from the perspective of legislation and presents costs with reference to different criteria. It was based on identifying four fundamental criteria of costs division. The first criterion refers to cost drivers. It covers economic costs (including global production costs, such as e.g. depreciation) and also property costs (e.g. rent). The second criterion, related to cost centres - in terms of production - allows for distinguishing direct costs divided into simple ones (i.e. costs of production means used directly in the production process) as well as complex and indirect costs, divided into general economic costs and general production costs. The third criterion refers to the nature of relation with production. Within this division fixed and variable costs are distinguished. The fourth and the last criterion divides costs in terms of their range, i.e. total and unit costs. Therefore the objective of the article was to present and characterize costs classification in agricultural activities from the perspective of diverse criteria. The basic research methods, applied by the author of the conducted analyses, were the following ones: the method of literature references analysis and review, as well as formal methods (the method of graphic and tabular description). (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Chmielewska M., Mądra M., Wskaźniki kosztowe w indywidualnych gospodarstwach rolniczych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 64, SGGW, Warszawa 2008.
 • [2] Felczak T., Kosztochłonność i rentowność gospodarstw indywidualnych w zależności od typu rolniczego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 89, SGGW, Warszawa 2011.
 • [3] Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 • [4] Goraj L., Mańko S., Osuch D., Bocian M., Płonka R., Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. Warszawa 2012, [http://fadn.pl/wpcontent/uploads/2013/06/wyniki_2011_ogolne1.pdf], (data odczytu: 12.01.2015 r.).
 • [5] Goraj L., Mańko S., Osuch D., Bocian M., Płonka R., Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część II Analiza wyników standardowych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej. Państwowy Instytut Badawczy. Zakład Rachunkowości Rolnej, Warszawa 2012, [http://www.fadn.pl/mediacatalog/documents/wyniki_2011_ogolne2.pdf], (data odczytu: 12.01.2015 r.).
 • [6] Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z., Rachunkowość rolnicza, Difin. Warszawa 2004.
 • [7] Hajduga E., The system of cost account in agricultural accounting, [in:] Finance and Accountancy for Sustainable Development - Sustainable Finance, Ed. G. Borys, M. Solarz, Research Papers of Wrocław University of Economics, No 302, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013.
 • [8] Jarugowa A., Międzynarodowy Standard Rachunkowości Rolnej. Proces tworzenia, "Rachunkowość", 1996, nr 10.
 • [9] Kiziukiewicz T., Model rachunkowości rolnej w Polsce, "Rachunkowość"1999, nr 12.
 • [10] Sawicki K. (red.), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Cz.1, Wyd. Ekspert, Wrocław 2004.
 • [11] Kiziukiewicz T. (red.), MSR 41. Rolnictwo, Difin, Warszawa 2009.
 • [12] Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, wyd. 2 poprawione, Wrocław 1993.
 • [13] Polski FADN [http://fadn.pl/organizacja/europejski-fadn/organizacja-europejskiego-fadn], (data odczytu: 15.01.2015 r.).
 • [14] Powszechny Spis Rolny Raport wyników [http://www.stat.gov.pl/gus/delfinicjePLK_HTML.htm?id=POJ-3385.htm], (data odczytu:12.01.2015 r.).
 • [15] Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Dom Organizatora, Toruń 2003.
 • [16] Ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. 2006, nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
 • [17] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz.350 z późn. zm.).
 • [18] Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz. U. 2001, nr 3, poz. 20).
 • [19] Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
 • [20] Varian H.R., Mikroekonomia - kurs średni, ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 2 poprawione, Warszawa 1997.
 • [21] Wasilewski M., Poziom i struktura kosztów bezpośrednich w gospodarstwach rolniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Nr 50, Szczecin 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405779

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.