PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 317--327
Tytuł artykułu

Postawy pokolenia Y wobec działań reklamowych przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Attitudes of the Generation Y towards Enterprises' Advertising Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest przedstawienie charakterystyki młodych ludzi, reprezentujących generację Y na rynku oraz określenie ich postaw wobec działań marketingowych przedsiębiorstw, z uwzględnieniem wybranego obszaru marketingu, tj. reklamy. Na potrzeby pracy przeprowadzono badanie jakościowe i ilościowe, zrealizowane w styczniu 2014 roku. Jednocześnie wyniki badań ilościowych odniesiono do analogicznego badania przeprowadzonego przez autora w roku 2004. Pokolenie określane mianem "pokolenia Y", będące obecnie w wieku 13-33 lata, stanowi ponad 36% ludności Polski i odgrywa istotną rolę na rynku. Osoby należące do tej grupy wyróżniają się wśród innych pokoleń charakterystycznymi cechami, m.in.: dużą pewnością siebie, przedkładaniem jakości życia i doświadczenia życiowego nad posiadanie, wykształceniem i gotowością dalszego rozwoju, tolerancyjnością i otwartością na to, co inne. Generacja ta stanowi zasadniczą grupę docelową jako odbiorca większości dóbr konsumpcyjnych oraz wielu usług. Ważne jest zatem zrozumienie zwyczajów, stylu życia, postaw i preferencji zakupowych tej grupy. Wśród generacji Y reklama częściej wzbudza emocje negatywne niż pozytywne. Respondenci mają jasno sprecyzowane oczekiwania wobec reklam - żądają konkretnych informacji o towarze i niewielu godzi się na nadużywanie w podkreślaniu jego zalet. Większość ankietowanych dostrzega zagrożenia płynące z reklamy. Jednak z drugiej strony reklama spełnia swoją rolę, gdyż konsumenci zachęceni przedstawionymi w niej informacjami dokonują pod ich wpływem zakupów. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to present characteristics of young people representing the generation Y in the market and to describe their attitudes towards enterprises' marketing activities, with consideration of the selected area of marketing, i.e. advertising. For the purposes of the study, the author carried out a qualitative and quantitative survey, implemented in January 2014. At the same time, he referred quantitative surveys findings to the similar survey conducted by the author in 2004. The generation called the Generation Y, being at present 13-33 years old, accounts for more than 36% of the population of Poland and plays an important role in the market. Individuals belonging to this group distinguish themselves among other generations with characteristic traits, inter alia, high self-confidence, putting the quality of life and life experience before possession, education, and readiness to further develop oneself, tolerance and openness to what is different. This generation is the basic target group as the recipient of most consumer goods and many services. Therefore, it is important to understand the habits, lifestyle, attitudes and purchasing preferences of this group. Among the generation Y, advertising more often raises negative emotions than positive. Respondents have clearly specified expectations towards advertisements - they demand specific information about the good, and few agree with abuse in emphasising its advantages. Most respondents perceive threats issuing from advertising. However, on the other hand, advertising fulfils its role as consumers encouraged by the information presented therein do shopping under its influence. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
317--327
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bleedrorn G. (2013), Say hello to the mMillennial Generation, ABA Bank Marketing.
 • Coupland D. (1998), Pokolenie X. Opowieści na czas przyśpieszającej kultury, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Doroszewski W. (red.) (2014), Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl
 • Bross T. (2014), Trailblazers 40 below, Credit Union Times.
 • Olejniczuk-Merta A. (2003), Współczesne dylematy młodych konsumentów, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Olejniczuk-Merta A. (2001), Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa.
 • Słownik wyrazów obcych (1980), PWN, Warszawa.
 • Reisenwitz T.H., Iyer R. (2009), Differnces in generation X and generarion Y: imlications for the organization and marketers, "Marketing Management Journal".
 • Twengee J.M. (2006), Generation Me. Why Today's Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled and More Miserable Than Ever Before, Free Press, New York.
 • Ulrich J.M., Harris A.L. (2003), GenXegesis: Essays on Altetnative Youth (Sub)Culture, Popular Press, London.
 • "Trends E-Magazine" (2012), Understanding the Millennial Consumer, Iss. 113.
 • http:/www.stat.gov.pl [dostęp: 14.03.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171406205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.