PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 74 T.2 Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw | 631--646
Tytuł artykułu

Analiza przychodów banków notowanych na GPW w Warszawie na tle sektora bankowego w kontekście realizacji celów inflacyjnych przez Radę Polityki Pieniężnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
WSE Quoted Banks and the Banking Sector Revenue Analysis at the Context of Inflation Targets of the Monetary Policy Council
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem niniejszego opracowania jest analiza struktury przychodów banków notowanych na GPW w Warszawie na tle sektora bankowego w kontekście zmian stóp procentowych wynikających z realizacji celów polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Metodologia badania - Badaniu poddano sprawozdania finansowe banków giełdowych za lata 2011-2014, czyli okres, w którym RPP podejmowała decyzje o sukcesywnym obniżaniu poziomu stóp procentowych. Dodatkowo analizie poddano zagregowane dane dla całego sektora bankowego oraz dane na temat zmian stóp procentowych NBP. Analizie poddano zarówno wartości nominalne, jak i strukturę oraz dynamikę wybranych parametrów finansowych. Wynik - Analiza sprawozdań finansowych wskazała, iż spadek poziomu stóp procentowych bezpośrednio wpływa na wartość przychodów osiąganych przez sektor bankowy. Ponadto spadający poziom przychodów idzie w parze ze zmianą ich struktury. Obniżenie poziomu stóp procentowych skutkowało wzrostem znaczenia przychodów z tytułu opłat i prowizji kosztem przychodów z tytułu odsetek. Oryginalność/wartość - Przeprowadzona analiza wskazuje aktualne trendy w sektorze bankowym oraz wpływ badanych parametrów na zmiany polityki produktowej banków i sytuację klientów. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this paper is to analyze the structure of banks revenues on the background of the banking sector in the context of changes in interest rates and monetary policy of the MPC. Design/methodology/approach - analysis covers financial statements for the 2011-2014, ie. the period in which the MPC took decisions on successive lowering of the interest rates. In addition, aggregated data were analyzed for the entire banking sector published by the FSA and interest rates of Central Bank. Findings - Review and analysis of financial statements indicated that the decline in interest rates directly affect the value of revenues earned by the banking sector. In addition, the falling level of income goes hand in hand with a change of their structure. Reducing the level of interest rates caused the growing importance of revenues from fees and commissions expense in interest income. Originality/value - The analysis shows current trends in the banking sector and indicates the effects of the tested parameters for policy change banks' product and customer situation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Grupa BRE Banku SA - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok (2013), BRE Bank SA, Warszawa.
 • Grupa BRE Banku SA - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2013 rok (2014), BRE Bank SA, Warszawa.
 • Grupa BRE Banku SA - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok (2015), BRE Bank SA, Warszawa.
 • Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank SA - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta (2015), Getin Noble Bank SA, Warszawa.
 • Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank SA - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta (2013), Getin Noble Bank SA, Warszawa.
 • Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank SA - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta (2014), Getin Noble Bank SA, Warszawa.
 • Grupa Kapitałowa Getin Noble Bank S - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta (2015), Getin Noble Bank SA, Warszawa.
 • Komunikat z 234. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 września 2014 r. (2014), KNF, Warszawa.
 • Prospekt emisyjny Alior Bank SA, wersja zatwierdzona przez KNF w dniu 16 listopada 2012 r. (2012), Alior Bank SA, Warszawa.
 • Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium SA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. (2013), Bank Millennium SA, Warszawa.
 • Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium SA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. (2014), Bank Millennium SA, Warszawa.
 • Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium SA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. (2015), Bank Millennium SA, Warszawa.
 • Raport Nordea Bank Polska SA za rok 2012 (2013), Nordea Bank Polska SA, Gdynia.
 • Raport Nordea Bank Polska SA za rok 2013 (2014), Nordea Bank Polska SA, Gdynia.
 • Raport Roczny 2012 Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA (2013), Bank Handlowy SA, Warszawa.
 • Raport Roczny 2013 Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA (2014), Bank Handlowy w Warszawie SA, Warszawa.
 • Raport Roczny 2014 Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA (2015), Bank Handlowy w Warszawie SA, Warszawa.
 • Raport Roczny 2012 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK SA (2013), BZ WBK SA, Warszawa.
 • Raport Roczny 2013 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK SA (2014), BZ WBK SA, Warszawa.
 • Raport Roczny 2014 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK SA (2015), BZ WBK SA, Warszawa.
 • Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance (2014), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH SA, BPH SA (2013), Warszawa.
 • Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH SA za rok 2013 (2014), BPH SA, Warszawa.
 • Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH SA za rok 2014 (2015), BPH SA, Warszawa.
 • Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska SA za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z Raportem Niezależnego Biegłego Rewidenta (2013), Bank Ochrony Środowiska SA, Warszawa.
 • Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska SA za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (2014), Bank Ochrony Środowiska SA, Warszawa.
 • Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska SA za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku wraz z Raportem Niezależnego Biegłego Rewidenta (2015), Bank Ochrony Środowiska SA, Warszawa.
 • Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za rok 2012 (2013), BNP Paribas Bank Polska SA, Warszawa.
 • Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok (2014), BNP Paribas Bank Polska SA, Warszawa.
 • Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2014 rok (2015), BNP Paribas Bank Polska SA, Warszawa.
 • Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego SA 2012 rok (2013), ING Bank Śląski SA, Warszawa.
 • Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego SA za 2013 rok (2014), ING Bank Śląski SA, Warszawa.
 • Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego SA za 2014 rok (2015), ING Bank Śląski SA, Warszawa.
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. (2013), Alior Bank SA, Warszawa.
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. (2014), Alior Bank SA, Warszawa.
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. (2015), Alior Bank SA, Warszawa.
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku (2013), Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Warszawa.
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (2014), Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Warszawa.
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku (2015), Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Warszawa.
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 (2013), Pekao SA, Warszawa.
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 (2014), Pekao SA, Warszawa.
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 (2015), Pekao SA, Warszawa.
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku (2013), PKO BP SA, Warszawa.
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (2014), PKO Bank Polski SA, Warszawa.
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku (2015), PKO BP SA, Warszawa.
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku SA według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok (2013), mBank SA, Warszawa.
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku SA według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2013 rok (2014), mBank SA, Warszawa.
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mBanku SA według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok (2015), mBank SA, Warszawa.
 • Śledzik K. (2011), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Umowa dotycząca nabycia przez PKO Bank Polski SA akcji spółek: Nordea Bank Polska SA, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, Nordea Finance Polska SA (2013), Raport bieżący PKO BP SA nr 37/2013, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, DzU 2013, poz. 908, z późn. zm.
 • Wierzba R., Gostomski E., Penczar M., Liszewska M., Górski P., Giżyński J., Małecka E. (2014), Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Wstępna informacja o wynikach finansowych w III kwartale 2013 r. (2013), Raport bieżący nr 42/2013 z dnia 17 października 2013 roku, Alior Bank SA, Warszawa.
 • Założenia polityki pieniężnej na rok 2015 (2014), Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa.
 • Zarządzanie wartością spółki kapitałowej (2015), red. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405871

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.